ریاست پاسپورت

برای اخذ فورمه پاسپورت اینجا کلیک نماید.  فورمه پاسپورت

گفت وگوی با رئیس پاسپورت

1. لطف نموده در رابطه به پروسه توزیع پاسپورت معلومات ارائه نمایید؟
 

پروسه توزیع پاسپورت چنین است که متقاضیان عرایض خویش را به اساس نوبت به کمیسیون که بدین منظور موظف گردیده تقدیم و بعد از احکام و امضای رئیس بالای فوتوی آن مهر و به شعبه تعرفه راجع میگردد، شعبه تعرفه برایش استعلام تائیدی تذکره بریاست ثبت احوال نفوس و یک قطعه تعرفه تحویلی پول قیمت و محصول پاسپورت را در آن نصب و به متقاضی توزیع می نماید، هر متقاضی به شهری څانگه سوم دافغانستان بانک مراجعه نموده و پول قیمت و محصول پاسپورت خویش را تحویل مینماید، بعدا بریاست محترم ثبت احوال نفوس مراجعه نموده و تذکره خود را تائید می نماید، بشتر...

مدارک که متقاضی پاسپورت کمپیوتری به اداره مرکزی پاسپورت وواحد های اداری آن در ولایات ارائیه نمایند قرار ذیل است:

مطابل ماده سی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و قانون پاسپورت که:
 
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج از افغانستان سفر نماید وبه آن عودت کند.
 
بنآ اداره مرکزی پاسپورت بمنظور صدور واجرای پاسپورت کمپیوتری برای هموطنان عزیز غرض آگاهی وسهولت هرچه بیشتر رهنمود هذا را ترتیب و به اختیار متقاضیان محترم پاسپورت قرار میدهد. بیشتر...