90 کیلوگرام مواد مخدر درولایت نیمروز کشف و بدست آمد

پولیس قومندانی امنیه ولایت نیمرزو، طی عملیات های جداگانه، مقداری مواد مخدر را ازولایت نیمروزکشف و بدست آورده اند.
 
مواد مخدربدست آمده، شامل 31 کیلوگرام هیروئین، 7کیلوگرام شیشه و 52 کیلوگرام تریاک بوده که روز گذشته، درجریان عملیات های جداگانه، از روستای مالدار و ملکی شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز کشف و بدست آمده ودرپیوند به آن یکتن توسط پولیس بازداشت گردیده است.