نظر سنجی رضایت رسانه ها 1392

Introduction
The Ministry of Interior Media and Public Affairs Directorate wants to know how useful its information services are and how they can be improved. To help us provide you with better services, please answer the following ten questions. It will take no more than a few minutes. Please do it before April 25, when the survey closes.
To answer the Media Satisfaction Survey please click here

مقدمه
 ریاست مطبوعات و روابط عامه وزارت امور داخله میخواهد بداند که خدمات اطلاع رسانی این ریاست به چه اندازه مفید واقع گردیده و جهت بهبود آن چه باید صورت گیرد. لطف نموده به ده سوال که در ذیل مطرح گردیده جواب داده ما را در عرصه سهل سازی اطلاع رسانی بهتر یاری نمائید که بیشتر از چند دقیقه تان را نخواهد گرفت.
لطف نموده این نظر سنجی را قبل از بسته شدن الی پنجم ثور سال 1392 تکمیل نموده ارائیه نمائید.

برای سولات نظر سنجی رضایت رسانه ها اینجا کلیک نماید