اطلاعیه وزارت امور داخله

هموطنان عزیز!
 
همان طوریکه همه میدانیم فردا نودششمین سالروزاسترداد استقلال کشور است بدین مناسبت حوالی ساعت 08:00 امشب درنقاط مختلف شهرکابل بخصوص در تپه وزیر اکبرخان  برنامه آتش بازی راه اندازی خواهد شد بنآ ازتمام هموطنان خواهشمندیم اگرصدای آتش بازی را شنیدند تشویشی نداشته باشند 
 
همچنان از رسانه های محترم تقاضا میگردد تا با پوشش این برنامه هموطنان ما را در آگاهی کامل قرار دهند.