اطلاعیه قوماندانی عمومی جلب و جذب وزارت امورداخله

قوماندانی عمومی جلب و جذب وزارت امورداخله به اطلاع آنعده فارغین صنوف 12 مکاتب مرکز و ولایات که قبلاً در امتحان قوماندانی اکادمی پولیس اشتراک ورزیده و به نسبت عدم پذیرش موفق به شمولیت نگردیده اند ، رسانیده میشود ، که قوماندانی عمومی جلب و جذب به اساس جدول و نمرات ،  واجدین شرایط را به کورس های قصیر المدت ساتنمنی در حدود (2000-الی 2500)تن میپذیردعلاقمندان میتوانند سرازروزشنبه مورخ7/حمل/1395 به مدیریت عمومی جلب و جذب قوماندانی عمومی جلب و جذب واقـــــع کمپ فنکس نا رسیده به سرک نو دسپیچری همراه با (8) قطعه فوتو و اصل تذکره تابعیت مراجع نمایند.
 
برای معلومات بیشتر به شماره های ذیل به تماس شوید.
0202210205