ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه

ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه 
 
ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه مسولیت تنظیم امور مربوط به پیشگیری از وقوع آتش سوزی و خاموش نمودن آن را در سطح کشور، ﻧﺠﺎﺕ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻣﻮاﻝ ﻣﻌﺮﻭﺽ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ آتش سوزی؛ اﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻭﻗــﻮﻉ آتش سوزی ﻭ ﻣﺠﺎﺩﻟــﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺁﻥ؛ ﺍﺭﺗﻘــﺎﺀ ﺳــﻄﺢ ﻣﺆﺛﺮﯾــﺖ ﺗــﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﻬــﺖ ﭘﯿــﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ آتش سوزی ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﯾﺖ  ﻭﺳــﺎﯾﻞ ﭘﯿــﺸﮕﯿﺮﯼ ﻭﺟﻠــﻮ ﮔﯿــﺮﯼ ﺍﺯﻭﻗــﻮﻉ آتش سوزی ﺩﺭ ساختمان های دولتی و غیر دولتی؛ اﺟﺮﺍﯼ ﺳﺮﻭﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ،ﺳﺮﻭﯼ ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ،ﺳﺮﻭﯼ ﺍﻭﭘﺮﺍﺗﯿﻔﯽ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﺗﻤـﺎﻡ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫـﺎ ﻭ تاﺳﯿﺴﺎﺕ رسیدگی به حوادث طبيعى مانند زلزله، برفکوچ، سيلاب، آبخيزى، سقوط هواپیما ها و حوادث ترافيکى را به عهده دارد. 
 
در دوازده سال اخیر توجه ویژه یی به اطفاییه صورت گرفته است. شمار زیادی از وسایط و وسایل آتش نشانی در اختیار این اداره قرار داده شد. تاسیسات و ساختمان های مخروبه این اداره باز سازی و تشکیل این اداره از ریاست اطفاییه به ریاست عمومی رسیده گی به حوادث و اطفاییه ارتقا نمود. این اداره هم اکنون در تمامی ولایت های کشور نمایندگی دارد.
 
در ۳۴ ولایت افغانستان ۴۶ تیم اطفائیه و نجات فعالیت میکنند که تعداد مجموعی پرسونل آنها را ۱۵۰۰ نفر تشکیل میدهد. در هر تیم حد اقل دو موتر عصری اطفائیه وجود دارد که مهارت های مسلکی استفاد از آنها را مطالبه میکنند.
 
در سال 1392 هجری شمسی در سطح کشور جمعا 1,462 واقعات مختلف آتش سوزی، زلزله، سیلاب، آب خیزی، برف کوچ و غیره رخ داده است این واقعات تلفات جانی را نیز در پی داشته است که به تعداد 185 تن کشته و 275 تن از اثر این واقعات زخمی شده اند و  تقریبا 546.1 میلیون افغانی خسارات مالی را به شهروندان کشور وارد نموده است. همچنان قابل ذکر است که از اثر سعی و تلاش موظفین این ریاست بالغ بر 2.3 میلیارد افغانی، از خسارات مالی به شهروندان جلوگیری به عمل آماده است.