پولیس سرحدی افغانستان

تاریخچه مختصر پولیس سرحدی افغانستان!
پولیس سرحدی بار اول در زمان امیر شیر علی خان بنیاد گزاری گردیده، در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان به کمیت (3000) تن ایجاد و بنام راه داری یا بنام ( خاصه دارها ) مسمی گردیده، وظایف سرحد داری را انجام میدادند.
ــ در سال 1309 هـ ش در چوکات وزارت امور داخله بنام (نظارت و امنیت )  وظایف ستر سرحدات را بدوش داشت.
ــ درسال 1319 هـ ش در چوکات مدیریت عمومی پولیس سرحدی بخش محافطتی سرحدات  نیز گنجانیده شد.
ــ در سال 1320 هـ ش به ریاست امنیه ارتقا نمود.
ــ درسال 1328 هـ ش به قوماندانی ژاندارم پولیس مسمی و در کنار قوماندانی های امینه عرض وجود نمود.
ــ درسال 1352 هـ ش قوماندانی ژاندارم و پولیس به قوماندانی عمومی امنیه تغیر نام نموده و شعبه ژاندارم بنام پولیس سرحدی مسمی گردید.
ــ درسال 1359 هـ ش به اساس فرمان شماره (3848 ) مورخ 28/11/1359 دولت وقت پولیس سرحدی از تشکیل وزارت امور داخله مجزا و بنام قوای سرحدی در چوکات وزارت دفاع ملی یکجا گردید.
ــ درسال 1375 هـ ش به اساس فرمان شماره (136) مورخ 7/4/1375 دولت وقت دوباره از وزارت دفاع ملی مجزا و به تشکیلات وزارت امور داخله مدغم گردید.
ــ به اثر فرمان شماره (425) مورخ 28/11/1380 رئیس اداره موقت بار دیگر از تشکیل وزارت امور داخله جدا و در تشکیل وزارت دفاع ملی کشور به منظورستر مطمئین سرحدات کشور مدغم گردید.
ــ بالاخره به اساس فرمان شماره (160) مورخ 29/8/1381 رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان از وزارت دفاع ملی مجزا و در چوکات وزارت امور داخله بنام پولیس سرحدی شامل تشکیل شد.
قرار فرمان شماره (05) مورخ 12حمل 1388 ریاست عمومی پولیس سرحدی به نام قوماندانی عمومی پولیس سرحدی مسمی گردید .
قرار امریه (022) مورخ 11/2/1390 تشکیل پولیس سرحدی  با داشتن قرارگاه به نام قوماندانی عمومی پولیس سرحدی تحت قومانده لوی پاسوال محمد یونس (نورزی) با داشتن شش زون سرحدی، پنج قوماندانی درمیادین هوائی و 14 محل عبور و کنترول زمینی، قوماندانی قطعه محافظ گمرکات در (19) ولایت و (86) ولسوالی سرحـــــدی در حــــــدودی (5813) کیلومتر مرز مشترک  با (6) کشور همسایه و هم جوار ( پاکستان ، ایران ، ترکمنستان ، ازبکستان و تاجکستان ) بخاطر دفاع از ستر سرحدات جلو گیری از متجاوزین و قاچاقبران مواد مخدر وسایر تخطی های سرحدی شب و روز وظایف مقدس خویش را  انجام میدهند.
 

---------------------------------------------------

 مرزبندی وتقسیم بندی حدود سیا سی، وجغرا فیا یی درسطح جها ن سا بقه بسیا ر طولانی دا شته وبه هزا ران سا ل قبل ا رتبا ط میگیرد .  جــوامع بشری از تأ سیس ا ولین سرحــــد در روی کــــــــره زمین دارای ، ا صول ومقـررا ت ویژه بوده باالوسیـله آ ن جلو، تجا وزا ت وتخطی های سرحدی را گــــــرفــته تا مرزهــای مشخص را احترام بگذارند .  ابتدایی ترین شکل حقـــــــــوق ، وجا یب بین ا لمللی نیز ا ز هـمین پرنسیب. بشمول پرنسیب های جــنگ وصـلح ، وحاکـمیـت مــنشأ میگیرد ما نتسکیو در کــــــــتا ب مشهورخـــــود بــنا م روح ا لقــوا نیـن چـنـین تـذ کـــر داده ا ست . هـمه ا نسا ن ها حــتی قـــــبا یل دارای یک تعـا مل وقـواعـد بوده ا نـد که ارتبا ط ونوع تما س های ایشا ن را در حدود معـــین مشخص سا خته طرزا لعـمل یک قــبـیـلـه را با قـبـیـلــه د یگــــــر . ومنا سبا ت یک کشور را هــما ن زمان   به کشور     دیگر تنظیم می کرد .
