گزارشات

  1. گزارش وزارت امور داخله راجع به وضعیت محابس، اجراات وزارت امورداخله د رمورد نظارت ازوضعیت حقوق بشری درمحابس، جلوگیری از تخطی های حقوق بشر در سطح وزارت امورداخله، برای متن اینجا کلیک کنید و برای پي دی ایف اینجا

  2.  ستر پاسوال غلام مجتبی پتنگ وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان در پنچمین نشست وزرای کشور های عضو پروسه بالی که در کشور اندونیزیا برگزار گردیده بود اشتراک نمود.