نشستی به منظور پیشرفتها در پروسه سیستم اپس "پرداخت معاشات و سایر حقوق و امتیازات پولیس، امروز در وزارت امورداخله دایر گردید

در این جلسه که مسئولین جلب و جذب قطعات پولیس، پیژند، مالی و تشکیلات حضور داشتند؛ هریک گزارش از پیشرفتهای کاری خویش را در این زمینه به معاون اول وزارت امورداخله ارایه نمودند.
 
لوی پاسوال جانان بارکزی معاون اول وزارت امورداخله به مسئولین دستور داد که در راستای نهایی سازی این سیستم بیشترین تلاش را نموده تا این پروسه به موفقیت در تمام قطعات و جزوتامهای وزارت امورداخله تطبیق گردد.
 
وی هیچ گونه تعلل را از سوی مسوولین در جهت نهایی سازی و تطبیق این سیستم پذیرفتنی ندانست.
 
معاشات و سایر حقوق و امیتازات نیروهای پولیس ملی به وقت و زمان معین و به گونه شفاف از طریق سیستم اپس تنظیم میگردد و کار روی نهایی سازی این پروسه به جدیت جریان دارد.