ابلاغیه وزارت امورداخله در ارتباط به جلوگیری از سوی استفاده از وسایط، تجهیزات و یونیفرم پولیس ملی

به اساس معلومات پوليس شماری از منسوبین پولیس، برخی افراد و دریوران اراکین دولتی و وکلای محترم که وسایط و تجهیزات پولیس را در اختیار دارند با استفاده از یونیفرم مقدس پولیس، وسایط فاقد نمبر پلیت و با عدم رعایت قوانین ترافیکی در مرکز و ولایات كشور باعث نارضایتی مردم ما گردیده و از جانب دیگر ميتواند جایگاه پوليس ملي را خدشه دار سازد .

بنآ براین وسایط نقلیه وزارت امورداخله که خارج از چوکات این وزارت در اختیار شماری از رجال برجسته، وکلای محترم، بزرگان قوم و متنفذین قرار دارد نمی توانند بعد از این با پلیت و سریال نمبر هاي پولیس و رنگ مخصوص رنجر های پولیس در شهر گشت و گذار نمایند.

پولیس گمرکات که به وزارت محترم مالیه و همچنان پولیس سرحدی و نظم عامه كه به وزارت محترم دفاع ملی انتقال گردیده اند تا اكنون هم شماری از منسوبین آنها وسایل و وسایط که مربوط به وزارت امورداخله میباشد را به این وزارت تسلیم ننموده اند و نیز و سایط و یونیفرم شان مزین با لوگو و نشان های پولیس ملی میباشد.

بنا این امر سبب زمینه ساز سوء استفاده برخی از افراد فرصت طلب ميگردد .
به منظور جلوگیری از گشت و گزار وسایط پولیس فاقد نمبر پلیت و همچنان وسایط نقلیهء که خارج از چوکات وزارت امورداخله مزین با لوگو و نشان های این وزارت ميباشد احترامانه از متصرفين اين وسايط تقاضا به عمل می آید تا به اين موضوع توجه جدي نمايند در غیر آن وزارت امورداخله، با چنین افراد استفاده جو و فرصت طلب برخورد جدي و قانونی خواهند نمود.

در ضمن از آنعده افرادیکه که وسایط وزارت امورداخله را از گذشته ها بدینطرف در اختیار دارند احترامانه در خواست میگردد تا وسایط متذکره را هرچه عاجل به بخش هاي مربوط وزارت امورداخله تسلیم نمایند در غیر آن با متخلفین برخورد جدی و قانونی صورت میگرد.