ابلاغیه ریاست پاسپورت وزارت امور داخله!

ریاست پاسپورت وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان در تلاش است تا در کمترین وقت به تقاضای شهروندان کشور در امر توزیع پاسپورت رسیده گی سریع و به موقع نماید.

طبق قانون، اسناد واصله تمامی ولایت های کشور الی تاریخ ۱۶ حمل سال جاری در اداره مرکزی طی مراحل شده و دو باره به ولایت ها از طریق پست سریع ارسال شده است.

بنابراین، آن عده از متقاضیان پاسپورت که قبل از تاریخ متذکره درخواست های شان را به آمریت های پاسپورت ولایت مربوطه شان سپرده اند، می توانند از همانجا پاسپورت خویش را بدست آرند.

به آمرین پاسپورت تمامی ولایت قبلا هدایت داده شده تا بدون تعلل به زود ترین فرصت پاسپورت متقاضیان را در دسترس آنان قرار دهند.

با درنظرداشت بلند رفتن ظرفیت وشفافیت در اداره مرکزی پاسپورت، این اداره اکنون قادر است تا در صورت تکمیل بودن اسناد واصله از ولایت ها، در مدت ده روزپاسپورت های درخواست شده را چاپ ودوباره به ولایت های مربوطه ارسال کند.