مردم نسبت به توانایی های پولیس ملی و اردوی ملی خوشبینند

 روند انتقال مسئولیت ها از نیروهای خارجی به نیروهای افغان که پیرامون آن در کنفرانس لیزبن و کنفرانس بین المللی کابل صحبت شده بود، یک پروسه مهم و نهایت با ارزش برای حکومت و مردم افغانستان میباشد، چون پروسه انتقال مسئولیت ها تنها محدود به مسایل امنیتی در کشور نبوه بلکه تمامی عرصه های حکومتی داری را شامل میشود.

حکومت و مدرم افغانستان نست به این پروسه اظهار خوشبینی میکنند و امیدوارند که روزی فرارسد تا افغانها خود بتوانند د فضای صلح و آرامش کشور خود را اداره کنند.

معصومه یکی از شهروندان کابل که در کورسهای باغ زنانه به اموزش مصروف است، میگوید: بلاخره افغانها باید مسئولیت افغانستان را به دوش بگیرند، این یک گام مثبتی است که سوی پیشرفت افغانستان  و قسمیکه ما شاهد هستیم در جایی که خارجی ها زیادعبور و مرور دارند حمله های انتحاری صورت میگیرد که مردم ملکی در آن کشته می شوند.

هرقدر زود تر نیروهای نظامی افغان در قسمت امنیت سهم بیشتر بگیرند به همان اندازه مردم احساس راحت میکنند که در داخل شهر گشت و گذار کنند.

سلیمان یکی دیگر از افرادی است که در مورد این پروسه اظهار خوشبینی کرده، میگوید: در صورت تجهیز و آموزش کامل نیروهای افغان پروسه انتقال موفق خواهد بود در غیر ان نمیدانم! اما به هر صورت باید این پروسه عملاً آغاز شود با دیده شود که کمی و کاستی در کدام قسمت ها وجود دارد.

مردم نسبت به توانایی های اردو و پولیس ملی کشور خوشبین اند.
نتایج یک نظر سنجی نشان میدهد که 79 در صد مردم در روستا ها و 91 درصد مردم در شهر ها، از عملکرد پولیس راضی هستند، این نظر سنجی که در سال 2010 به حمایت سازمان ملل انجام شده است نشان میدهد که رضایت افغانها از عملکرد پولیس در مقایسه با سال 2009 ده درصد افزایش یافته است.

وزارت امور داخله بخش های ازین گذارش را تائید کرده است و گفته است که آمار ارایه شده درین نظر سنجی به آنها کمک خواهد کرد تا برنامه های اصلاحات در پولیس را به شکل بهتر به پیش ببرند.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که این نظر سنجی بر اساس مصاحبه ها با بیش از پنج هزار نفر در سراسر افغانستان انجام شده است.
فهیم عابد باشنده خوشحال خان مینه در مودر چنین نظر دارد: سپردن مسئولیت به نیروهای افغان برای مردم و دولت افغانستان یک دست آورد بزرگ است که با این عمل دولت افغانستان خاطر نشان ساخت که مردم افغانستان توانایی این را دارند تا پیشبرد امور مملکت خود را دارند.

با وجود همه اینها شرایطی وجود دارد که اگر آنرا در نظر بگیریم ممکن این پروسه با خلاهای مواجه شود که میتوان از مسایلی چون تجهیز، آموزش و بلند بردن ظرفیت توانایی های اردو و پولیس کشور در مقایسه با کشور های منطقه یاد آوری نمود.

محمد زبیر محصل پوهنخی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در ین مورد میگوید: انتقال امنیت از ناتو به افغانها بستگی به سه نکته دارد: 1-  تجهیز نیروهای افغان به وسایل که حد اقل کیفیت آن کمتر از کشور های منطقه نباشد. 2- روشن شدن چگونگی برخورد با مخالفان مسلح. 3- بلند بردن امتیازات افسران اردو و پولیس.

همچنان سید نوید محصل پوهنخی حقوق و علوم سیاسی پوهنتنو کابل میگوید: اساساً نفس تصمیم گیری انتقال مسئولیت به افغان ها یک اقدام نیک و مطابق به خواست مردم افغانستان است.

بحث توانایی های نیروهای امنیتی افغان برای پذیرش مسئولیت بیشتر از ناحیه کمبود تجهیزات مطرح است، که بستگی به تعهدات جامعه جهانی و گذشت زمان دارد.

در نهایت میتوان گفت که پروسه انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان یک روند نیک و مطابق به خواست مردم بوده که مردم را نسبت به توانایی های حکومت باورمند ساخته است.

یگانه نگرانی مردم کمبود تجهیزات اردو و پولیس کشور در مقایسه با کشور های منطقه میباشد که نظر به تعهدات جامعه جهانی و کشور های کمک کننده، این مشکل نیز حل خواهد شد.