بيشتر از ١٢كيلو گرام مواد مخدر نوع هیروئین در میدان هوايي بين المللي حامد کرزي ومیدان هوای بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی توسط پوليس سرحدي کشف و ضبط گرديد

٢تن قاچاقبرانيكه که مقدار ١٠کيلو و٥٦٢ گرام مواد مخدر نوع هيروئين را دربکس هاي سفري وقالينچه بشکل ماهرانه جابجا نموده و ميخواستند كه اين مواد را به خارج از كشور انتقال دهند؛ امروز از سوي پوليس ميدان هوايي بين المللي حامد كرزي كشف و ضبط گرديد.
 
همچنان يکتن قاچاقبر ديگردر ميدان هوايي بين المللي بلخ که مقدار ٢ کيلو گرام مواد مخدرنوع هيروئين را دربيک سفري اش جاسازي وميخواست مواد متذكره را به خارج از كشور انتقال دهند، امروز ازسوي پوليس سرحدي در ميدان هوايي بلخ كشف و ضبط شد.
 
گفتنی است که در پیوند به این قضايا دو تن از ميدان هوايي بين المللي حامدكرزي و يك تن از میدان هوای بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی ازسوی پولیس بازداشت شده اند.