ابلاغیه وزارت امور داخله و قوماندانی گارنیزیون کابل

دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پرتو قانون اساسی، کنوانسیون های بین المللی و قوانین نافذه کشور از حقوق و آزادی های مردم افغانستان حمایت کرده و خود را در حفظ این آزادی‌ها مکلف می‌داند.

حکومت افغانستان در برگزاری تظاهرات امروزی از تمام جدیت و امکانات خود برای حفظ امنیت مظاهره ‌کنندگان استفاده کرده است. اما دشمنان مردم افغانستان از کوچک‌ترین خلاها و حساس ‌ترین موقعیت‌ استفاده نموده و دست به اعمال جنایت ‌کارانه و تروریستی خود زده اند که منجر به حادثه اسفناک امروز گردید که و در نتیجه آن تعدادی از هموطنان ما شهید و مجروح گردیدند.

رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک دولت مسوول در برابر قانون و متعهد برای حمایت و حفاظت از حقوق شهروندان، ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدا و آرزوی صحت‌یابی مجروحان حادثه، به منظور تامین امنیت و مصوونیت شهروندان و به منظور ارج‌ گذاری به مقام والای شهدای حادثه امروز و تامین شرایط مراسم تدفین و عزاداری و رسیدگی عاجل به مجروحان حادثه به اطلاع هموطنان عزیز رسانده میشود  که با درنظر داشت مواد پنجم، ششم و چهاردهم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات و همچنان مواد پنجم و دهم قانون پولیس و ماده بیست و دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تا از تاریخ اعلان این ابلاغیه الی مدت ده روز  برگزاری اجتماعات و تظاهرات ممنوع اعلان میگردد.

از مردم عزیز کشور آرزومند هستیم با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در حفظ امن و نظم عامه و تامین امنیت و مصوونیت اتباع کشور همکاری نمایند.

با اغتنام از فرصت دولت جمهوری اسلامی افغانستان ضمن آمادگی برای تأمین امنیت و مصوونیت افراد، خود را متعهد و مکلف به رعایت حقوق و آزادی های شهروندان کشور می‌داند.