ریاست حقوق بشر، امورزنان واطفال

 
ریاست حقوق بشر، امورزنان واطفال
 
بخش امور زنان در سال 1387 رسماً در جنب تشکیل وزارت امور داخله با 41 پست در مرکز و ولایات ایجاد گردید. در زمان ایجاد، بخش امور زنان وزارت امور داخله افغانستان بزرگترین واحد امور زنان در جهان بود. سال بعد مسولیت های این بخش توسعه پیدا کرد و بخش های حقوق بشر و اطفال نیز در آن گنجانیده شد و به ریاست حقوق بشر، امورزنان واطفال ارتقا نمود. این ریاست به اساس ماده 22 قانون اساسی کشور، منشورملل متحد، معاهدات بین الدول ومیثاق های بین المللی که افغانس ـ ـ ـتان به آن الحاق گ ـردیده، به رعایت وحمایت از حقوق بشر، تساوی جندر، کاهش خشونت، نظارت وجلوگیری از عمل کرد وتخطی های حقوق بشری، تامین ورعایت از حقوق کودکان و ترویج ارزش های حقوق بشری در سطح پولیس موظف است. وزارت امور داخله در نظر دارد تا 10,000 تن از زنان را در پولیس ملی افغانستان جلب نماید.در حال حاضر به تعداد 1,825 تن را استخدام و در بخش های ملکی و نظامی توظیف نموده است. در سال 1392 به تعداد 488 واقعه در مورد خشونت علیه زنان ثبت شده که از جمله 293 واقعه از طرف این ریاست پیگیری گردیده و به مراجع ذیربط رسما محول شده که 95 واقعه آن تحت کشف پولیس قرار دارد، 70 واقعه آن به سارنوالی محول شده و 30 واقعه دیگر آن توسط موی سفیدان محل حل و فصل گردیده است. استخدام وجلب وجذب افراد زیرسن 18 سال، ریاست حقوق بشر، امورزنان واطفال نمایندگان خود را در گروه های بایمتریک معرفی نموده تا از استخدام افراد زیر سن در اولین قدم ها جلوگیری صورت گیرد.
 
این ریاست دارای مدیریت های عمومی ذیل می باشد:
 1. مدیریت عمومی امورزنان؛
 2. مدیریت عمومی حقوق بشر؛
 3. مدیریت عمومی حقوق اطفال؛
 4. مدیریت عمومی اداری؛ و
 5. مدیریت عمومی تعلیم وتربیه
 
تعداد مجموعی ماموران:
در مجموع، در ریاست حقوق بشروامورزنان 87 تن کار می کنند. 53 افسر، 10 ساتنمن، 6 مامور ملکی، 14 سرباز، و 3 اجیر می باشد. از این میان، 19 تن زن می باشد. در واحد های اداری مربوط ریاست حقوق بشروامورزنان درسطح حوزه های امنیتی شهر کابل، ولسوالی های درجه اول، قوماندانی های امنیه ولایات، قوماندانی های عمومی سرحدی، نظم عامه وقطعات خاص، در مجموع 461 تن مصروف خدمت می باشند. 

