زنده گی نامه معین پالیسی و استراتیژی

 
محترم مسعود عزیزی پسر عبدالعزیز در سال 1362 ه ش در یک خانواده دیندار و روشنفکر در ناحیه سوم شهر کندهار چشم به دنیا گشود.
 
پدر محترم عزیزی یکی از بزرگان سیاسی و قومی و یک شخص با رسوخ بوده که خدمات شایانی را در جهت غنامندی علم و فرهنگ در جامعه انجام داده است.
 
محترم عزیزی از لیسه شرقی کندهار فارغ گردید و تحصیلات عالی دوره لیسانس خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه ننگرهار به اتمام رسانید. وی دو سند ماستری در رشته های سیاست و روابط بین المللی، از دانشگاه های پشاور و وارویک انگلستان، بدست آورد.
 
موصوف در سال های، 1386، 1389، 1390 و1392 مطالعاتی را در رشته های مدیریت، استراتیژی، حکومت داری و پالیسی عامه و پیش بینی های جنگ در کشور های آلمان، جاپان و رومانیا انجام داد و به دانش خود افزود.
 
محترم عزیزی، در بین سال های، 1383 و 1386 به حیث رییس دفتر ولایتی کمسیون مستقل انتخابات و رییس دفتر مقام ولایت کندهار ایفای وظیفه نمود و مصدر خدمت به مردم گردید.
 
وی، به خاطرتلاش های مجدانه اش در راستای محوکشت کوکنار و ایجاد ارتباط میان مردم و دولت در کندهار، از سوی حامد کرزی رییس جمهوری پیشین کشور، مفتخر به دریافت مدال غازی میر مسجدی خان گردید و همچنان به خاطر درخشش ایشان در امر حکومت داری خوب، تقدیر نامه درجه اول را از طرف ریاست جمهوری کشور دریافت کرد.
 
آقای عزیزی، در بین سال های: 1386 و 1392 در کنفرانس های داخلی و خارجی ای که پیرامون چگونگی مبارزه با مواد مخدر برگزار شدند، اشتراک نموده و بینانه های خویش را ایراد داشتند.
معین پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله، در لویه جرگه مشورتی میان افغانستان و پاکستان نیز اشتراک نمود.
 
وی مقاله های گوناگون در مورد حکومت داری خوب، مبارزه علیه تروریزم و مواد مخدر، در رسانه های مختلف به نشر رسانید.
 
ایشان، در جریان وظیفه، به ایالات متحده امریکا، کشور های اروپایی و آسیایی سفر های رسمی و غیر رسمی سفر نموده که این سفر ها پر دست آورد و سودمند واقع شده است.
 
معین پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله، عضویت هیچ حزب و سازمان سیاسی را نداشته و پیوسته تلاش کرده است که به گونه مستقلانه مصدر خدمت به مردم و کشورش گردد.
 
وی افزون بر این که به زبان های رسمی کشور تسلط کامل دارد، به زبان های هالندی، اردو و انگلیسی نیز تسلط دارد.
 
مسعود احمد عزیزی، در سال 1392 بر اساس یک فرمان ویژه حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین کشور، از رتبه ملکی به رتبه بریدجنرالی تعدیل رتبه گردیده و به صفت معین پالیسی و استراتیژی وزارت داخله تعین گردید.
 

 

معینیت پالیسی و استراتیژی

معینیت پالیسی و استراتیژی تدوین کننده  و ترتیب دهنده پالیسی ها ، استراتیژی ها و تنظیم تشکیلاتی در سطح قوای پولیس بوده در استقامت کاری استراتیژی، ریاست عمومی استراتیژی و ریاست تحلیل پلان و ارزیابی استرتیژیک است .

در استقامت کاری پالیسی ریاست عمومی پالیسی های تحقیقاتی و رییس پالیسی های مادی و تخنیکی اجرای وظیفه مینمایند و در بخش تشکیلات ریاست تنظیم اداره قوتها و رییس تشکیلات اجرای وظیفه مینمایند.
 