  با آ غا ز تا ریخ مستند بشردرحدود (4000 ) سا ل قبل از میلاد بین دو قــبیله در شهـــــــــــرهای آن وقت یعنی بین ا لنهرین که در جوارهم زیست می کرد ند جــدا ل وبرخورد های بوقوع پیوست عامل این جنگ تجا وز بر حـدود معین یکد یگر بوده است . فلهذا جهت حل منا قشا ت بین دو قبیله مذکوروتأ مین مصؤ نیت هر دو قــبـیـله از جنگ وعا مل جنگ.مرزهای مشترک بیـن دو قـبـیـله را با سنگ گذا ری مشخص وتعـین کــرد نـد . که این حـــدود بندی ها
ا لی 900 سـا ل ا دامــه دا شت تـا با لاخره( 3100 ) قـبل از میلاد علامـه گذاری ا سا سی صورت گرفته مصؤ نیت آن با ضما نت های قومی بین دو قبیله مشخص وتعین گردیده بود
برای متجا وزین سرحدی جزاء از طــــرف حا کمان همان دو قبیله تعین وتثبیت شده وتخطی های سرحــدی با ا رائـه شواهـد صورت می گرفت . وحکمیت را یک وظیفه بشری حسا ب کرده آ ن را رسوم ا نسا نی میدا نستند.
با قیمت گــذاری بر محـتوای فشرده فـوق روشن می گردد که علامه گذاری سرحدی واحترام به حق ثا بت هم جواری در 3100 سا ل قبل از میلاد بوجود آمده ویک رود خا نه را بحـیث سرحد طبیعی بین دو قـبیله پزیرفــــته وتعهد دو جا نبه در این زمینه صورت گرفت کـه این منحیث اولین معاهــده سرحدی تثبیت گرد ید این معا هده وسا یر معا هدات که در همان عصر وزمان صورت گرفته . قسما در روی تخته های سفا لی نقش گرد یده وهـــم اکنون در موزیم های جهان موجود اند .
در عصر آ سوری ها وبا بل ها نیز مسا یل سرحدی مطرح گردیده . سوابق تاریخی وقرارداد های دو جا نبه بوجود

آ مده ا ست . در موضوعا ت فوق ا لعا ده برعلاوه
قرار داد های جنگ وصلح ، معا هدات سرحدی ، منا سبات حسنه سرحدی ، طـرح های ا ولی برای ورود . وخروج
ا ز مرزهای مشخص خطوط فا صل سا حــوی ، گـفــتگو ومبا حثا ت صورت گرفته که مشهور ترین این معا هدات عبا رت ا ز معا هده است که بین با بل ها ومصر یها در سال (1279 ) قبل از میلاد انعقاد یافت
مفا د این قرار داد طوری بود که با ید حقوق مجرمین طرفین دوباره اعاده گــردد وهمکاری های مـــتـقا بل درمورد جلوگــــیری از برخــورد های سرحــدی وسا یر تصا د ما ت صورت گیرد .
این قرارداد اولین طرح استرداد متجا وزین است که شکل سیا سی را در آ ن وقت دا شت وبعـد ها ا نکشا ف یا فت . مخصو صا بعـد از تشکیل دولت ها بــه ا شکا ل ا سا سی آن د یگر موضوعا ت سرحدی یکی از بخش های اسا سی دولت ها بوده تحکیم سرحدات با تحکیم حا کمیت ملی کشورها با یک تـنا سب طـــبیعی ونزدیک قــــــــــــــــــــــــــــــــرار گرفت .