مدیریت عمومی امور زنان 

 
پیشرفت ها و دست آورد ها: 
حمایت:
 1. تدوین استراتیژی انسجام امور پولیس ملی اناثیه پیرامون حمایت، جلب وجذب ، تعلیم وتربیه، ایجاد شرایط آبرومندانه کاری و از بین بردن هرنوع آزار و اذیت منسوبین اناث در ادارات و قطعات و جزوتام های وزارت امور داخله؛
 2. ترتیب واخذ منظوری پلان تطبیقی استراتیژی پولیس ملی اناثیه؛
 3. ترتیب و طی مراحل منظوری طرزالعمل شوراهای پولیس اناثیه و ایجاد تعداد 70 شورای پولیس اناثیه در سال 1393 در مرکز و ولایات کشور جهت انسجام و رفع هرگونه مشکلات منسوبین اناثیه در قطعات وجزوتام های مربوطه شان؛
 4. قرار است در آینده نزدیک هسته مرکزی شورای مذکور ایجاد گردد .
 5. تثبیت تعداد  (5000) بست مختص برای قشر اناث در تشکیل سال 1393 وزارت امور داخله؛
 6. جذب و اکمال حدود  (2700) تن منسوبین اناثیه مطابق تشکیل مرعی الاجرا؛
 7. تعین بستی منسوبین بلند رتبه اناثیه در پست های کلیدی اپارات مرکزی مانـند: رئیس عمومی حقوق بشر، معاون ملکی ریاست ع دفتر مقام ، معاون ریاست پاسپورت؛ و همچنان مدیران حقوق بشر و امور زنان در ولایت های بلخ، بامیان، بغلان و تخار؛
 8. تعیین بستی آمرین بخش حل پرابلم های خانوادگی ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنائی و حوزه های امنیتی شهر کابل؛
 9. برگزاری نشست های هم آهنگی ماهوار میان وزارت امور داخله ونهاد های دولتی و موسسات همکار بین المللی، پیرامون چگونگی حمایت از قشر اناث، جلب وجذب قشر اناث واجد شرایط به صفوف پولیس ملی، و فراهم آوری تسهیلات لازم برای پرسونل قشر اناث وزارت امور داخله؛
 10. اجرای ترفیعات فوق العاده افسران و ساتنمنان اناثیه پولیس ملی؛
 11. فراهم نمودن تسهیلات لازمه معیشتی و محلات کاری پولیس اناثیه در قطعات و جزوتام های مرکزی و قوماندانی های امنیه ولایات؛ (از قبیل تاسیس و اعمار تشناب های زنانه، اطاق تبدیلی لباس وکودکستان های محل کار )
 12. ایجاد دفتر هلپ لاین ( خط کمکی تیلفونی، دفتر اخذ و ثبت شکایات) در جنب تشکیلات ریاست جندر، حقوق بشر واطفال؛
 13. هدف از ایجاد این خط این بوده تا خواهران پولیس بتوانند مشکلات شان را از ولایات دور دست به سمع مسوولین برسانند.
 14. ايجاد قطعه خاص براي قشر اناث واكمال پرسونل قطعه از فارغين صنوف 12 و 14 معارف كشور با كميت 15 نفر؛
 15. همين اكنون این افراد به منظور اجراي وظايف اوپراتيفي شبانه روزی در ولايات مختلف كشور مصروف خدمت مي باشند.
 16. ایجاد آمریت های حل پرابلم های خانواده گی، درچوکات تشکیلاتی ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنائی و ممثل آن در سطح قوماندانی های امنیه ولایات، ولسوالی های درجه اول و حوزه های امنیتی مرکز و ولایات؛
 17. ایجاد دیپارتمنت جندر وحقوق بشر در قو ماندانی اکادمی پولیس؛
 18. اعزام هیأت به قطعات و جزوتام های اپارات مرکز و ولایات کشور جهت بررسی و رفع مشکلات و چالش های موجوده پرسونل قشر اناث؛
 19. ابلاغ اوامر وزیر امورداخله پیرامون جلوگیری از آزار و اذیت منسوبین اناث وجلب وجذب قشر اناث در چوکات وزارت امورداخله؛
 
ارتقای ظرفیت:
 1. اعزام تعداد بیش از 600 تن پولیس اناثیه جهت ارتقای ظرفیت مسلکی آنان، به کشور های ترکیه، کوریای جنوبی، مصر، اندونیزیا، جاپان، ایتالیا و امریکا؛
 2. تنها در طول سال جاری، 350 تن از فارغین صنوف دوازده، چهارده و شانزده جهت فراگیری آموزش های مسلکی در چارچوب یک برنامه آموزشی میان مدت (شش ماه) به ترکیه اعزام شده اند.
 3. راه اندازی سمینار ها، کنفرانس ها و ورکشاب های آموزشی برای منسوبین پولیس ذکور و اناث جهت آگاهی دهی از قوانین ملی وبین المللی؛
 4. برگزاری کورس های سواد آموزی با موضوعات اداره و مدیریت کمپیوتر، راننده گی و دفاع خودی برای منسوبین پولیس اناث از طریق مراکز تعلیمی مرکز وولایات کشور با همکاری موسسات همکار؛
 5. برگزاری سمینار چهار روزه رهنمودی و میتودیکی، با اشتراک مدیران اداری، مدیران حقوق بشرو امور زنان، تعلیم وتربیه، جلب وجذب و حل پرابلم های خانوادگی مرکز و ولایات کشور؛ و

ایجاد شورا های پولیس اناثیه.


مدیریت عمومی حقوق بشر 
 
 
 
