استراتیژی پولیس ملی


1.  امر نخستین وزیر امور داخله

هدف استراتیژی پولیس ملی افغانستان عبارت از تهیه رهنمود استراتیژیک برای انکشاف متداوم  قابلیت های اوپراتیفی وزارت امور داخله غرض رفع چالش های موجود در قبال تأمین امنیت و ثبات در حال حاضر و آینده برای مردم ما میباشد. این دومین سند در سلسله اسناد پلانگذاری استراتیژیک بوده که ذریعه  پلان پولیس ملی تعقیب میگردد. استراتیژی پولیس ملی افغانستان اهداف انکشاف متداوم  پولیس ملی ،  فعالیت های  تنفیذ قانون و سیستم های مربوطه را مشخص مینماید.

در تدوین این سند از اسناد تقنینی و رهبری کنندۀ ملی همچون قانون اساسی، قانون پولیس، مسوده پالیسی امنیت ملی و استراتیژی انکشاف ملی افغانستان استفاده شده  که وظایف،  نقش ها و مسؤولیت های وزارت امور داخله را معین میسازند. من اولویت های کاری خویش را برای پنج سال آینده تعین نموده ام. به تأسی از این اولویت ها تعدادی از اهداف استراتیژیک تعریف  میگردند که به منظور حصول این اهداف، معینیت های وزارت امور داخله  وظایف و درجه قابلیت های را که  شامل پلانهای اوپراتیفی سطوح پائین میگردند، مشخص خواهند کرد.

وزیر امور داخله

 


2. منافع ملی:
منافع ملی افغانستان، عبارت از مجموعه ارزشهای پسندیده ، اعتقادات و  واولویت های است که استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، رفاه و سعادت مردم، تنفیذ قانون، پیشرفت، اعتلا، ثبات و استقرار کشور به آن مربوط ومنوط میباشد. منافع ملی ما و تهدیدات در این زمینه شامل موارد آتی میباشد:
• تقویت و انکشاف سکتور امنیتی کشور با در نظر داشت نیازمندی های امنیتی موجود، تامین امن و نظم عامه، تنفیذ قانون، ستر سرحدات،  ایجابات استراتیژیکی و جیوپولیتیکی ، متوازن با ظرفیت منابع داخلی و همکاری های کشور های دوست.
• مبارزه با تهدیدات از جانب القاعده ،شورشیان ، گروه های آشوبگر ، تروریستان و مجرمین سازمان یافته در هماهنگی و تشریک مساعی با جامعه بین المللی و یا بطور مستقل.
• تطبیق برنامه صلح و استقرار مجدد به منظور تأمین صلح از طریق سیاسی.
• جمع آوری اسلحه و مهمات  از نزد اشخاص غیر مسئول و گروپ های مسلح غیر قانونی.
• مبارزه قاطع علیه فساد در کشور.
• کمپاین قوی تنفیذ قانون در خصوص مبارزه با کشت، تولید، ترافیک و قاچاق مواد مخدر.
• تحکیم و انکشاف متداوم حاکمیت دولت.
• تامین امنیت  نهاد های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جامعه مدنی و سکتور خصوصی  در مطابقت به قوانین نافذه کشور.
• ایجاد زمینه های مساعد برای سرمایه گذاری ملی ، بین المللی و تجارت.
• انکشاف روابط حسنه با جوامع بین المللی به اساس معیارها و میثاق های پذیرفته شده جهانی و تقویت موقف فعال افغانستان در سازمان ملل متحد.
• جوابدهی به  نیازمندی های مردم، حفظ دارائی های عامه و دولتی، تامین امنیت اتباع کشور و ایجاد ظرفیت ها به منظور جوابگوئی به آفات طبیعی و غیر طبیعی.
• ایجاد و تامین یک فضای مناسب در خصوص تامین و بهبود حقوق بشری شهروندان، انکشاف همه جانبه کشور و کاهش فقر به اساس قانون اساسی افغانستان.
• حفظ حقوق مردم و تامین مساوات بین اتباع کشور در برابر قانون.