که بعــــد ها تشکــیلات سرحدی وقـوت های محا فـظ سرحـدی در چوکات دولت به ا نــواع مخـتـلـف بـوجــود آ مد .
تاریخچه سر حدات افغا نستان با کشور های همسایه :
سر حدا ت شما لی وشما ل شر قی ا فغا نستا ن در سه مر حـــــلــه تـعـیـن شــــــده ا ست .
مر حله اول : در زمان امیر شیر علی خان که بنام خط امیر شیر علی خان مسمی ا ست که از جهـــیل ویکتوریا ا لی خمیاب بـطـول (12 ) صد کیلو متر در سا ل 1868 تعـین وتـثـبـیـت شـده ا ست.
مر حله دوم : که بنام خط رجوی یا د می شود ا ز خمیاب ا لی دها نـه ذولفقار در زمان امیر شیرعلی خان در ســـا ل (1884 ) بطول (650 ) کیلو متر تعــین و تثبیت شـــــده ا ست .
مر حله سوم : در سا ل (1895 ) خط پا میر که در زمان ا میر عبدا لر حمن خا ن بطول ( 5 / 83 ) کــیلو متر تثبیت شده است . که ا ز زرقل ا لی دره یولی ادامه دارد .
ا ما نظر به سر وی که ا ز طرف کیها نـورد ا فغا نی عـبدالاحد مو مند صورت گر فــــــــته ودر ریا ست
کا ر تو گرا فی و جیودوزی مو جود ا ست طول سر حدات ا فغا نستان قرار ذ یـل است :
سر حد افغا نستان با تا جکستان : 7/ 1360 کیلو متر .
با جمهوری ا ز بکستا ن 3 / 145 کیلو متر .
با تر کمنستان 874 کیلو متر .
با دولت اسلا می ایران 925 کیلو متر .
با ایا لات جمو وکشمیر 102 کیلو متر .
با دو لت اسلا می پا کستان 2310 کیلو متر .
با دو لت مر دمی چین 96 کیلو متر .
جمله (5813) کیلو متر سرحد میباشد

قوقرا شکول ا لی کوتل کلیک ا متدا د دا رد کـــه عمومآ منا طق صعب ا لعـبور بوده در طول سا ل ا ز یخ وبــرف پو شیده میبا شد وکــوه های سر به فلک کشیده پا میر در ا ین منطقه مو قیعت دا رنــد .
ا ین خط سر حدی در عهد سلطنت محمد ظاهر پا دشاه افغا نستان تثبیت گرد یده ا ست .

تا ریخچه پولیس سرحدی افغانستان
درتشکیلات ا داری کشور بخش ژانـــدارم ا ز زما ن امیر شیرعلی خا ن بد ین سو بنیان گذاری گرد یده ا ست .
در زما ن امیر عبد ا لرحمن خان ا ولین ژا ندارم بنام راهـداری . ویا بنام خا صه دارها یا د گردیده ا ست کـــه به ترکیب (3000 ) نفر وظایف سرحد داری را انجام میداد کوتوا لان مشهورآ ن زمان نا ئیب میر سلطان خان کوتوا ل سراسری کشور ومیرزا محمد حسین خان مسؤل د فتر سنجش کوتوا لان بودند .
در سا ل (1301 ) هجری شمسی در چوکات وزارت امور داخله ارگا نی بنام نظارت امنیت که وظیفه ستر سرحدات را نیز بد وش دا شت تشکیل شـــــــد .
در سا ل (1319 ) هجری شمسی در چوکات مدیریت عمومی پولیس بخش محا فظین سرحدات نیز گنجا نیده شد . این مدیریت در سا ل (1320 ) هجری شمسی به ریاست امنیه ارتقاء نموده کـــه این ریا ست در سا ل (1328 ) هجری شمسی به قوماندانی ژاندارم وپولیس مسمی وقــوما نـدا نی های ژا نـدا رم در ولایات سرحــدی در جوار قوما نــدا نی های ا منــیه عـرض وجود نمود .
