اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیرع دیتابیس
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی .........................................................................................................................................................  عنوان وظیفه مدیرع دیتابیس  وزارت و یا اداره:...
Nov 07, 2018 Nov 17, 2018
مدیرع تیم تخنیکی سیارکارت هویت ) مدیرع تیم تخنیکی کارت هویت افسران
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه: ) مدیرع تیم تخنیکی سیارکارت هویت ) مدیرع تیم تخنیکی...
Nov 07, 2018 Nov 17, 2018
داکتر داخله، توقیف خانه ها مردانه
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی .........................................................................................................................................................  عنوان وظیفه : داکتر داخله  وزارت و یا اداره:...
Nov 07, 2018 Nov 17, 2018
داکتر دندان، محبس اناثیه
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی .........................................................................................................................................................  عنوان وظیفه : داکتر دندان  وزارت و یا اداره:...
Nov 07, 2018 Nov 17, 2018
مدیرع مسلکی نظارت وبررسی سوانح درسیستم اهریمز
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی ..............................................................................................................................  عنوان وظیفه: (مدیرع مسلکی نظارت وبررسی سوانح درسیستم اهریمز)  وزارت /اداره:...
Nov 07, 2018 Nov 17, 2018
استاد آموزش
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی .................................................................................................................................  عنوان وظیفه: ( استاد آموزش)  وزارت /اداره: وزارت امورداخله  موقعیت:...
Nov 07, 2018 Nov 17, 2018
داکتر نسایی و ولادی
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی .................................................................................................................  عنوان وظیفه : داکتر نسایی و ولادی  وزارت و یا اداره: عدلیه  موقعیت : کابل، توقیف...
Nov 07, 2018 Nov 17, 2018
کارشناس تحلیل وارزیابی حالات فعلی / مدیریت عمومی پلانهای استراتیژیک
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی .........................................................................................................................................................  عنوان وظیفه : کارشناس تحلیل وارزیابی حالات فعلی /...
Nov 07, 2018 Nov 17, 2018
کارشناس مدیریت پروگرام سازی
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی .........................................................................................................................................................  عنوان وظیفه : کارشناس مدیریت پروگرام سازی  وزارت...
Nov 07, 2018 Nov 17, 2018
کارشناس اداری
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی .........................................................................................................................................................  عنوان وظیفه : کارشناس اداری  وزارت و یا اداره:...
Nov 07, 2018 Nov 17, 2018
صفحه 1 از 32