معینیت پالیسی و استراتیژی در سال 1392 پالیسی ها و استراتیژی های زیادی را برای بهبود فعالیت های پولیس ملی تهیه و ترتیب نموده که میتوان به طور نمونه از بعضی از این اسناد در ذیل ذکر نمود:
 
هدف از تدوین این دیدگاه ده ساله برای پولیس ملی افغانستان اینست تا اهداف استراتیژیک و درازمدت وزارت امور داخله را در قبال انکشاف متداوم پولیس ملی، ساختارهای که جوابگوی نیازمندی های انجام وظایف و مسئولیت ها و وضعیتی که پولیس ملی افغانستان بعد از مدت ده سال باید در آن قرار داشته باشد مشخص گردد، تا از یک سو مسئولین و منسوبین وزارت داخله بر اساس آن اهداف و پلان های عملیاتی سطح مربوطه خویش را تدوین و برای رسیدن به آن تلاش نمایند، و از سوی دیگر برای مردم افغانستان تصویری از آینده پولیس ملی داشته باشند.
 
این دیدگاه توسط پلان های تطبیقی یا عملی دوساله که جزئیات استراتیژی و برنامه ها برای رسیدن به این دیدگاه در بر خواهد گرفت، حمایت خواهد شد تا از رسیدن به این دیدگاه طی مدت پیش بینی شده اطمینان حاصل گردد. در تدوین این دیدگاه از اسنادی تقنینی و رهبری کننده چون قانون اساسی افغانستان، استراتیژی انکشاف ملی، قانون پولیس افغانستان و پیشنهادات گروپ های کاری استفاده شده و این سند با در نظرداشت منافع علیای کشور، نیاز های امنیتی و حکومتداری و خواست های مشروع مردم افغانستان انکشاف داده شده است.
وزارت امورداخله طی سال گذشته پیشرفت های قابل ملاحظه ای را پیرامون بهبود دادن پلانگذاری استراتیژیک داشت. وزیر امور داخله دایرکتیف پلان گذاری استراتیژیک را که تمام پروسه پلانگذاری استراتیژیک وزارت امور داخله را تشریح میدهد،  در ماه جدی 1392مطابق (فبرور 2014) منظور نمود. پروسه مذکور در چوکات معینیت پالیسی  و استراتیژی توسط ریاست عمومی استراتیژی رهبری میگردد. همچنان این دایرکتیف جزئیات پلانگذاری و مسؤلیت های گزارش دهی معینیت ها و ریاست های مستقل را به شمول جدول زمانی، فارمت و سیستم را جهت عملی نمودن شرح میدهد. دایرکتیف هذا وزارت امور داخله را در ایجاد اسناد مهم پلان گذاری مانند استراتیژی پولیس ملی و پلان پولیس ملی  کمک مینماید و همچنان وزارت امور داخله را در تطبیق پلان استراتیژی کمک میکند. 
اسناد استراتیژی اهداف استراتیژیک وزارت امور داخله را طی دوره انتقال مسؤلیت درآینده  ایجاد مینماید. 
 
استراتیژی پولیس ملی وزارت امور داخله 13 اهداف استراتیژیک زیر را به گونه فشرده بیان مینماید: 
ارایه تعلیم و تربیه معیاری و مبتنی بر نیاز ها؛
اکمال تجهیزات متناسب به وظیفه و مسولیت ها؛
انکشاف پلان های موثر عملیاتی و کاهش تلفات و ضایعات پولیس؛
 تقویت حضور و توانمند سازی زنان در وزارت امور داخله؛
حفظ پولیس محلی طی پروسه انتقال مسؤلیت و بعدا تطبیق انحلال مرحله پولیس ملی افغانستان و ادغام آن به پولیس ملی مطابق معیارات؛
 نهادینه ساختن اصلاحات و تقویت مهارت های ملکی در وزارت امور داخله؛
تقویت پولیس مردمی و اشتراک مردم در تحکیم حاکمیت قانون؛
مبارزه علیه فساد و تقویت مکانیزم ها برای تامین شفافیت و حسابدهی؛
خلع سلاح گروه های مسلح غیرقانونی؛
قویت هماهنگی با ارگانهای عدلی، قضایی و سایر ارگان های دولتی؛
بهبود وضعیت حقوق بشری در پولیس ملی و زندان ها و توقیف خانه ها؛
مبارزه با جرایم سازمان یافته، تروریزم و مواد مخدر؛
بهبود وضع معیشتی پولیس ملی؛
 
یکی از سه اولویت کاری وزیر امور داخله ازدیاد حضور زنها در وزارت امور داخله در سطوح مختلف بوده، که معینیت پالیسی و استراتیژی این سند مهم را تدوین نمود. اکنون نه تنها در سطح پایین بل زنان در سطوح بالا و موقف های تصمیم گیری شرکت دارند. مثلا رتبه رییس امور زنان را به رتبه جنرالی ارتقا یافته تا بتواند در جلسات رهبری اشتراک کند. معاون ریاست دفتر یک خانم است. برای اولین بار آمر حوزه شماره یک کابل، یک خانم تعین گردید. معاون قوماندانی  سرحدی میدان هوایی کابل یک خانم تعین گردید.
همچنان این معینیت رهنمود ها، طرزلعمل ها، پلان ها و گزارش های ذیل را نیز در سال 1392 ترتیب نموده است:
 