در سا ل (1352 ) هجری شمسی قوماندانی ژاندارم وپولیس به قوماندانی عمومی امنیه تغیر نام نموده وشعب قبلی ژاندارم بنام پولیس سرحدی مسمی گرد ید .
درسا ل(1359 )هجری شمسی به اسا س فرمان نمبر 3848 مؤرخ 28 /11 /1358
دولت وقت پولیس سرحدی ا ز تشکیل وزارت امور داخله مجزا وبنام قوای سرحدی در چوکات وزارت دفاع ملی ایجاد ووظایف مقد س ستر سرحدا ت را بـد وش گرفت .
به اساس فــــرمان (136 ) مؤرخ 7 /4 / 1375 دولت وقت قــوای سرحدی دوباره در چوکات وزارت امـــــور داخله مدغم گردید.
به اسا س فرمان (425 ) مؤرخ 28 / 11 / 1380 رئیس اداره مؤقت بار د یگرا ز تشکیل وزارت امورداخله مجزا ودر چوکات وزارت دفاع ملی با تشکیل(26 ) لوای سرحــــــدی ، دو غند سرحدی ویک غند تعلیمی مدغم ووظا یـف محوله خـویش را در19 ولایت سرحدی کشور ادامه داده ا ست .

در سا ل (1381 ) به اسا س فــــــرمان (160 ) مؤرخ 29 /8 /1381 رئیس دولت انتقا لی قوای سرحدی از تشکیل وزارت دفاع ملی مجزا ودرچوکات وزارت امـور داخله بنام ریا ست عمومی پولیس سرحـــدی به اسا س فــیصــله های بن با کمیت (12000 ) نفر پرسونل ، یک قــرارگاه مرکزی ، یک کندک منتظره ، هشت آمـریت
عمومی سرحــدی ، یازده محل عبور وکنترول زمینی و سه محل عبوروکــــــــنترول هـــوائی ایجاد ووظایف تأ مین امنیت ومحا فظت سرحدات کشور را عهده دار گردید.
با در نظردا شت وضعیت وشـــــرایط کنونی کشور به ا ساس امــریه نمبر(015 )مؤرخ 2 /4 / 1386 وزیر امــــور داخـــــله دولت جمهوری اسلامی ا فغانستـــان تشـــکیل پولیس سرحدی از (12000 ) نفر به (18000 ) نفــــر ارتقاء وبا تشکیل یک قرارگاه بنام قــوما نـــدانی عمومی پولیس سرحدی ، یک کندک واکنش سریع قــرارگاه ،(1)تولی قطار های اکمالاتی و(1) تولی محافظ قرارگاه ؛قوماندانی قطعه محافظ گمرکات؛ پنج قوماندانی زون سرحدی که در ولایت ننگرهار ؛پکتیا؛ قندهار؛ هرات وبلخ و(14 ) محل عـــبور وکـــنترول زمینی و(4 ) محــــــل عــبور وکنترول هـوائی ایجاد وهم اکنون بـــطور فعا ل در(19 ) ولایت سرحدی و86 ولسوالی سرحدی کشورپرسونل سرحـــدی وظا یف ذیل را به حسن صورت انجام میدهند .
وظایف پولیس سرحدی
حفاظت سرحدات هوا ئی ، زمینی ، وآ بی از هرنوع تجاوز وتخطی های عمدی وغیر عمدی .
ـ تحکیم حاکمیت ملی در سرحدات کشور . وجلوگیری از حملات باندهای مسلح وورود هرنوع مجرمین حرفوی وتخریب کار در سرحد .
تحکیم زیر بنای ا قتصادی کشور طوریکه به قا چا قـــــــبران اجازه داده نشود تا اموا ل وسا یر ا شیاء مختلف ممنوعه را از سرحــدا ت عبور دهــند .
مــــــــنـع ورود . وخــروج غــیر قا نــونی ا فرا د ، اجنا س وگرفــتا ری آن .
