اطلاعیه قوماندانی عمومی قطعات خاص پولیس ملی قوماندانی عمومی قطعات خاص پولیس ملی در نظر دارد تا یکتعداد از جوانان کشور را با شرایط و سهولت های ذیل در قطعات ملی وولایتی خویش بپذیرد


۱- علاقمندان دارای صحت کامل و مبرا ازاعتیاد به مواد مخدر باشند .
۲- برای فارغان صنف ۱۲ ارجحیت داده میشود ، همچنان جوانان که سطح آموزشی شان تا صنف دهم و یازدهم مکتب باشد نیز پذیرفته میشوند .
۳- سن میان ۱۸تا ۲۵ سال وهمچنان قد علاقه مندان کمتر از ۱۷۵ سانتی متر نباشند .
۴- عضویت احزاب سیاسی وسوابق جرمی را در نهاد های کشفی واستخباراتی نداشته باشند .

امتیازات وتسهیلات :
۱- هنگام تعلیمات مسلکی که برای مدت ۴ماه درنظر گرفته شده ، مقداری معاش ماهوار برای شاملین پرداخته میشود .
۲- هنگام فراغت از دوره های تعلیمی فارغان صنف ۱۲ به رتبه دوهم ساتنمن و شاملین صنف دهم و یازده هم به رتبه دریم ساتنمن فارغ میگردند .
۳- برای منسوبین تازه جلب شده به قطعات خاص پولیس امتیازات ویژه، در قسمت پرداخت معاشات ماهواروهمچنان سهولت های ترانسپورتی زمینی وهوایی در نظر گرفته شده است .
علاقه مندان واجد شرایط میتوانند سراز تاریخ ۱۶ عقرب سال روان به آمریت جلب و جذب قوماندانی عمومی قطعات خاص پولیس واقع تره خیل کابل مراجعه نمایند بعد از ترتیب ضمانت خط ثبت نام صورت میگیرد .
 شماره تماس :0788601597 /0791258693