3 . ارزیابی تهدیدات به امنیت داخلی
طی سال های اخیر تغییرات قابل ملاحظۀ در شیوه تهدیدات به امنیت داخلی افغانستان بوجود آمده است. این تغییرات باعث گردیده تا در وظایف و فعالیتهای پولیس ملی و نیازمندیهای روزمره آن تحولاتی بوجود آید. برعلاوه تهدیدات جرمی معمول در بسیاری از کشورها ، افغانستان بر علاوۀ فقر و بیسوادی و باز بودن سرحدات به پنج نوع تهدید عمدۀ ذیل مواجه است:
• تهدید تروریستان و مخالفین مسلح دولت که از خارج حمایت مـیشــوند.
• حکومـت داری ناســالم وفساد.
• تجارت غیر قانونی مواد مخدر.
• جــرایــــم ســازمان یافـــته.
• گروپ های مسلح غیر قانونی.
تمام تهدیدات فوق تاثیرات منفی قابل ملاحظۀ را بالای منابع و قابلیت های نیروهای امنیتی افغانستان وارد نموده است.
نیروهای پولیس ملی در 34 ولایت کشور حضور فعال دارند. 71 ولایت، از جمله ولایات با سطح تهدید پائین محسوب میگردد که فعالیتهای تروریستی قابل ملاحظه در آنها وجود ندارد. 5 ولایت دارای تهدید متوسط محسوب گردیده، بعضاً فعالیت های تروریستی در این ولایات دیده میشود که توسط پولیس محل کنترول شده میتواند. در 12 ولایت سطح تهدید بلند بوده که در آنها به صورت روزمره  فعالیت های محاربوی در مقابل قوت های تروریستی جریان دارد. کمتر از9 ولسوالی وجود دارد که حاکمیت واقعی دولت در آنها تحت سوال قرار دارد. 
در سالهای اخیر تروریزم یک تهدید قابل ملاحظه به شمار میرود. اساس این تهدید، موجودیت پناه گاه های تروریستان درآنطرف مرز های افغانستان و قابلیت آنها در جلب و جذب، تعلیم و تربیه، تجهیز ، تمویل و سازماندهی عملیاتها در امتداد سرحدات میباشد. از جانب دیگر موفقیت نیروهای ائتلاف در مقابل تروریزم در عراق ، سبب انتقال منابع تروریزم بین المللی به افغانستان گردیده، تعداد آنان افزایش یافته ، حمایه کافی خارجی را حاصل نموده و تجهیزات وظرفیت های تکتیکی شان در حال رشد میباشد. تروریستان راه برد ها و طرزالعمل های تطبیقی خود را در ساحات مشخص که فعالیت دارند اجرا می نمایند و تکنالوژی آنها معادل نیروهای دفاعی میباشد.
قسمت اعظم منابع مالی تروریستان، از طریق تولید و قاچاق مواد مخدر و مواخذه های غیرقانونی از مردم ما تمویل میگردد. بنابرین، تروریستان کاملا در حفاظت و حمایت از کشت، قاچاق، خرید، فروش و توزیع غیر قانونی مواد مخدر  دخیل هستند. این نیروها کاملاً سازمان یافته، آموزش دیده و مجهز میباشند. آنها به پناگاه ها و منابع تمویلی خارجی دسترسی دارند. افغانستان در صدر کشور های تولید کننده تریاک در سطح جهان قرار دارد. مساعی قابل ملاحظه یی در جهت کاهش تولید و قاچاق صورت گرفته است. این مساعی غرض امحای کامل مواد مخدر، به مثابه اولویت عمده ادامه خواهد داشت.
پولیس ملی افغانستان نسبت به اردوی ملی تلفات بیشتر را متحمل شده است. در طول سال 1388هجری شمسی ، تعداد 1017 تن شهید و 1741 تن پولیس مجروح گردیده بودند. از آغاز سال 1389 الی اخیر برج عقرب 1389 تعداد شهدای پولیس به (873) تن و تعداد مجروحین آن به (1821) تن میرسد.