اجراات مدیریت عمومی حقوق بشر به منظور جلوگیری ازشکنجه ونقض حقوق بشری درمحابس، توقیف خانه ها، نظارتخانه ها وقطعات وجزوتام های پولیس دربخش جلوگیری ازشکنجه ونقض حقوق بشری:
دوین پالیسی ها
 1. تدوین پالیسی حقوق محبوسین وتوقیف شـده گان،که فعلاًدرتمام محابس کشورقابل تطبیق می باشد؛
 2. تدوین پالیسی قـانون حقوق بشردوستانه بین المللی؛
 3. تـدوین پالیسی ج  ـلوگیری ازاستخدام اطفال زیرسن؛ و
 4. تـدوین وترتیب مقرره نظارت خـانه ها.
توسعه تشکیل بخش حقوق بشر
 1. ایجاد آمریت های حقوق بشر در محابس تمامی 34 ولایت کشور؛
 2. ایجاد مدیریت های حقوق بشردر (34) قوماندانی امنیه ولایات و ولسوالی های درجه اول؛
 3. ایجاد آمریت های حقوق بشردرقطعات وجزوتام های مستقل پولیس؛ و
 4. ایجاد آمریت های حقوق بشردر (17) حوزه امنیتی شهرکابل.
کنترول ونظارت
 1. موظفین مدیریت عمومی حقوق بشروامورزنان وواحدهای اداری آن درمرکز و ولایات به طورمتداوم ازوضیعت حقوق بشری، توقیف شده گان ازنزدیک نظارت نموده، مشکلات محبوسین وتوقیف شده گان را ازلحاظ وضیعت حقوق بشری، معیشتی وحفظ الصحه،مورد بررسی قرار می دهند.
 2. در اثر کنترول ونظارت نهاد های حقوق بشری که به اساس پلان منظورشده صورت می گرید، شرایط معیشتی محبوسین واشخاص تحت توقیف طوری فراهم می شود که موارد نفض حقوق بشری در آن به حداقل تقلیل یافته است.
 3. در وزارت امور داخله ریاست عمومی حقوق وریاست عمومی تفتیش، اتهامات وارده پیرامون اعمال شکنجه وبرخورد های غیر انسانی وتحقیر آمیز پولیس را مورد بررسی و رسیده گی قرار می دهند.
 4. به خاطر اگاهی بیشتر منسوبین پولیس از موازین حقوق بشری و جلوگیری از نقض حقوق بشر دیپارتمنت حقوق بشر در اکادمی پولیس ایجاد گردیده است.
 5. مضمون درسی حقوق بشر در نصاب تعلیمی اکادمی پولیس افزود گردیده است.
 6. بیش از  (30) تن از منسوبین اداره حقوق بشر جهت فراگیری برنامه های آموزشی به ایتالیا اعزام شده اند.
چالش ها
 1. نبود ساختمان معیاری برای اکثرمحابس؛
 2. کمبود جای در بسیاری از محابس، که باعث شده تا در بسیاری از محابس بیش از حد معین، محبوس نگهداری شود؛
 3. نبود تشکیل حقوق بشر در ولسوالی های درجه دوم وسوم کشور وحوزه های امنیتی قوماندانی های امنیه ولایات؛
 4. عدم رسیده گی به موقع به دوسیه های توقیف شده گان از جانب ادارات عدلی وقضائی .
ثبت وپیگری قضایای خشونت علیه زنان:
 1. ریاست عمومی حقوق بشر وامورزنان وزارت امور داخله در 1393  (717) واقعه مختلف النوع خشونت علیه زنان را ثبت کرده که شامل واقعاتی همچون: قتل، اختطاف، تجاوز جنسی، آزار و اذیت، ازدواج اجباری، تهدید به مرگ، تهدید تیلفونی، خود کشی، خشونت خانواده گی، عدم پرداخت نفقه، سنگسار، نوشیدن مواد زهری، تیزاب پاشی و خود سوزی می شود.
 2. ازجمله واقعات یاد شده،  (298) واقعه تحت بررسی پولیس قرار داشته،  (207) واقعه تحت کشف پولیس قرار داشته،  (180) واقعه محول سارنوالی شده،  (20) واقعه توسط موی سفیدان حل و فصل شده،  (3) واقعه محول ریاست امورزنان شده،  (4) واقعه محول ریاست عدلیه شده و (4) واقعه محول ریاست حقوق شده است.
 3. از مجموع واقعات ثبت شده در پیوند به خشونت علیه زنان، 183 واقعه آن در کابل ثبت شده که از این لحاظ کابل مقام اول را از آن خود کرده است.
 4. ولایت جوزجان با ثبت 83 واقعه مقام دوم و هرات با ثبت 70 واقعه خشونت در مقام سوم قرار گرفته است.
 
