کشف یک باب کارخانه غیر قانونی در شهر کابل

یک باب کارخانه غیرقانونی دوخت تجهیزات و البسه نظامی از سوی منسوبین ریاست عمومی مبارزه علیه جرایم جنایی وزارت امور داخله کشف و ضبط گردید

این البسه و تجهیزات نظامی در یک کارخانه غیر قانونی در مربوطات ناحیه چهارم شهر کابل تهیه میگردید.

تجهیزات نظامی بدست آمده قرار ذیل است:

پرتله سینه ئی پلنگی به رنگ های سیاه و ماشی به تعداد 222 صوب ، 150 توپ تکه خرد و بزرگ نظامی پلنگی نظم عامه و تکه های مختلف پلنگی ، 14 کارتن چسپک تکه ئی سیاه رنگ که به دوخت وسایل نظامی استفاده میگردد ، 5 بوری خرد نوار خرد تسمه ئی سیاه رنگ و ماشی رنگ که به وسایل نظامی استفاده میگردد ، نیم بوری قیدک آهنی و پلاستیکی که به وسایل نظامی استفاده میگردد ، 8 پایه ماشین های خیاطی بخاطر دوخت البسه جات نظامی مورد استفاده قرار میگرفت ، نیم بوری تارهای دوخت البسه جات نظامی ، یک صوب جمپر پولیس با آرم ونشان پولیس.

گفتنی است که به ارتباط قضیه 2 تن نیز گرفتار گردیده اند.

این دست آورد به سلسله اقدامات پولیس ملی کشور است ، تا هر نوع فعالیت های غیر قانونی را مانع شود و زمینه را برای زندگی امن فراهم سازد.