تدوین رهنمود مشترک  با قوماندانی ع آیساف،پولیس سرحدی و وزارت مالیه پیرامون تنظیم اسکنر ها در بنادر شیر خان وتورخم؛
تدوین طرزالعمل معیارهای عملیاتی بین المللی عبور و مرور مسافرین؛
کنترول ونظارت ازتطبیق استراتیژی وپلان پولیس ملی درمعینیت ها ی امورامنیتی، اداری، تأمیناتی، محافظت عامه، مواد مخدر، قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه؛
تثبیت و ارایه نیازمندیهای وزارت امورداخله؛ 
گزارش درمورد وضعیت نیروهای پولیس ملی قبل ازانتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای خارجی  به نیروهای  امنیتی  افغان ،تحلیل وضعیت فعلی کشور، تهدیدات موجوده و تأثیرات مناطق تخلیه شده بالای روحیه پولیس ملی؛
ترتیب وتکثیرپلان تطبیقی دوساله غرض تحقق اهداف ودیدگاه ده ساله پولیس ملی؛
ترتیب پالیسی وظایف پولیس ملی در انتخابات؛
ترتیب پالیسی جلوگیری از واقعات خشونت علیه زنان و اطفال درسطح وزارت امور داخله و اجتماع .
ترتیب پالیسی  رفتار و پیش آمد پولیس با  مردم؛
ترتیب طرزالعمل  کاری لابراتوار ها  مبارزه علیه مواد مخدر؛
ترتیب پالیسی اختصاصی پلانگذاری عملیات های معینیت مبارزه علیه مخدر؛
ترتیب پالیسی اختصاصی کشف و استخبارات معینیت مبارزه علیه مواد مخدر؛
ترتیب پالیسی اختصاصی تعلیم و تربیه معینیت مبارزه علیه مواد مخدر؛
ترتیب پالیسی اختصاصی حفظ ونگهداشت اسلحه  کمری معینیت مبارزه با مواد مخدر؛
ترتیب طرزلعمل ضبط و طی مراحل  مدارک  معینیت مبارزه علیه مواد مخدر .
ترتیب طرزالعمل راپور دهی واقعات بحرانی .
ترتیب طرزالعمل انکشاف قضیه راپور دهی .
ترتیب پالیسی اختصاصی لوژستیکی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی .
ترتیب طرزالعمل صحی و روانی درمحابس و توقیف خانه ها .
ترتیب پالیسی امنیتی محابس و توقیف خانه ها .
ترتیب پالیسی انکشاف صناعتی وایجاد زمینه  شغل وحرفه آموزی برای محبوسین .
ترتیب پالیسی صنف بندی و بررسی قضایای محبوسین .
ترتیب پالیسی پولیس محلی .
ترتیب پالیسی وظایف پولیس ملی در 72 ساعت نخست گرفتاری .
ترتیب پالیسی تعلیمات بشر دوستانه پولیس ملی .
ترتیب پالیسی نقش بررسی کننده گان جرایم .
ترتیب پالیسی بررسی محل واقعه .
ترتیب پالیسی  خنثی سازی مواد انفجاریه .
ترتیب پالیسی اسنفاده از وسایط نقلیه پولیس .
اشتراک پرسونل اداره درسمینارهای تدویرشده ازجانب پروژه کمک های استراتیژیک به وزارت امورداخله ( SSMI ) و کورس آموزشی کمپیوتر .
اشتراک نماینده اداره در سمنیار پلانگذاری استراتیژیک .
ارایه پریزنتیشن درمورد اجراات ریاست عمومی پالیسی های تحقیقاتی توسط رئیس عمومی پالیسی های تحقیقاتی درکمپ ایگرز .
تکمیل پروژه آزمایشی مدیریت استراتیژیک بین ولایات بلخ و سمنگان بشمول قوماندانی زون های سرحدی و امن و نظم عامه شمال به اشتراک مشاورین پروژه  کمک های استراتیژیک به وزارت امورداخله(  SSMI  ).
ترتیب پلان کاری سال های 2013 و 2014 درهمکاری پروژه SSMI  .

