گزارش سالانه ۱۳۹۲

جمهوری اسلامی افغانستان 
وزارت امور داخله
گزارش سالانه 
۱۳۹۳