دست آورد های وزارت امورداخله در طی سال 1390

تاريـخ: 24  دلو  1390

دست آورد های وزارت امورداخله در طی سال 1390وزارت امورداخله در طی  11 ماه سال روان با تطبیق برنامه های جامع و سود مند درراستای شش اولویت محترم  وزیر امور داخله کشور به دست آورد های قابل توجه نایل گردیده است  که میتوان به چند  نکات مورد نظر بشکل فشرده اشاره نمود.

تشکیل :
   تشکیل پولیس افغانسان  از ( یکصدو بیست دو هزار ) 122000   به ( یکصدو پنجاه هزار )  150000  انکشاف داده شد  و درحال حاضربیش از  149000 پولیس در صنوف مختلف مصروف خدمت میباشند . و قرار است  این رقم تا  سال 1391 به 157000 تن برسد .
  انکشاف در بخش جذب پولیس اناثیه صورت گرفته  و قرار است تعداد پولیس اناثیه تا سال 2014 میلادی به 5000 تن برسد.

انتقال امنیت :
تطبیق مرحله اول و دوم انتقال امنیت در هماهنگی با نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی موافقانه انجام شد و در این برنامه پولیس در بیشترین ساحات به تنهای مسئولیت تامین امنیت شهروندان کشور را بعهده گرفت که نشان دهنده حمایت  و پشتیبانی مردم از عمل کرد پولیس میباشد .
وزارت امورداخله با تمام توان آماده گرفتن مسئولیت های امنیتی کشور بوده و در این راستا از هیچ نوع فداکاری دریغ نمیورزد .

تجهیز:
پولیس ملی کشور درحال حاضر نسبت به سال گذشته بشکل بهترو خوبترتجهیز گردیده  و قرار است در جریان  سال آینده تمام تجهیزات مورد نیاز پولیس اکمال گردد.
 در  سال جاری بیش از دوهزار عراده وسایط زرهی مختلف با سایر تجهیزات و سلاحهای خفیف وثقیل  اکمال گردیده است .

ساختمان  :
برای بهتر زیستن وسهولت در اسکان پولیس   بیش از 524 باب ساختمان بشمول پوسته های سرحدی ، پوسته های شاهراه ، حوزه های امنیتی ،   استیشن های اطفائیه و مراکز تعلیمی جدیدآ اعمار گردیده است  و قرار است بیش از دوصد باب دیگر این ساختمان ها تا اخیر سال روان تکمیل و در اختیار منسوبین پولیس قرار گیرد .

 روابط:
روابط مردم نسبت به سال گذشته با پولیس بهتر گردیده  و مردم اکنون بالای عمل کرد پولیس اعتماد دارند و در حال حاضر پولیس توانسته بیشتر از هروقت دیگر  حمایت مردم خود را با خود داشته باشد  .

  در یک نظر سنجی که در این اواخر به کمک دفتر انکشافی ملل متحد یا ( UNDP )  در افغانستان صورت گرفت این نظر سنجی نشان میدهد که 81 فیصد مردم به پولیس ملی احترام  قایل اند این رقم نظر به سال گذشته 8    فیصد افزایش را نشان میدهد.
  در این گزارش آمده است که  75 فیصد مردم وظیفه پولیس ملی را یک وظیفه آبرومند می پندارند که این رقم نظر  به سال گذشته 6 فیصد افزایش را نشان میدهد.
دسترسی به پولیس ملی رو به افزایش است. 59 فیصد مصاحبه شونده گان گفته اند که دسترسی به ماموریت های    پولیس 30 دقیقه را در بر میگیرد که این رقم نظر به سال (2009) 42  فیصد افزایش را نشان میدهد.
74 فیصد مصاحبه شونده گان به پولیس ملی اطمینان دارند 39 فیصد مردم میگویند که احترام آنها به پولیس ملی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
بیشتر افغان ها میگویند که اطمینان آنها نسبت به پولیس بیشتر شده است که نظر به سال گذشته 12 فیصد افزایش را نشان میدهد.
همچنان در یک نظرسنجی دیگر که به کمک دفتر ساحوی شمال  کمیسیون مستقل حقوق بشر صورت گرفته است  85 در صد از مصاحبه شونده گان از عمل کرد پولیس و تامین امنیت توسط پولیس راضی بوده اند .  یافته های این نظر سنجی نشان دهنده آ ن است که بیشترین مصاحبه شوندگان  دستگاه پولیس را  سالم و قابل اعتماد میدانند .

 تعلیم وتربیه:
در بخش تعلیم وتربیه  پیش رفت های قابل ملاحظه ی صورت گرفته  که ما به چند نکته آن در اینجا اشاره میکنیم
جمعا در جریان سال 30  هزارتن از منسوبین پولیس بعد از آموزشهای مسلکی در  مراکز 12 گانه تعلیمی دایمی  و 27 مرکز و تولی های تعلیمی در مرکز وولایات کشور آموزش دیده و شامل صفوف پولیس گردیده اند .