هدف

فصل اول 
 احکام عمومی 
ماده اول
 این لایحه وظایف به تاسی از احکام مندرج قانون اساسی، قانون پولیس ملی، استراتیژی پولیس ملی، پلان پولیس ملی و پالیسی های وزارت امور داخله و ساختار تشکیلاتی سال 1391 به منظور تثبیت ، تنظیم و تفکیک وظایف و تعین حدود صلاحیت های اجرایوی تنظیم و ترتیب گردیده است.
 
ماده دوم:
 معینیت پالیسی واستراتیژی در چوکات وزارت امور داخله در امور پالیسی ، استراتیژی  و اداره تنظیم قوت ها با ساختار تشکیلات مرکزی فعالیت داشته و از اجرای به موقع آن مسئوولیت دارد.
 
ماده سوم :
معینیت پالیسی واستراتیژی وظایف خویش را متکی با پالیسی ها ، اصول و پرنسیب های دولت جمهوری اسلامی افغانستان و قوانین نافذه کشوردر همآهنگی با جامعه جهانی انجام میدهد.
 
ماده چهارم:
معین پالیسی واستراتیژی وظایف خویش را تحت امر مستقیم وزیر امور داخله انجام داده و ازتمام امور مربوط به استراتیژی و پالیسی ، تنظیم ، انکشاف و توسعه تشکیل وزارت امور داخله با در نظر داشت ضرورت و شرایط عینی جامعه مسئوولیت داشته و از تطبیق آنها مواظبت و نظارت مینماید.
فصل دوم 
ساختار تشکیلاتی
 
معینیت پالیسی واستراتیژی دارای ساختار تشکیلاتی مرکزی با تفصیل ذیل میباشد.
 
ماده پنجم:
1- معین پالیسی واستراتیژی 
2- ریاست دفــــــــــــــــتر
3- ریاست عمومی استراتیژی بشمول ریاست پلان ، تحلیل وارزیابی استراتیژیک
4- ریاست عمومی پالیسی های تحقیقاتی بشمول ریاست پالیسی تامینات مادی و تخنیکی
5- ریاست عمومی اداره تنظیم قوتها که به اساس مکتوب 10968 مورخ 16/9/1389مدیریت عمومی اسناد و ارتباط ، ریاست دفترمقام محترم وزارت امور داخله در جنب تشکیل معینیت پالیسی و استراتیژی تنظیم گردیده است.
 
ماده ششم :
ریاست عمومی استراتیژی و ریاست عمومی پالیسی های تحقیقاتی هر کدام در بخش های خویش منحیث معاون معین پالیسی و استراتیژی بوده از اجرای سالم و عندالموقع وظایف شان در امورات مربوطه متکی به پرنسیب ها و پالیسی ها در مطابقت با قوانین نافذه کشور مسئوول و جوابگوی میباشند.
ریاست عمومی اداره تنظیم قوتها از تمام امورات تشکیلات و تطبیق آنها منحیث هرم تشکیلات مرکزی در روشنائی قوانین نافذه کشوروهدایات و اوامر وزیر امور داخله مسئوولیت داشته و اجرای به موقع آنرا به عهده دارد.
 
ماده هفتم:
معین پالیسی واستراتیژی صلاحیت دارد بنا بر ضرورت های خاص وظیفوی ، وجود منابع مطابق پلان انکشاف و تطبیق ساختار مجدد تشکیلاتی وزارت امور داخله پیرامون تشکیل ادارات معینیت پالیسی واستراتیژی تغیرات (تعدیل، تنقیص ، تزئید) و ایجاد بخش های جدید را که ایجاب نماید با ساختار تشکیلات در جنب تشکیل معینیت پیشنهاد نماید.
 
فصل سوم
وظایف و صلاحیت ها
 
ماده هشتم :
معینیت پالیسی و استراتیژی مکلف به اجرای امورات آتی میباشد:
 
1. تدوین پالیسی ها و استراتیژی به منظور تامین امن و نظم عامه تنفیذ قانون جلوگیری از فساد ، اصلاحات بنیادی در ارگان های وزارت امور داخله و هکذا تکثیر و ابلاغ آن بعد از منظوری مقام وزارت به مراجع ذیربط.
2. انکشاف و توسعه پالیسی های و استراتیژی های امنیتی.
3. انکشاف استراتیژی ها در عرصه های مبارزه علیه تروریزم ، جرایم سازمان یافته و سایر پدیده هائیکه منجر به ایجاد و گسترش بد امنی میگردند.
4. همآهنگ ساختن استراتیژی بین نهاد های امنیتی افغانستان وشورای امنیت ملی ،  پالیسی ها میان معینیت های وزارت امور داخله و سایر ادارات ذیربط.
 
