اطلاعیه وزارت امورداخله در رابطه به برگزاری امتحان رقابتی بست های آمرین امنیت و بخش های لوژستیک قوماندانی های امنیه ولایات کشور

به اطلاع آنعده منسوبین واجد شرایط که قبلآ جهت اشتراک در امتحان رقابتی در بست های آمرین امنیت و بخش های لوژستیک قوماندانی های امنیه ولایات در خواست داده بودند رسانیده میشود که امتحان این بست ها بتاریخ 27 و 29 حمل سال جاری در وزارت امورداخله برگزار میگردد.

قابل ذکر است که امتحان بست های آمرین امنیت قوماندانی های امنیه ولایات به ساعت 8 صبح روز دوشنبه هفته آینده، مورخ 27 حمل، و امتحان بست های مدیران لوژستیک، آمرین اعاشه، آمرین روغنیات و آمرین تخنیک قومندانی های امنیه ولایات به ساعت 8 صبح روز چهار شنبه، 29 حمل در وزارت امورداخله اخذ میگردد.