ریاست ارتباط خارجه

ریاست ارتباط خارجه درچوکات ریاست عمومی دفتر مقام وزارت عمدتاً مسئولیت هماهنگی امور دیپلوماتیک ، ارتباط برقرار کردن ارگان های پولیس و سفارت خانه های خارجی و ماموریت های بین المللی در افغانستان ، بیشتر

تشکیل و دست آورد ها
مدیریت همکاری های بین المللی پیشبرد امورملاقات نشست ها ، سیمینار ها ، ورکشاپها و کنفرانس های بین المللی ، همچنان ترتیب کردن ملاقات های رسمی وزارت با دیپلومات های خارجی مقیم شهر کابل و ترتیب پیشنهاد ها برای آنعده پولیس ملی اینوزارت که  زخمی و یا مریض می باشند ...بیشتر

روز 27 فبروری سال 2015 روز فراغت تعداد «216» تن دختران جوان پولیس ملی افغان از اکادمی سیواس کشور ترکیه بود.
در مراسم فراغت زنان و دختران پولیس ملی افغان علاوه از هیات افغانی ، رهبری و اعضای اکادمی سیواس ، اتشه نظامی و فرهنگی سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم کشور ترکیه ، والی سیواس ، والیان و قوماندانان امنیه ولایات همجوار سیواس و یکتعداد مدعوین از شهر سیواس و کشور دوست و برادر ترکیه اشتراک نموده بودند.

محفل با پخش سرود ملی دو کشور ترکیه و افغانستان آغاز گردید، قوماندان مرکز تربیوی اکادمی سیواس فراغت محصلان پولیس اناث افغانی را تبریک گفته و از مناسبات دوستانه و برادرانه کشور ترکیه و افغانستان با قدر دانی یاد آوری نمود و از تعهد و همکاری کشورش در راستای کمک به تعلیم و تربیه جوانان و افسران ذکور و اناث وزارت امور داخله افغانستان یادهانی نموده وعدۀ همکاری های متداوم را اظهار نمود که مورد استقبال پرشور و هیه جان انگیز محصلان و اشتراک کننده گان محفل قرار گرفت.

رئیس هیت افغانی به نماینده گی از مقام وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان فراغت دختران پولیس را از اکادمی سیواس تبریک گفته و از دولت و مردم دوست و برادر ترکیه و کشور های که زمینۀ تعلیم و تحصیل را درین شرایط حساس تاریخی به افسران ذکور و اناث کشور ما مساعد میسازند ابراز تشکری نموده مؤفقیت و پیروزی دختران جوان را در راستای خدمت بوطن و مردم کشور آرزو کرد.

 

البوم عکس های محصلین اناث در کشور ترکیه

Klematis
Add a description of the image here
Klematis
Add a description of the image here
Klematis
Add a description of the image here
Klematis
Add a description of the image here
Klematis
Add a description of the image here
Klematis
Add a description of the image here
Klematis
Add a description of the image here
Klematis
Add a description of the image here

 


گزارش پیرامون طی مراحل پروسیجر کاری تعداد «40» تن کاندیدان بورس تحصیلی کشور فدراتیف روسیه
به اساس دعوت کشور دوست فدراتیف روسیه مبنی بر معرفی تعداد «40» تن کاندیدان به بورس تحصیلی طویل المدت آنکشور و هدایت جلالتماب محترم وزیر امور داخله کمسیون ویژه برای انتخاب کاندیدان ایجاد و از داوطلبان بورس مذکور امتحان اخذ که در نتیجه تعداد «40» تن واجدین شرایط امتحان را مؤفقانه سپری و به بورس تحصیلی متذکره انتخاب گردیدند، که جدول شهرت شان به ریاست ارتباط خارجه مواصلت نموده برای تمامی کاندیدان پاسپورت تحصیلی از وزارت محترم امور خارجه اخذ و غرض صدور ویزه به سفارت روسیه مقیم کابل تسلیم داده شد.


گزارش ارائیه پیشنهاد های مریضان شامل (افسر، ساتنمن و سرباز) این وزارت به مقام محترم عالی ریاست ج.ا.ا که به منظور تداوی به خارج از کشور اعزام گردیده اند از تاریخ 7 میزان 1393 روز شروع کار حکومت وحدت ملی الی الیوم سه شنبه مورخ 5/3/1394
-    افسران به تعداد (121) تن.
-    ساتنمنان به تعداد (59) تن.
-    سربازان به تعداد (84) تن.
-    جمعاً به تعداد (264) تن.


فشرده گزارش پیرامون فراغت تعداد 14 تن محصلین پولیس از کشور قزاقستان
به اساس موافقتنامۀ منعقده 1/9/1388 مطابق به 22/11/2009 به تعداد «14» تن فارغین صنوف دوازدهم در سال 1389 جهت فراگیری بورس تحصیلی به اکادمی کراگنده کشور قزاقستان اعزام که محصیلن متذکره در دو بخش (پولیس سرحدی و نظم  عامه ) تحصیلات عالی را فراگرفته و بتاریخ 6/4/1394 از اکادمی مذکور فارغ و مع الخیر بکشور عودت نمودند.