کنترول از ورود . وخروج قا نونی ا فرا د واجناس که از نقا ط عبور وکنترول هوائی ، زمینی ، وآبی عبور ومرور می نما یند .
تأ مین ارتباط با قوای سرحدی کشورهای همسایه جهت رفع معضلات سرحدی بین طرفین مطا بق مقــررات
نا فذه ( قبول شده کشور ) .

حفا ظت از رژیم سرحدی ، پیلرهای سرحدی در سرتا سر حدود سیاسی کشور .
همکاری و مساعی مشترک با جزو تام های اردوی ملی ، پولیس امنی ، امنیت ملی ود یگر ارگا ن های دولتی .
تأ مین ا رتبا ط سا لم ، دوستا نه وعملی با مرد ما ن سرحد نشــین وجـــلــب هــــمکاری شا ن با روش خاص مسلکی جهت تأ مین امنیت سرحدات کشور .
حفــظ ومراقـــبت از وسا یل ، وسایط ، تجهیزات ، تسلیحات ، اماکن سرحدی ومنابع طبیعی کشور .
حــفــظ ومحـرم نگاه داشتن کلـیه اسرار وظیفوی . وتـقـد یم بــوقـت وزما ن راپـورهـای مستند و واقعی ا ز وضع سرحـد بــه مــرا جع مربـــوطـــه .
تـطـبیق قوانین د ولت جمهوری اسلامی افغانستان در حدود سیا سی کشور .
جـلـوگــیری از تـوریـد ، تــولــید ، قا چــا ق وترا فــیک مــوا د مخـد ر .
کــنترول ومرا قـبت مسا یل سرحدی از نقـطـه صفری سرحد ا لی ساحه 50 کیلومتری عمق کشور درجهت همکاری وتأ مین ا منیت با ا رگا ن ها در تشریک مساعی در سرحد
صلاحیت های پولیس سرحدی
اعــــطا ویزه به آ نعده مسافرین که تابـــع کشوری با شند کـــــه در آنجا نما ینده گی سیاسی . وقنسلگری افغانستان موجود نبا شد البته این ویزه ترانزیت و یا صرف از ( 24 ) ا لی (72 ) ساعت اعــــطا شده میتوانــد .
داشتن حـــق استفاده وصلاحیت بکار انــــداختن هرنوع وسیله مخابراتی درهرنوع شرایط وکسب حــــق اولیت در حا لات خاص وظیفوی .
داشـــتن حــــــــــق قا نـونی تلاشی اشـخاص ، اشیاء ، وسا یل ، وسا یط تراسپورتی و بگــا ژ مسا فـرین الــــبته
با رعا یت حــقــوق کا مل آنعـده اشخاصیکه ازمصؤنیت های سیاسی برخوردارباشند .
داشتن صلاحیت بازپرس از متجا وزین سرحدی مطابق احکام قانــون. 5 ـ داشــتن حق کنترول ومراقبت اعما ل واجــراات آنعــده اشـــخا صیکـــه درسرحدات مخصوصا درنقاط عبور وکنترول ایفای وظیفه می دارند .
داشــتن صلاحیت از کنترول ومراقبت شهرها ، دها ت ، منازل مــتروکه ، تأ سیسات سرحــــدی و منـــــطــقـه رژیم سرحــدی مطا بـق به قانون، مقررات وهــــــدا یا ت خا ص .
داشتن حق مداخله، مشوره یا منع آن نوع تأ سیسات وفعا لیت های کــــه ما نع فعا لیت های پولیس سرحــدی گردیده یا خطر را درجهت حفا ظـت سرحدات با رمی آورد .
داشتــن حــق به منظور توقـف دادن اشخاص مشکوک وتـثـبیت هــویــت آنها مطا بـق به احکا م قا نون.
انعده از جوانان که سن شان از (17 الی 35) سال باشد ومیخواهد وظیفه مقدس سربازی خویشرا در صفوف پولیس سرحدی انجام دهند به تلیفون شماره (0700206116) مسول جلب وجذب قوماندانی عمومی پولیس سرحدی تماس گرفته حل مطلب نماید