پروسه انتقال اززاویه دیگر

پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی ،یکی ازپروسه های کلان ومهم ودرعین حال ارزشمندی است که جکومت افغانستان درپی تجقق آن است .

حکومت افغانستان با جامعه جهانی درمورد پروسه انتقال درکنفرانس کابل به توافق رسید واز آن زمان به بعد ، هر از چند گاهی نشست ها وگفتگوهایی درخصوص چگونگی انتقال وانقال موفقیت امیز،برگذار می گردد . ازسویی هم حکومت افغانستان درخلال این مدت تلش هایی را روی دست گرفته است که بتواند هر چه زودتر وبهتر سالم به اتمام برساند .

اما ،این طرح حکومت افغانستان همواره باچالش ها ونگرانی هایی مواجه بوده است .طیفی ازمخالفت ها وموافقت ها پیرامون پروسه انتقال درمجافل سیاسی ورسانه ای شکل گرفته است که به نظر بعضی ها انجام این مأموریت کارناممکن ویا هم مشکل وناموفق است ،اما چنان که ماآن را دشوار می بینیم ،برانیروهای امنیتی افغانستان دشوار است ؟آیا می توان نسبت به موفقیت این پروسه امیدواربود؟چه چیز دستمایه امیدواری درموفقیت این پروسه است ؟ این سوال ها وده ها سوال دیگر،ا ذهان عمومی را با نگرانی هایی توأم کرد است .اما این نوشتار پاسخی است برای رفع دغدغه هایی که توانایی نیروهای امنیتی افغانستان را درموفقیت امر انتقال مسوولیت ها به چالش می کشاند .

پیش ازانتقال ،رهبری افغانی نصف عملیات نظامی
درحالی که شماری ازمردو نسبت به موفقیت پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی نگرانی اند،نیروهای خارجی وحکومت افغانستان اعلام کرده که بیش از پنجاه درصد عملیات نظامی که درنقاط مختلف کشور انجام شده ،به رهبری افغان ها بوده است .رهبری این عملیات را نیروهای پولیس واردو ملی افغانستان بر عهده داشته اند .این نکته که بگیرند ویا هم عملیات نظامی مستقل را انجام بدهند ،درنفس خود مایه امیدواری است وبسیاری ازنگرانی های موجود در خصوص پروسه انتقال را رفع می کند .

تجربه چندساله نیروهای امنیتی  درافغانستان ،درنبردها ومسولیت تأمین امنیت درنقاط مختلف کشور ،از اکنون بعضی زمینه ها را برای عبور سالم وموفقیت آمیز از مرحله انتقال فراهم ساخته است .ازاین روقبل از هر گویه کار شکنی وبدبینی ،بایستی به این ظرفیت های بالقوه موجود درنیروهای امنیتی افغانستان توجه کرد وازاین ظرفیت ها وتجربه ها برای موفقیت هرچه بیشتر این پروسه استفااده کرد .حضور چند ساله نیروهای امنتی افغانستان درعملیات متعدد ،نشان دهنده ی این است که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی مهارت حملات دشمن را دارند وچنانکه قبلا این توانایی را به نمایش گذاشته اند ،ازاین به بعد نیزتوانایی مبارزه با شمنان را خواهند داشت.

مرحله انتقال ؛انتقال تریجی ازلحاظ زمانی-مکانی
همزمان با شروع سال نو خورشیدی ،حاد کرزی رئیس جمهور افغانستان ،اسامی مناطقی راکه قرار است مسئولیت تأمین امنیت آن نقاط به نیروهای امنیتی افغانستان سپرده شود ،اعلام کرد وقرار است ازاول ماه سرطان ،پروسه انتقال آغاز شود.آغازاین پروسه به هیچ وجه به این معنی نیست که تمام نقاط وولایات کشور به یکبار گی به دست نیروهای امنیتی افغانستان بیافتد ونیروهای امنیتی افغان بون همکاری نیروهای بین المللی کنترول تمام امور امنیتی را درتمام نقاط کشور برعهده بگیرند .بلکه انتقال مسوولیت ها به شکل تدریجی بیا بر لزوم دید حکومت افغانستان ازچند نقطه شروع خواهند شد وهمزمان با سپری شدن زمان وموفقیت دریک نقطه نقاط دیگر کشور به دست نیروهای امنیتی افغان سپرده خواهند شد .ازاین روانتقال مسوولیت به معنی این نیست که مسوولیت امنیتی تمام ولایات کشور به یک بارگی به دست نیروهای امنیتی افغانستان خواهند افتاد واز آنجاییکه این اتفاق نمی افتد،بر عهدگرفتن تدریجی مسوولیت امنیتی درنفس خود باعث قدرتمندی وتوانایی نیروهای امنیتی افغان خواهد شد.

نیروهای امنیتی افغان دراین صورت این توانایی وظرفیت را دارند که به تنهایی بتوانند به خوبی اعهده مسوولیت های محوله شان برآیند .انتقال تدریجی ازلحاظ زمانی ومکانی ،دقیقا بیانگر این نقطه است که روند انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان تاسال 2014به اتمام خواهد رسید ودرفاصله زمانی چند ساله تاسال 2014نیروهای امنیتی افغانستان ،به تدریج مسوولیت امنیتی نقاط وشهر های مختلف کشور را به عهده می گیرند.

پس ازانتقال ؛نیروهای امنیتی با تجهیزات مدرن
علاوه براینکه درطی چند سال گذشته رهبری نصف ازعملیات نظامی را نیروهای امنیتی افغانستان برعهده داشته اند وافزون براینکه نیروهای امنیتی افغان برای گرفتن مسوولیت امنیتی از آمادگی های ویژه ای برخوردارند واین مسوولیت ها را به شکل افغانستان ازسوی جامعه جهانی آموزش های بیشتر وبهتر خواهند دید وتجهیزات بیشتر دراختیار آنان گذاشته خواهند شد.

قرار دادن تجهیزات بیشتر ومدرن تر ،امکانات میزان برندگی نیروهای امنیتی کشور را بیشتر خواند کردوبر توانایی آنان دربرعهده گیری بهتر این مسوولیت ها کمک های فراوانی خواهند نمود .ازاین رو،نبا ید نسبت به تلا های انجام شده درخصوص برعهده گیری مسوولیت های امنیتی نگران بود واین فرض را رواداشت که این انتقال اگر صورت بگیرد ،نیروهای امنیتی کشور توانایی انجام این مسوولیت را نخواهند داشت .

پس تجربه ها وآموزش های چندساله نیروهای امنیتی کشور واشتراک این نیروها درعملیات مختلف درطی چند سلا گذشته ،همزمان با انتقال تدریجی مسوولیت هااز الحاظ زمانی ومکانی ودراختیار قرار گرفتن تجهیزات بیشتر به نیروهای امنیتی کشور ،نگرانی های مارا نسبت به موفقیت پروسه انتقال رفع می کند وانگیزه های فراوانی را برای حمایت ازاین پروسه برای ماخلق وامید واری بیشتری را نسبت به موفقیت این پروسه ایجاد می کند .