اطلاعیه ریاست پولیس انترپول وزارت امورداخله !

به اساس معلومات پولیس انترپول اجساد 71 تن مهاجرین ازکشورهای مختلف ازداخل یک واسطه نوع لاری در کشوراطریش دریافت گردیده اند. تحقیقات در مورد تثبیت هویت اجساد دریافت شده صورت گرفته  که در نتیجه دوتن ازآنان به اسم های رحیم الله سلطانی فرزند عبدالرحیم وعلی رضا سلطانی فرزند رحیم الله اتباع افغانستان تثبیت هویت گردیده اند . غرض معلومات بیشتراقارب شان میتوانند به ریاست پولیس انتر پول وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان مراجعه نمایند.