اطلاعیه ریاست عمومی امور خارجیان وثبت احوال نفوس

ریاست ثبت احوال نفوس وزارت امورداخله به سلسله ثبت وقایع تولدات و توزیع کارت تولد برای اطفال عزیز کشور این بار درتفاهم با وزارت محترم معارف کمپاین ثبت تولدات و توزیع کارت تولد برای متعلمین دوره ابتدائیه مکاتب شخصی و دولتی را از نواحی شهر کابل عملاً آغاز نموده است.
 
از اینکه این سند در قسمت تثبیت هویت و تاریخ تولد فرزندان مان خیلی ها مهم و حیاتی میباشد همکاری والدین گرامی را در زمینه خانه پری دقیق فورمه های ثبت تولدات که از طریق مکاتب برای فرزندانشان توزیع میگردد خواهانیم .
 
با خانه پری یک قطعه فورم آینده فرزند تانرا بهبود بخشید.