وزیر امورداخله امروز در جلسه گزارش دهی تدارکاتی به مسئولین ادارات هدایت داد که پروژه های تدارکاتی شان را الی ۱۵ روز نهایی سازند

این جلسه به هدف ارایه گزارش از چگونگی دوسیه های تدارکاتی به ویژه از پیشرفت در پروژه های تحت کار و همچنان ارزیابی مصرف بودیجه سال ۱۳۹۷ به ریاست ویس احمد برمک وزیر امورداخله برگزار گردید.
 
مسئولین ادارات مختلف وزارت امورداخله به خصوص و احد های بودجوی در این جلسه گزارش از چگونگی در پیشرفت های پروژه های تحت کار تدارکاتی و مصرف بودیجه را به وزیر امورداخله ارایه نمودند.
 
ویس احمد برمک وزیر امورداخله ضمن مرور و ارزیابی پروژه های سال ۱۳۹۷، پیرامون مصرف به موقع و شفاف بودیجه به تمام مسئولین ادارات تاکید کرد.
 
وزیر امورداخله به تمام مسئولین ادارات گفت که به منظور تسریع مصرف بودجه در چارچوب قانون و نیز جلوگیری از بروز سکتگی در بودجه سال مالی ۱۳۹۸ تا پانزده روز آینده تمام دوسیه های مالی و تدارکاتی شان را آماده و به مرجع اجرایی آن تسلیم نمایند.
 
همچنان در این جلسه روی روند نهایی سازی سیستم اپس و بایومتریک نیروهای پولیس ملی بحث شد و وزیر امورداخله به تسریع و ختم این پروسه به مسئولین مربوط تاکید نمود.
 
جلسه گزارش دهی تدارکاتی در هر پازنزده روز یکبار به اشتراک رؤسای وزارت امورداخله که در راس آن وزیر امورداخله قرار دارد؛ دایر میگردد.
 
در این جلسه مسئولین از پیشرفت های پروژه های تدارکاتی و مصرف بودجه گزارش شان را به وزیر امورداخله ارایه مینمایند.