اطلاعیه بورد ارزیابی تعینات افسران بلند رتبه پولیس ملی

به اساس هدایت محترم وزیر امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان، بتاسی از یدگاه و پلان استراتیژیک چهار ساله وزارت امورداخله در مطابقت با برنامه ریفورم و اصلاحات در پولیس ملی، پروسیجر عزل و نصب، تغیر و تبدیل منسوبین پولیس منحیث یک اصل قبول شده در پرتو قانون امور ذاتی افسران، پالیسی و طرزالعمل کادری قوای پولیس از طریق ارزیابی کمیسیون موظف با رعایت اصل شایستگی و تامین عدالت بطور شفاف و بدون معطلی صورت میگیرد.

بناءً تمام ادارات، زون های ساحوی و قوماندانی های امنیه ولایات کشور، اسناد اصولی مربوط به تعین بستی افسران را با رعایت سلسله مراتب رسماً به اداره پیژنتون ارسال میدارند.

به منظور جلوگیری از ضیاع وقت، سرگردانی منسوبین پولیس و تامین شفافیت در پروسه، احترامانه تقاضا به عمل می آید تا بخاطر طی مراحل اسناد تعین بستی بطور بالذات به ادارات مربوط مراجعه ننموده، امریه شان بعد از منظوری مقام محترم وزارت سلسلتاً بدون معطلی ارسال میگردد.
بااحترام
وزارت امورداخله