افزایش قابل ملاحظۀ تهدیدات به امنیت داخلی افغانستان ، تأثیرات ناگوار را در ابعاد مختلف بالای وظایف ، منابع و تکتیک های نیروهای امنیتی افغانستان داشته است.
نیازمندی های عمده پولیس:
•  پولیس ملی افغانستان با گروپ های تروریستی مواجه است که با اسلحه ثقیله چون ماشیندار، مزائیل،  راکت انداز و هاوان مسلح بوده و دارای تجهیزات مدرن تعبیه  ماین، مواد منفجره و منفلقه میباشند. نیروهای پولیس ملی باید قادر به مقابله و مبارزه بااین نیروهابا ظرفیت بالاترباشند.
• فعالیت ها وحملات تروریستی بیشتر بالای نیرو های پولیس نسبت به قوتهای نظامی بین اللملی و اردوی ملی متمرکز میباشد، زیرا گزمه های متعدد و از قبل پلان شدۀ پولیس ملی به شکل گروپ های کوچک اجرا گردیده وپولیس ملی فاقد قوتهای کافی واکنش سریع جهت کمک رسانی در موقع حملات دشمن بالای پولیس ملی میباشد تا به حملات دشمن جوابگو باشد. این مورد ایجاب مینماید تا پولیس به تعلمیات و اجرای گزمه مشابه به روش نظامی پرداخته، ارتباطات و هماهنگی خویشرا در ساحه با قوتهای نظامی  بهبود بخشد.
•  منسوبین پولیس  در جریان رفت و آمد فی مابین مراکز پولیس و برگشت به خانه مورد هدف قرارگرفته، شهید میگردند. این مورد سبب شده تا حتی برای تحرکات و انتقالات، پلان های دقیق و تدابیر علاوگی امنیتی اتخاذ گردد. نیازمندی ها برای انتقال نیرو ها جهت عکس العمل در قبال تهدیدات آنی در تناسب با نیازمندی ها در یک محیط باثبات بیشتر میباشد.
• با افزایش فعالیت های ترورستی، بسیاری از افراد مجروح پولیس ملی ،  نسبت کمبود مراکز صحی و سیستم های تخلیه و تداوی  تلف میگردند.
• اکثر سرک های افغانستان قیرریزی نگردیده که زمینه را برای مخالفین ، جهت تعبیه ماین ها، مواد منفلقه و منفجره فراهم میسازد. بنابرین تعلیمات مبارزه علیه ماین ها و دفع کمین های دشمن، اکمال تجهیزات و اسلحه مورد نیاز ، نه تنها برای قطعات خاص ، بلکه برای تمام پولیس ضرورت اساسی میباشد.
• نیرو های ترورستی  فعالیت های خود را بالای شاهراه ها و زیربنا های ترانسپورتی افغانستان متمرکز نموده اند. بنابرین به ازدیاد قوتهای امنیتی و تامین نیازمندی های تخنیکی و تکتیکی آنها برای امنیت شاهراه های اساسی ضرورت است .
• عدم موجودیت سیستم ثبت و راجستر تولدات و وفیات اتباع کشور (طبق نورم های پذیرفته شده ملی و بین المللی)،  توزیع تذکره تابعیت و پاسپورت به مثابه باب دخول عمال  استخبارات بیگانه و تروریستان داخلی و خارجی به کشور محسوب میگردد.
• جهت انسجام بهتر در عملیات ها، پولیس ملی افغانستان باید به صورت متداوم از تکنالوژی پیشرفته بهره مند شده و به صورت دوامدار نیازمندی های تعلیمی آن، خصوصاً در ساحات استخبارات، مبارزه با جرایم مرفوع گردد. 
• جامعه بین المللی کمک های بیشتری را برای پولیس ملی افغانستان فراهم نموده اند. در جمله این کمک ها نهاد های متعدد و مشاورین نیز شامل هستند که برای آنها هم باید امنیت تامین گردد و این به نوبه خود نیازمندیهای امنیتی بیشتر از مقتضیات معمول نیروهای پولیس ملی را بلند میبرد.
