اطلاعیه قومندانی اکادمی پولیس!

اکادمی پولیس برای سال تحصیلی (۱۳۹۶)برای رشته های پولیس امنی، جنایی، سرحدی، لوژستیک واداره محابس خویش ،فارغان ذکور واناث صنوف دوازدهم لیسه های مرکز وولایات کشور را که واجد شرایط ذیل باشند، از طریق امتحان کانکور تحصیلات عالی میپزیرد.

1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان را داشته واز والدین افغان تولد شده باشند.

2. سن شان از ۱۸سال کم واز ۲۲ سال بیشتر نباشد.

3. فارغ صنف دوازدهم لیسه ها باشند.

4. اوسط نمرات سه ساله صنوف دهم ،یازدهم و دوازدهم آنها از (۸۰)فیصد کمتر نباشند.

5. متهل نبوده و متکفل اعاشه فامیل نباشند.

6. دارای سلامت کامل جسمی ،عقلی وروانی بوده ودر امتحانات فزیکی معیار های لازم را تکمیل نموده باشند.

7. به حبس تنفیذی بیش از یک سال محکوم نشده باشند.

8. به مواد مخدر ،مشروبات الکولی ومسکرات معتاد نباشند.

9. قد داوطلب ذکور از ۱۶۰سانتی متر وقد داوطلب اناث از (۱۵۰)سانتی متر کمتر نباشد.

10. عضویت احزاب ،سازمان ها وگروه های سیاسی را نداشته باشند.

11. دسپلین پذیربوده ،متعهد به رعایت احکام قوانین ،مقررات ،لوایح ،تعلیم نامه ها واصول نامه های نظامی واکادمی پولیس باشند.

12. متعهد به اجرای خدمت طویل المدت به حیث افسر در صفوف پولیس ملی کشور مطابق حکم فقره (۲)ماده (۱۹)وفقره (۲)ماده (۵۰)قانون امور ذاتی پولیس باشند.
13. رضایت کتبی فامیل مبنی بر شمولیت داوطلب اناث به اکادمی پولیس ،موجود باشد.

14 - قیمت تعین شده فورم شمولیت امتحان کانکور از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی مبلغ 450 افغانی تعین گردیده است پول متذکره نزد داوطلب موجود باشد.

بنآ علاقه مندان محترم میتوانند از تاریخ ( ۱۱الی۲۰)جدی ۱۳۹۵ با چهار قطعه فوتو،تذکره تابعیت،سند فراغت ونمرات صنوف دهم،یازدهم ودوازدهم خویش راغرض ثبت نام ،توزیع فورمه وطی مراحل مقدماتی به اکادمی پولیس واقع جوار پوهنتون پولی تخنیک کابل مرجعه نمایند.