شورای ها مشورتی

شورای مشورتی وزارت امور داخله 
 
وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، به منظور بهبود روابط پولیس با مردم و بلند بردن سطح آگاهی این وزارت از تشویش ها و نگرانی های مردم، شورای مشورتی پولیس ملی افغانستان را ایجاد نمود. 
شورای مشورتی وزارت امور داخله که توسط وزیر امور داخله رهبری می گردد، و تا کنون سه نشست را برگزار کرده است، چارچوبی را فراهم می کند تا در آن اعضای جامعه مدنی نظریات و پیشنهادات خود را به نماینده گی از مردم برای بهبود ارایه خدمات پولیس ملی با رهبری وزارت امورداخله شریک بسازند. 
شوراهای مشورتی در ولایت ها توسط قوماندانان امنیه ولایت ها رهبری می شود. این شورا ها به مردم و اعضای محلی جامعه مدنی فرصت میدهد تا مسایل ضروری جامعه را با مسوولان پولیس در میان گذاشته و در مورد مسایل مختلف با هم بحث و تبادل نظر نمایند. این شورا ها به مردم کمک می کند تا مشکلات خود را با رهبری پولیس در ولایت شریک ساخته و برعکس دیده گاه امنیتی را از مسوولان پولیس دریافت و به مردم منتقل سازد. نتیجه ی این مباحث باعث می شود تا رهبری پولیس و وزارت امور داخله تصامیم امنیتی بهتری اتخاذ نمایند.
 
 

شورای مشورتی ولایتی
 
شوراهای مشورتی ولایتی و رهبران جامعه و اعضای جامعه مدنی طوری طراحی شده که فرصت میدهد تا مسایل ضروری جامعه را به قوماندان امنیه مطرح سازند.