درباره ۱۱۹

مرکز 119 پولیس ملی در سال 1386 رسمآ شامل تشکیل وزارت امورداخله گردیده است .
این مرکز بمنظور ارزیابی بر خورد پولیس ملی با مردم ، جلو گیری از انواع فساد ، رسیدگی به موقع به  حادثات و آتش سوزی ها  سرقت های مسلحانه ، اختطاف ها ، ماین گزاری ها و کمک به مریضان عاجل در جهت انتقال شان به بیمارستان ها از سوی وزارت امور داخله ایجاد گردیده است.
هموطنان عزیزمیتوانند با استفاده از تلفن های همراه خویش به شماره 119 پولیس ملی بطور24 ساعته  بدون هیچگونه پرداخت مصرف تماس گرفته از هر گونه اعمال جنائی ،ترورستی ماین گزاری و شناسائی مخربین وافراد مشکوک به پولیس ملی مرکز 119خویش اطلاع دهند.
همشهریان محترم با شریک نمودن اطلاعات خویش به مرکز 119 پولیس ملی نه تنها بخود بلکه به مردم و پولیس ملی تان یاری رسانیده دین ملی ووطنی خویش را در راستای همکاری با پولیس ملی خویش ادآ نموده و بدین وسیله میتوانید از وقوع حادثات و رویداد های غم انگیز جلوگیری نماید.
وزارت امور داخله هر اطلاع موثق شما راکه منتج به جلوگیری از انفجار ، قتل ،آدم ربائی ،دزدی  وسایر جنایات گردد مورد نوازش و تفقد نقدی قرارمیدهد.
قابل یاد آوری میدانیم که شماره تماس و هویت شما صد در صد نزد این ارگان محفوظ خواهد ماند.