• سطح نیاز به تأمین امنیت لازم برای نهاد های حکومتی و قضائی نسبت به آنچه در شرایط صلح لازم است دو چند میباشد. این نهاد ها شامل دفاتر حکومتی ، مکاتب، کلینیک ها، پروژهای بازسازی به شمول فابریکه ها، زیربنا های عام المنفعه، کارمندان سازمان های امداد رسانی و غیره میباشد.
ــ پولیس ملی افغانستان، نمایانگر چهرۀ حکومت در تمام کشور میباشد. پولیس ملی باید با روحیه  ملی و فرهنگی با مردم برخورد نموده ،  پرسونل آن شامل نماینده گان تمام اقوام ساکن کشور بوده و در خدمت مردم قرار داشته باشد. پولیس ملی نباید اجازه دهد تا نیرو های بیگانه، وحدت ملی اقوام ساکن در این مرز و بوم را خدشه دار نماید.
• افزایش تهدیدات به شکل غیر متجانس در سراسر کشور به نظر میرسد. این موضوع سبب گردیده است تا تعدادی از پرسونل پولیس به شکل متداوم در ساحات دارای تهدید بلند فعالیت نمایند در حالیکه تعدادی از پرسونل پولیس به شکل متداوم در محیط با ثبات فعالیت مینمایند. در حال حاضر پروسه دورانی اجرای خدمت که متضمن تغییر و تبدیل پولیس ملی از ساحات با تهدید بلند به ساحات با تهدید پائین و برعکس آن باشد، جدیداً ایجاد گردیده است تا در مبارزه با تروریزم تمام پرسونل پولیس به صورت مشترک سهیم باشند.
• موجودیت سرحدات طولانی کشور با داشتن عوارض طبیعی متفاوت و نبود ظرفیت ها و قابلیت های  لازم پولیس سرحدی باعث گردیده است تا امنیت و ستر سرحدات به صورت درست تامین نگردیده و مشکلات عدیده را در قبال داشته باشد. بناً تقویت همه جانبه پولیس سرحدی جهت کسب توانایی های لازم ، کلید حل این مشکل محسوب میگردد.
مشکلات موجود در پولیس ملی افغانستان:
• موجودیت فساد در صفوف پولیس مستقیماً مردم بیچاره ما را متاثر میسازد و مردم معمولاً پولیس را به دیده شک وتردید می نگرند ، این پدیده نامأنوس اعتبار و حیثیت پولیس را نزد مردم خدشه دار میسازد. بد ین منظور باید پولیس در امحای آن  تلاش نماید.  همچنان موجودیت فساد، قربانی های منسوبین پولیس را متضرر خواهد ساخت.پولیس درهمکاری با سیستم عدلی و قضائی مسئولیت تطبیق قوانین را داشته وباید نمونه مثال در ریشه کن کردن هرگونه فساد در وزارت امور داخله باشد.
• اکثراً پولیس ملی افغانستان مطابق معیار های نظامی عمل نموده و ممکن مردم را مورد تهدید قرار دهد. پولیس باید در خدمت مردم بوده و طوری عمل نماید که همکاری ، اعتماد و احترام مردم را کسب، از صلاحیت قانونی استفاده و مطابق به قانون رفتار نماید.
• عدم رعایت جندر و توازن قومی در صفوف پولیس ایجاد روابط مردم و پولیس را خدشه دار میسازد. بنابرین جندر و توازن قومی در جریان جلب و جذب، تعلیم و تربیه و استخدام کادر رهبری در تمام قدمه ها باید در نظر گرفته شود.
• فعالیت های کنونی پولیس معمولاً بالای فعالیت های ضد شورش متمرکز بوده و به ندرت به موضوعات عنعنوی مسلکی می پردازد . باید یک طرح کُلی، شفاف و م