اطلاعیه ریاست منابع بشری وزارت امور داخله

وزارت امور داخله در نظر دارد تا برای ریاست پاسپورت این وزارت، به تعداد 40 تن کارمند قراردادی را استخدام نماید که در نتیجه اعلان بست های متذکره مجموعاً 4573 قطعه درخواستی از کاندیدان محترم دریافت گردید، در نتیجه ارزیابی درخواستی ها مجموعاً 3319 واجد شرایط به مرحله بعدی (امتحان تحریری) شناخته شده است.

محل و زمان امتحان تحریری بست مسؤل ثبت معلومات:

امتحان در دو گروپ تنظیم و اخذ میگردد.

امتحان گروپ اول: کاندیدان محترم که اسم شان از شماره 1 الی 1660

·       محل امتحان: تالار کنفرانس های وزارت امور داخله واقع سرک چهل متره میدان هوائی

·       زمان امتحان: روز سه شنبه مورخ 5 جدی 1396، ساعت 8:00 قبل از ظهر

امتحان گروپ دوم: کاندیدان محترم که اسم شان از شماره 1661 الی 3319

·       محل امتحان: تالار کنفرانس های وزارت امور داخله واقع سرک چهل متره میدان هوائی

·       زمان امتحان: روز سه شنبه مورخ 5 جدی 1396، ساعت 1:00 بعد از ظهر

 

 جهت تنظیم هرچه بهترپروسه امتحان کاندیدان محترم نکات ذیل را جداً در نظرگیرند، در غیر ان از شمولیت در امتحان باز خواهند ماند.

1.     کاندیدان محترم  در روز امتحان اصل تذکره تابعیت خویش را با خود داشته باشند.

2.     کاندیدان محترم در روز امتحان تیلفون و سایر لوازم الکترونیکی خویش را همراه خود نیاورند.

3.     تثبیت ارائه معلومات غلط توسط کاندیدان باعث محرومیت ایشان از پروسه میگردد.

4.     از کاندیدان محترم خواهشمندیم تا شماره مسلسل خویش را که در جدول ذکر گردیده است جهت سهولت و تنظیم کاندیدان در تالار حفظ داشته باشند.

 

نوت: اسامی کسانیکه شارت لیست شده اند درفایل PDF درج گردیده است.