5. جمع بندی گزارشات از کار کرد های ارگانهای وزارت امور داخله و پیش کش آن به جلسات جامعه جهانی.
6. توحید نیازمندیهای پولیس ملی در تمام عرصه ها، ارائیه پیشنهادات به مقام محترم وزارت به منظور دریافت رهنمود استراتیژیک به ارگانهای ذیربط جهت راه های حل آن .
7. نظارت و گزارشدهی از تطبیق پالیسی ها و استراتیژی های جاری پولیس ملی .
8. پلانگذاری ، همآهنگ سازی برنامه ریزی، بودجه سازی و انجام ارزیابی و نظارت از تطبیق سیستم اجراات.
9. پیشنهاد تخصیص منابع وزارت امور داخله از قبیل بودجه ، پرسونل با تجهیزات و تسهیلات.
10. ارائیه طرح های موثر به منظور ایجاد ظرفیت ها و قابلیت ها برای تطبیق پالیسی امینت ملی در وزارت امور داخله.
11. انکشاف پالیسی ها، در ارتباط با سایر وزارتخانه ها ، پیرامون وظایف و ماموریت های امنیتی و هم چنان جلب همکاری های موثر در رابطه به پروگرام های امنیتی .
12. تثبیت مشکلات و چالش های فرا روی وظیفوی فوری پولیس ملی جستجو و در یافت راه های حل معقول و مناسب برای آنها.
13. حصول اطمینان از تمام نیازمندیهای معینیت ها ، ریاست ها و قوماندانی ها در مطابقت به پالیسی ها ، رهنمود ها و طرزالعمل ها.
14. کنترول و نظارت از تطبیق پلان پولیس ملی.
15. اصلاح ، اجرا و تنظیم تشکیل قوای پولیس با درنظر داشت شرایط عینی جامعه و امکانات مالی .
 
ماده نهم:
وظایف فوق الذکر با تطبیق موارد ذیل تحقق می یابند!
1. تطبیق سیستم پلانگذاری استراتیژیک در وزارت داخله.
2. ایجاد همآهنگی و تشریک مساعی میان ارگان های وزارت امور داخله به منظور تدوین دیدگاه وزیر امور داخله در مورد آینده بهتر وزارت.
3. ایجاد همآهنگی استراتیژیک میان ارگانهای امنیتی افغانستان وسایر ارگانهای ذیربط.
4. تطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در وزارت امور داخله .
5. مرور وارزیابی تشکیل وزارت امور داخله به اساس پالیسی ها و استراتیژی های آن به منظور رفع نیازمندی های پولیس ملی در بخش های تعلیم وتربیه ، تجهیزات ، تاسیسات و پرسونل.
6. تدوین و انکشاف پالیسی های پرسونل به منظور ایجاد و تنقیص قطعات و بخش های مختلف در وزارت امور داخله .
7. تدوین پالیسی هابه منظور تجهیز پولیس ملی با اسلحه ، تخنیک و تجهیزات مدرن .
8. تحلیل و ارزیابی های استراتیژیک موضوعات ذیعلاقه وزارت امور داخله و ارائیه طرح ها و پیشنهادات مشخص در قبال آنها به مقام وزارت .
9. ارائیه پالیسی و تامین همآهنگی میان وزارت امور داخله و جامعه جهانی به منظور جلب همکاری ها و تقویت روابط حسنه در بخش های مختلف.
10. تهیه عناوین و انکشاف پالیسی های مورد نیاز وزارت امور داخله در بخش های مختلف.
11. تدوین تمام پالیسی های مورد نیاز وزارت امور داخله و مرور سالانه آنها.
12. تدوین پالیسی برای پولیس سرحدی و نظارت از تطبیق آنها.
13. تدوین پالیسی ها غرض تحقق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری و اصلاح اداره در وزارت امور داخله .
 
فصل چهارم
احــــــــــکام متفرقه
 
ماده دهم: 
1- مسئولین مربوط مکلف به اجرا و تحقق مندرجات لایحه وظایف خویش میگردند.
2- بروی قواعد و ضوابط ساختار تشکیلاتی سلسله مراتب اداری و وظیفوی مراعات گردد.
3- با متخلفین در قبال لایحه وظایف بر خورد قانونی صورت میگرد.
اینک لایحه وظایف معینیت پالیسی واستراتیژی ترتیب ، بملاحظه و منظوری جلالتماب محترم وزیر صاحب امور داخله تقـدیم است.