معینیت محافظت عامه

د عامه ساتنې معینیت:

د عامه ساتنې معینیت د یوه دولتي امنیتي خدمتونو وړاندې کوونکې اورګان دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزارت په آډانه کې فعالیت کوي چې د پیسو په مقابل کې د خلکو، زیر بنايې پروژو، ودانیزو پروژو  د پاره اسانتیاوې او امنیتي کتارونو د ساتنې د پاره خدمتونه سرته رسوي. دا بنسټ د یوې سوداګریزې تصدۍ په بڼه جوړشوی دی تر څو چې د کورنیو او نړیوالو مشتریانو د تړونونو په اخیستلو سره خپله وړتیا د امنیتي خدمتونو د پاره وړاندې کړي.

 
د عامه ساتنې معینیت او امنیتي تصدۍ په هیواد کې د امنیتي خدمتونو د وړاندې کولو د پاره یواځنې اورګان دي چې په ۱۳۸۹ کال کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د لمنځه وړلو، بی وسلې کولو، د دولتي ، نا دولتي او نړیوالو ټولګټو زیر بنايي پروژو د ساتنې په موخه د افغانستان د اسلامي جمهوري ریاست د لوړ مقام د ۶۲ مې ګڼې د حکم پر بنسيټ او د وزیرانو شورا د ۱۹ مې ګڼې د مصویبې له مخې جوړ شوي دي.
 
 د عامه ساتنې معینیت او امنیتي تصدۍ د تصدۍ د عالي شورا چې په سر کې د کورنیو چارو وزیر شتون لري د سیمه ییزو اورګانونو رییس، د اوبو او انرژۍ ، اقتصاد ، ټولګټو ، کانونو او مالیي وزارتونه د هغې غړيتوب لري لخوا رهبري کیږي.
 
د تصدۍ د عالي شورا واکونه او دندې:
د تصدۍ شورا چې په هرو دریو میاشتو کې د کورنیو چارو وزیر تر مشرۍ لاندې غونډه کوي د لاندنیو مسلو کې تصمیمونه نیسي:
  • د امنیتي تصدۍ د فعالیت د نوي کیدو طرحه او وزیرانو شورا ته د هغې وړاندیز
  • د تصدۍ د بودیجې او تشکیلاتو تصویب
  • د طرزالعملونو او لارو چارو تصویب
  • د اړتیاو په ګوته کول
  • د کار کوونکو او منسوبینو د امتیازونو منظورول
د عامه ساتنې معینیت په ۱۳۹۲ کال کې د دولتي، نا دولتي او نړیوالو موسسو سره ۲۵۴ تړونونه لاسلیک کړي دي چې د هغې د ډلي د کتارونو سره د بدرګې په برخه کې ۱۹۰ تړونونه او نور ۶۴ تړونونه د دولتي او نا دولتي پروژو د ساتنې په برخه کې سرته رسیدلي دي همدا رنګه یاد معینیت د ۳۸۵ بانکونو او شرکتونو امني سروې هم ترسره کړي ده.