دست آورد های مدیریت عمومی حقوق بشر:
 1. توسعه تشکیل بخش حقوق بشری در قوماندانی امنیه  (34) ولایت؛
 2. توسعه تشکیل بخش حقوق بشر در، (34) محبس؛
 3. توسعه تشکیل بخش حقوق بشر در ولسوالی های درجه اول، قوماندانی عمومی سرحدی و ریاست عمومی امن ونظم عامه؛
 4. توسعه تشکیل بخش حقوق بشر در حوزه های امنیتی  (17) گانه شهرکابل، مدیریت عمومی ترافیک، ریاست عمومی محافظت عامه، غند مس عینک، قطعات خاص ودیگر قطعات وجزوتام های پولیس؛
 5. گنجانیدن مضمون حقوق بشردرنصاب تعلیمی اکادمی پولیس؛
 6. ابلاغ  (3) امریه مقام وزارت دررابطه به حمایت،رعایت وجلوگیری ازشکنجه درقطعات وجزوتام های پولیس امریه ها؛
 7. تدوین وترتیب مقرره نظارت خانه ها؛
 8. تدوین رساله حقوق بشر با تیراژ یک هزار وتکثیر آن به تمام قطعات وجروتام های پولیس؛
 9. تدوین پالیسی حقوق محبوسین وتوقیف شده گان که فعلاً مرعی الاجرا است؛
 10. تهیه وترتیب کارت های نظارتی، مزین به امضای وزیرامورداخله جهت نظارت های آنی وفوری درنظارت خانه ها ومحلات سلب آزادی؛

اعزام بیشتر از (30) تن از کارمندان بخش حقوق بشر به کشور ایتالیا جهت فراگری برنامه آموزشی با موضوع حقوق بشر.


دیریت عمومی حقوق اطفال

 

 1. دست آورد های مدیریت عمومی حقوق اطفال در سال 1393!
 2. تدوین پالیسی تامین حقوق اطفال؛
 3. تدوین پالیسی جلوگیری خشونت علیه زنان و اطفال؛
 4. تدوین پالیسی جلوگیری از استخدام اطفال  زیر سن 18 سال در  صفوف  پولیس ملی و محلی؛
 5. تدوین پالیسی جلوگیری از اطفال در منازعات مسلحانه؛
 6. تدوین قطعنامه فی مابین اتحادیه اروپا و وزارت امور داخله در رابطه به جلوگیری از اشتغال اطفال به کارهای شاقه، بچه بازی، سوء استفاده و استفاده جنسی؛
 7. توزیع  (90000) جلد  رساله و ویدیوی آموزشی غرض ارتقای ظرفیت پولیس؛
 8. شامل نمودن برنامه آموزشی حقوق اطفال در نصاب تعلیمی اکادمی پولیس؛
 9. جلوگیری از استخدام  (123) دواطلب به صفوف پولیس ملی و محلی که واجد شرایط شمولیت شناخته نمی شدند؛
 10. تهیه گزارش از چگونگی وضعیت حقوقی اطفال در نظارت خانه های کابل، بغلان ، کندز ، تخار ، بدخشان ، سرپل ، جوزجان ، بلخ ، سمنگان ، ننگرهار ، لغمان و کنرها.
چالشها و مشکلات مدیریت عمومی حقوق اطفال:
 1. نبود مسوول حقوق اطفال در تشکیل قوماندانی های امنیه ولایات و ولسوالی ها که سبب شده تا گزارش قضایای مربوط به اطفال به مرکز مواصلت نکند؛
قضایا:
در 48 وصف جرمی 1305 طفل بحیث مرتکب و یا متضرر شامل بوده که از این میان، 739  قضیه به سارنوالی های مربوط محول شده،  564  قضیه تحت کشف قرار داشته و  2  قضیه ناشی از آفات طبیعی بوده است.
 
پیام ها مدیریت عمومی حقوق اطفال:

اختطاف و توقیف کودکان، مخالف کرامت انسانی و خانواده گی است.

کودک معصوم و غیر مسوول اند و هیچ مسوولیتی متوجه آنان  نمی گردد.

قتل عمدی یک کودک زشت ترین نوع قتل است.

از کودکان نباید به عنوان جنگجو استفاده صورت گیرد. 


مدیریت عمومی تعلیم وتربیه

 

فشرده اجراآت مدیریت عمومی تعلیم وتربیه  (1393)

 1. مدیریت عمومی تعلیم وتربیه مکلف به برگزاری برنامه های آموزشی برای پولیس ملی در مرکز و ولایات درهماهنگی با اداره ذیربط  می باشد.
 2. در سال1393 مدیریت عمومی تعلیم وتربیه 64 ورکشاپ وسمینار را تحت عناوین: «قوق بشروحاکمیت قانون»،«اقدام پولیس درقضایای خشونت علیه زنان»،«حقوق زن ازدیدگاه اسلام» ، «قانون منازعات مسلحانه وقاچاق انسان»،«حقوق اطفال ومکلفیت های پولیس» و «ممنوعیت شکنجه ازدیدگاه قوانین ملی وبین المللی»، برگزار کرده است.
 3. در این برنامه ها1258 تن از منسوبین پولیس ملی درسطح مرکز و ولایات کشور شرکت کرده اند که از این میان 237 تن آنان را زنان تشکیل می داد.