پیام وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان

مردم شریف و نجیب افغانستان، می دانند که کشور ما در یک مرحله حساس تاریخی قرار دارد. مداخلات ویرانگر خارجی، مشکلات داخلی و موجودیت گروه های تروریستی و دهشت افگن، باعث دوام جنگ و نا امنی در کشور شده و موجب شکل گیری وضعیتی گردیده است که مسوولیت هریک ما را، چه به عنوان شهروندان افغانستان و چه هم به عنوان مسوولین دولتی و امنیتی سنگین ساخته است.

نیروهای امنیتی کشور، به ویژه نیروهای پولیس ملی، در راستای تامین امنیت و مبارزه با تروریزم و دهشت افگنی، قربانی های زیادی داده و در حال حاضر نیز جنگ ما با تروریزم از میان نیروهای شجاع مان همه روزه قربانی می گیرد.هیأت رهبری وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، پیوسته تلاش می ورزد تا در همکاری نزدیک با مردم، برنامه های امنیتی بهتری را طرح و اجرا نموده و نیروهای پولیس ملی را هرچه بیشتر تقویت نماید تا این نیروها مسلکی، توانا و متعهد بار آمده، حاکمیت قانون را تحکیم بخشیده، عدالت را تامین نموده و زمینه زنده گی امن را به شهروندان افغانستان فراهم سازند.

نیروهای پولیس ملی، در همکاری با سایر نیروهای امنیتی کشور، در سال های اخیر، با رشادت و جانباری بی نظیر دربرابر تروریستان و دهشت افگنان ایستاده گی نموده و نقشه های دشمنان افغانستان و حامیان بیرونی شان را ناکام ساختند که جا دارد از رشادت قهرمانی این نیروها قدردانی شده، حرمت خون شهدای پولیس ملی نگهداشته شود، به مشکلات خانواده های شهدا رسیده گی شود و زخمیان و معلولان نیروهای پولیس نیز مورد نوازش قرار گیرند.

توقع ما از مردم شریف افغانستان این است که مانند گذشته، از نیروهای امنیتی خویش به ویژه نیروهای پولیس ملی قاطعانه حمایت نموده و فریب تبلیغات گروه های دهشت افگن را که با استفاده از احساسات مقدس دینی مردم، به فکر سربازگیری از میان جوانان می باشند، نخورده و به آنان مجال ندهند تا امنیت کشور ما را برهم زده و زمینه تحقق اهداف باداران خود را فراهم سازند.

هدف ما، ایجاد یک جامعه امن، قانون مند و با ثبات است و این مأمول برآورده نخواهد شد مگر با همکاری و اعتماد متقابل میان ما به عنوان نیروها و نهاد های امنیتی و مردم به عنوان شهروندان آگاه و صلح دوست افغانستان!