جواز رانندگی و جواز سیر

پولیس ترافیک
در سال 1391 خورشیدی، ریاست عمومی ترافیک،128,201 جلد جواز راننده گی ملی؛ 1,630 جلد جواز راننده گی بین المللی؛ 76,905 جلد جواز سیر توزیع نموده است که در نتیجه آن 1.4 میلیون افغانی عواید نموده است.بودجه تخصیص داده شده به این ریاست تقریبا 91,250,000 افعانی است و ارقام ذکر شده نشان میدهد که این ریاست تقریبا 1.3 ملیارد افغانی بیشتر از مصارف خود عواید نموده است.عواید ریاست ترافیک از طریق بانک مرکزی تحویل وزارت مالیه میگردد.این عواید در وزارت جمع نمیگردد.

در سال 1389 خورشیدی 1,396 که در هر 100,000 نفوس در افغانستان 4.65 تن میشود، از اثر رویداد های ترافیکی از بین رفته اند.در سال 1390 این رقم به 6.4 در هر 100,000 نفوس تقلیل یافت و این ارقام در سال 1391 25 در صد کاهش یافت.نبود سیستم رادار و کمره، نبود تکنالوژی جدید در عرصه ی ترافیک، نبود زیربنای های ترانسپورتی و مواصلاتی، نبود آگاهی عامه از مقررات ترافیکی، عوارض تخنیکی و ساختمانی جاده ها، قصور انسانی و عدم آشنایی و بی اعتنایی راننده گان به مقررات ترافیکی از عمده ترین عواملی به شمار می رود که رویداد های ترافیکی را سبب می شود.ریاست عمومی ترافیک تدابیر پیشگیرانه ای را تخاذ نمود تا از بروز واقعات ترافیکی جلوگیری به عمل آید.این تدابیر شامل: مراقبت از وضع تخنیکی وسایط نقلیه از طریق حضور دوامدار پولیس ترافیک در جاده ها، راه اندازی دوره های آموزشی راننده گی، ارایه نظریات کارشناسانه به نهاد هایی که مسوول ساخت و ساز جاده هاهستند و نصب علایم ترافیکی در جاده ها میگردد.