دسترسی به اطفاییه

دسترسی به اطفاییه

شماره های 100 ، 101، 119 کوتاه ترین طریقه برای دسترسی به اطفاییه

رسیده گی به رویدادهای طبیعی و خاموشی آتش سوزی ها یکی از وظایف عمده پولیس ریاست رسیده گی به حوادث و اطفایه وزارت امور داخله است
نیروهای پولیس ریاست رسیده گی به حوادث و اطفایه این وزارت که مجهز با امکانات آتش نشانی و رسیده گی به حالات طبیعی هستند به گونه 24 ساعته در خدمت مردم قرار دارند.
دررصورت وقوع کدام رویداد مردم می توانند جهت دریافت کمک به شماره های فوق تماس گرفته، به زودترین فرصت، کمک این نیروها را برای مهار و نجات گیرمانده گان چنین رویدادها بدست آورند.
وقایه از آتش سوزی و خاموشی نمودن آتش سوزی ها،
نجات افراد گیرمانده در آتش؛
 نجات اشخاص غرق شده در آب؛
نجات و کمک به آسیب دیده گان زلزله؛
نجات و کمک به اسیب دیده گان سیلاب ها؛
نجات و کمک به اشخاص حین انفجارات؛
نجات و کمک به آسیب دیده گان موقع آب خیزی ها؛
نجات و کمک به آسیب دیده گان فرو رفتگی و لغزش زمین،
نجات و کمک به اسیب دیده گان برف کوچ ها و طوفان ها از مسوولیت های اصلی ریاست رسیده گی به رویدادهای طبیعی و اطفایه است.
هرچند اداره مبارزه با حوادث طبیعی وزارت امور داخله آماده گی عام و تام دارد تا در صورت وقوع حوادث به هموطنان ما کمک رسانی کند. اما احتیاط و دقت هموطنان ما در استفاده از وسایل برقی و مواجهه با حالات و رفتار خطر زا نیز می تواند از وقوع حوادث جلوگیری نماید.
به این وسیله اداره مبارزه با حوادث طبیعی وزارت امور داخله از هموطنان عزیز می خواهد تا جهت جلوگیری از وقوع برخی حوادث قابل پیش بینی نکات زیر را در نظر داشته باشند:

  • در صورت وقوع آتش سوزی و رویدادهای طبیعی جهت دریافت کمک، به شماره های 100، 101، 119 تماس بگیرید.
  • راننده گان محترم وقتی صدای امبولانس و موترهای اطفایه را می شنوید، راه باز کنید. با این کار، یک خواهر و برادر تان را از مرگ نجات می دهید.
  • چند وسیله برقی پرمصرف را در یک ساکت نزنید که خطر حریق را بیشتر می سازد.
  • بالون گاز را ۲۰ فیصد کمتر پر کنید.متوجه عوارض تخنیکی بالون های گاز باشید!
  • در محل توزیع تیل و گاز سکرت نکشید زیرا خطر حریق موجوداست.