اطلاعیه قوماندانی عمومی جلب و جذب وزارت امورداخله

قوماندانی عمومی جلب و جذب پولیس ملی فارغین صنوف 12  طبقه اناث مکاتب مرکز و ولایات را به صنف کمیساری چهارساله اکادمی پولیس که دارای شرایط ذیل باشند:
   1 ــ تابعیت افغانستان را داشته باشد
2 ــ سن شان از 18 الی 25 سال باشد
3 ــ متهم به جرایم جنایی وسیاسی نباشد
4 ــ ازصحت کامل برخورداربوده ومعتاد به مواد مخدرنباشد
5 ــ رضایت فامیل را برای شمولیت به پولیس داشته باشد را به صفت محصل می پذیرد . داو طلبان واجد شرایط طبقه اناث میتوانند اعتبارازتاریخ نشراعلان با ورقه درخواستی ، ده قطعه فوتو، تذکره تابعیت واسناد تحصیلی درمرکز به قوماندانی عمومی جلب وجذب پولیس ودر ولایات به قوماندانی های جلب وجذب پولیس غرض اخذ فورمه شمولیت مراجعه نمایند.
داوطلبان بعدازختم تحصیل به رتبه دوهم څارن ودرجه لیسانس فارغ گردیده ودر جریان دروس تمام سهولت ها برای محصلین درلیلیه درنظرگرفته شده است وموجودیت شان درلیلیه حتمی می باشد.