شورای مشورتی ولایتی

شورای مشورتی ولایتی
 
شوراهای مشورتی ولایتی و رهبران جامعه و اعضای جامعه مدنی طوری طراحی شده که فرصت میدهد تا مسایل ضروری جامعه را به قوماندان امنیه مطرح سازند.
 
پروان
۹ جون ۲۰۱۴
در ۹ جون ۲۰۱۴ شورای مشورتی ولایتی در ولایت پروان برګزار ګردید. ۱۳ عضو از نهاد های مختلف مدنی در نخستین جلسه از سوی قوماندان امنیه انتخاب ګردید. اعضای جدید شورای از این ابتکار استقبال و حمایت کامل خود را اعلام کردند. در ضمن آنان درخواست نمودند که شورا به شکل دایمی در قومندانی امنیه پروان فعالیت کند.
 
 
در 17 سپتمبر ۲۰۱۴ محمد زمان مموزی قومندان جدید پروان دومین جلسه شورای مشورتی ولایتی را سازمان داد. بیست و پنج نماینده جامعه مدنی در این جلسه شرکت کردند.
 
 
 
میدان وردک 
۹ فبروری ۲۰۱۵
دومین شورای مشورتی ولایتی در ولایت میدان وردک ایجاد گردید. در مراسم افتتاح این شورا، صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله نیز اشتراک و اهداف شورای مشورتی ولایتی را به اشتراک کنندگان تشریح نمود. دو چینل تلویزیونی و رسانه های محلی سخنان آغازین سخنگوی وزارت امور داخله و قوماندان امنیه را پوشش دادند. 
 
 
پنجشیر
۳۱ مارچ ۲۰۱۵ 
شورای مشورتی در ولایت پنجشیر با عضویت ۲۹ تن از اعضای جامعه مدنی، شورای علما و جوانان تشکیل شد. در این جلسه کارمندان قوماندانی امنیه ولایت پنجشیر نیز حضور داشتند. داکتر نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله  در مورد اهداف و ساختار شورای مشورتی ولایتی به اشتراک کننده گان تشریحات ارایه کرد.
رسانه های  دولتی محلی و بعضی از رسانه های محلی سخنان نجیب دانش و مقامات را پوشش دادند.