اطلاعیه وزارت امورداخله

قوماندانی عمومی جلب و جذب وزارت امورداخله فارغین صنوف 12 پاس طبقه اناث مکاتب مرکز و ولایات را به صنف کمیساری چهار ساله اکادمی پولیس که دارای شرایط ذیل باشند:
1ـ تابعیت افغانستان را داشته باشد.
2ـ سن شان از 18 الی 25 سال باشد.
3ـ متهم به جرایم جنایی وسیاسی نباشد.
4ـ از صحت کامل برخوردار بوده  ومعتاد به مواد مخدر نباشد.
5ـ رضایت فامیل را برای شمولیت به پولیس داشته باشد.
رابه صفت محصل میپذیرد .
داوطلبان واجد شرایط طبقه اناث میتوانند اعتبار از تاریخ نشر اعلان با ورقه در خواستی، ده قطعه فوتو، تذکره تابعیت و اسناد تحصیلی درمرکز به قوماندانی عمومی جلب و جذب پولیس و در ولایات به قوماندانی های جلب و جذب پولیس ، غرض اخذ فورمه شمولیت مراجعه نمایند.
داوطلبان بعد از ختم تحصیل به رتبه دوهم څارن و درجه لیسانس فارغ گردیده و در جریان دروس تمام سهولت ها برای محصلین در لیلیه درنظر گرفته شده است و موجودیت شان در لیلیه حتمی می باشد.