•    توسعه و انکشاف مرکز تعلیمات قوماندانیت و رهبری ( ستاف کالج) برای افسران بلند رتبه و عالی رتبه.
•    برگزاری هفت دور کورس رهبریت برای قوماندانان امنیه ولسوالیها در این هفت دور (495) تن از قوماندانان امنیه ولسوالیها تحت آموزش قرار گرفته اند.
•    برگزاری ده دور کورس یک هفته یی رهبریت برای مدیران و افسران بلند رتبه پولیس که در این ده دوره (171) تن تحت آموزش قرار گرفته اند.
•    بلند بردن ظرفیت مراکز تعلیمی پولیس  از (11000)تن به(15000 )تن.
•    انکشاف تعلیمات تخصصی پیشرفته و مسلکی برای پولیس ملی.
•    مدت آموزش های مسلکی  برای سربازان پولیس از شش هفته به هشت هفته ارتقا نموده است .
•    اعزام افسران پولیس بخارج کشور غرض فرا گرفتن تعلیمات مسلکی وتخصصی .
•    فراغت 500 تن از افسران کشور بعد از آموزش ها ی مسلکی در کشور ترکیه .
•    درحال حاضر بیش از بیست هزار تن درکورس های سوآد آموزی مصروف آموزش میباشند و این برنامه در سرتاسر افغانستان در حال انکشاف است
•    هم اکنون  بیش از  نزده هزار تن از منسوبین پولیس در مراکز آموزشی پولیس در مرکز و لایات کشور تحت آموزش های مسلکی قرار دارند .

انحلال شرکت های امنیتی خصوصی :
بمنظور تامین امنیت بهتر  وزارت امورداخله 57 کمپنی امنیتی خصوصی را منحل  نمود و  تا اخیر سال روا ن تمام  کمپنی خصوصی امنیتی باقی مانده را نیز منحل مینماید .
مسئولیت   تامین امنیت قطار های اکمالاتی و پروژه های بازسازی را  وزارت امورداخله بعهده میگیرد  .
در جریان سال جاری بیش از 6271 میل سلاح مختلف از نزد افراد غیر مسئول جمع آوری و به پروسه دایاگ تسلیم گردیده است

پاسپورت و تذکره :
  برنامه توزیع پاسپورت های الکترونیکی در سال جاری روی دست گرفته شده  و قرار است تا اخیر سال جاری ثبت و توزیع پاسپورت های کمپیوتری آغاز  و مشکل کمبود پاسپورت مرفوع گردد  این برنامه به کمک موسسه IOM   روی دست گرفته شده که بزودی ما شاهد توزیع پاسپورت های جدید خواهیم بود .

همچنان کاربالای تهیه تذکره تابعیت کمپیوتری آغاز گردیده و کارهای ابتدائی تکمیل  گردیده  که در سال آینده ما شاهد  توزیع آن در مرکز ولایات کشور خواهیم بود .

مبارزه با جرایم  :
در راستا مبارزه با جرایم جنائی  در سال جاری بتعداد 3051 واقعه جنائی در مرکز ولایات کشور بوقوع پیوسته که در پیوند به این قضایا 3594 تن بازداشت و به ارگانهای عدلی وفضایی معرفی گردیده اند .

مبارزه با تروریزم :
در مبارزه با تروریزم نیروهای پولیس ملی  2075 مورد  عملیات تصفیوی مستقل ومشترک در مرکز ولایات کشور انجام داده اند که در نتیجه 5200 از مخالفین دستگیر و 3369 تن هلاک گردیده است .
به اثر این عملیات بیش از 4130 میل سلاح مختلف النوع و 3367 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است

مبارزه با مواد مخدر :
 در سال جاری بیش از 120،5 تن مواد مخدر مقدار 67 تن مواد کیمیاوی  42545 بوتل مشروبات الکولی کشف وضبط و در پیوند به این قضایا  848 تن مظنون  دستگیر   و 33 باب دستگاه لابراتوار مواد مخدر تخریب  وبیش از 24875،3 جریب زمین از وجود بته های کوکنار پاکسازی گردیده است .

پالیسی :
  در بخش پالیسی ها وزات امورداخله   دست بکار شده هفت پالیسی که در شرایط کنونی نیاز به آن احساس    میگردید  تدوین وبه قطعات وجزوتام های پولیس تکثیر گردید که عبارت اند از:
پالیسی امنیت پرسونل، پالیسی تکنالوژی معلوماتی،  پالیسی شفافیت ، پالیسی مسایل سرحدی، پالیسی انتقال موسسات خصوصی امنیتی،  پالیسی توزیع معاشات و  پالیسی تامین امنیت رجال برجسته میباشد .
 
 زندان ها:
 به اساس مصوبه شمار6 مورخ 29 ثور سال جاری شورای وزیران ، مسئولیت زندانهای افغانستان  از وزارت عدلیه  به وزارت امورداخله سپرده شود  و بتاریخ 20 جدی سال روان این مسئولیت  رسما به وزارت امورداخله  سپرده شد .

 وزارت امورداخله بررسی از وضعیت زندان ها را در مرحله نخست توسط یک کمیسیون با صلاحیت آغاز و اقدامات لازم را  انجام داد .

برای بهبود دروضعیت زندان ها جلالتماب وزیر امورداخله به 12ولایت سفرنمود  که درنتیجه ،  اقدامات لازم و جدی برای بهبود وضعیت زندانیان صورت گرفت و برای بهبود در وضعیت زندانها مسئولین پانزده زندان بشمول زندان پلچرخی تغیر و تبدیل گردید  .