بیوگرافی محترم ویس احمد برمک، وزیر امور داخله

محترم ویس احمد برمک وزیر امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۱۳۵۱ درولسوالی رُخه ولایت پنجشیر متولد، تعلیمات ابتدائیه و ثانوی خویشرا در مکتب سیدالناصری و دوره لیسه را در لیسه های عالی نادریه و خواجه عبدالله انصاری کابل به اتمام رسانیده اند.

موصوف بعد از اتمام دوره لسانس رشته مهندسی در پوهنځی انجنیری دانشگاه کابل، دوره ماستری خویش را در رشته مطالعات توسعه ای، قانون و حکومتداری خوب، اقتصاد سیاسی جنگ، منازعات، خشونت، مدیریت و رهبری بحران، روش های بازسازی و روند دولت سازی در کشور های بعد از جنگ، دربخش مطالعات شرقی و افریقایی دانشگاه  لندن موفقانه به پایه اکمال رسانیده است.
 


در جریان سالهای ۱۳۷۴ الی  ۱۳۸۱  محترم ویس احمد برمک با نهاد های مختلف بین المللی بشمول برنامه انکشافی ملل متحد UNDP))، دفتر ملل متحد در امور همآهنگی کمک های بشردوستانه (UNOCHA)، موسسه آی سی آر سی (ICRC) و موسسه اکبر (ACBAR) در نقش های مختلف مدیریتی، همآهنگی و رهبری کمکهای بشردوستانه در حالات اضطرار و رسیدگی به نیازمندی های بشری بیجاشده گان داخلی ایفای وظیفه نموده اند.  

بعد از ختم دوره ماستری و برگشت به وطن، محترم ویس احمد برمک از اوایل سال ۱۳۸۱ الی اواخر این سال بحیث مشاور ارشد پالیسی، برنامه ریزی و نهاد سازی وزارت احیاء و انکشاف دهات، بعداً بحیث رئیس اجرائیوی برنامه ملی سرک سازی دهات، سپس برای مدت دوسال بحیث رئیس اجرائیوی برنامه همبستگی ملی و متعاقباً از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰، بحیث معیین برنامه های وزارت احیاء و انکشاف دهات، با نقش کلیدی در طرح و دیزان برنامه های بزرگ ملی مانند برنامه توسعه منطقوی وزارت احیاء و انکشاف دهات، برنامه صنایع روستایی، برنامه سرک سازی دهات، برنامه توسعه همه جانبه زراعت و انکشاف دهات و برنامه حمایت از انرژی قابل تجدید ایفای وظیفه نمودند.

سپس از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ بحیث وزیر احیاء و انکشاف دهات کار نموده اند که در عین حال، علاوه بر مسؤولیت رسمی بسطح رهبری وزارت، بحیث معاون کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث، همآهنگ کننده کلستر زراعت و انکشاف دهات، رئیس بورد سکتور قرضه های کوچک در افغانستان نیز ایفای وظیفه نموده اند. همچنان در جریان کار ایشان بسطح رهبری با وزارت احیاء انکشاف دهات، موصوف در طرح و دیزاین استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و نیز طرح ریزی کلستر های انکشافی بسطح ولسوالی ها و ولایات نقش فعال داشته اند. محترم ویس احمد برمک علاوه برمسؤولیت های اجرائیوی شان درین جریان، مسؤولیت ریاست قرضه های کوچک به سرمایگذاران را نیز بدوش داشتند. موصوف در جریان پلانگذاری برنامه انتقال مسؤولیت امنیتی به قوای مسلح افغانستان، در طرح و دیزاین استراتیژی امنیتی انتقال  نیز نقش فعال گرفته اند.
محترم ویس احمد برمک، در جریان وظیفه شان با وزارت احیاء و انکشاف دهات، موازی با سکتور های امنیتی، برای تأمین امنیت و ثبات بسطح ولسوالی ها و ولایات، با درک دقیق از رابطه موجود بین انکشاف و امنیت و با همآهنگی مستقیم با مسؤولین و منسوبین امنیتی در سطوح مختلف کار نموده و برای بهبود رابطه بین مردم و حکومت دست آورد های بزرگی  داشتند.  دراوایل حکومت وحدت ملی، محترم برمک برای مدت سه ماه بحیث نماینده خاص رئیس جمهور در امورحکومتداری و امنیت و نیز سپس منحیث نماینده خاص رئیس جمهور در امور رسیدگی به حوادث ایفای وظیفه نمودند. بعداً برای مدتی، ایشان بحیث نماینده مقیم صندوق وجهی بین المللی پول سازمان ملل متحد  برای توسعه زراعت کار نمودند. ازتاریخ ۲۴ میزان ۱۳۹۴ الی تاریخ ۲۲ اسد ۱۳۹۶ محترم ویس احمد برمک بحیث وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث انجام وظیفه نمودند.

سپس بتاریخ ۲۲ اسد ۱۳۹۶، طی فرمان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، محترم ویس احمد برمک بحیث سرپرست وزارت امور داخله افغانستان معرفی گردیدند، که به تاریخ ۱۳ قوس ۱۳۹۶ از پارلمان رای اعتماد بدست آورد که ایشان مصمم اند تا با روی دست گرفتن یک سلسله برنامه های جدید انکشافی و اصلاحی، وزارت داخله را منحیث یک نهاد کلیدی در سکتور امنیتی کشوردر راستای انجام مسؤولیت ها و وظایف اساسی پولیس با معیار های تعریف شده و قبول شده معاصرتبدیل نماید، تا این نهاد در مساعی مشترک با سایر ارگانهای امنیتی کشور و همکاری فعال مردم، نقش خود را در تأمین صلح، امنیت فزیکی و روانی شهروندان، ثبات و ایجاد شرایط مصؤن برای رشد و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور در پرتو ارزش ها و اصول حکومتداری خوب و حاکمیت قانون ایفا نماید.