بخش ویزه

مدیریت ویزه اتباع خارجی
 
مـــقـــــــــدمه
 
مدیریت ویزه اتباع خارجی تحت ریاست محترم پاسپورت اجرای وظیفه مینماید که در تشکیل فعلی آن سیزده افسروبه تعداد بیست نفر کارمند ملکی گنجانیده شده است مدیریت ویزه اتباع خارجی دارای بخش های مختلف میباشد که  از جمله بخش تعرفه ، بخش کشیر(خزانه دار) بخش دیتا انتری (اضافه نمودن معلومات درکمپیوتر بخش ریسرچ(کنترول) بخش آتورایز(اجازه دهنده) بخش پرنت (چاپ نمودن ویزه) و همچنان بخش کوالیتی (کنترول و کیفیت) میباشد که وظایف روزمره شان ذیلاً توضیحات داده میشود.
اسناد لازم و ضروری برای اخذ ویزه 
هر ارگان دولتی یا غیر دولتی، موسسات رسمی و دفاتر شخصی که اتباع خارجی را استخدام مینمایند مطابق احکام قانون جمهوری اسلامی افغانستان و قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی را رعایت نموده آنرا دعوت رسمی از طریق ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه به اسناد دست داشته شان دعوت مینماید.
هر تبعه خارجی که بخاطرکار وارد افغانستان میشود مکلف به اخذ جواز کار میباشد به استثیناء عساکر حافظ صلح (ناتو)،اعضای دیپلوماتیک،سازمان ملل متحد مکلف به اخذ جواز کار نمی باشد.
اسناد لازمی برای تمدید ویزه دوباره شان باید از طریق دفتریا شرکتی که درآن مصروف کار است به ادراه مستقل حمایه سرمایه گذاریه (آیسا) معرفی میگردد از طریق اداره آیسا رسماً ذریعه مکتوب رسمی بریاست امور قونسلی وزارت محترم امور خارجه اعزام میشود.
بعداً از طریق سلسله بریاست ارتباط خارجه وزارت امور داخله ارسال میگردد و ازطریق ارتباط خارجه به معینیت محترم اداری وزارت محترم امور داخله اعزام میشود بعد از مکتوب و امظاء جناب معین صاحب اداری به رسماً به ریاست پاسپورت بعد از احکام وامظاً رئیس صاحب به سلسله مراتب به مدیریت ویزه اتباع خارجی ارسال میشود بعداً از طرف مدیرت ویزه اتباع خارجی بخاطر تنظیم اسناد های متذکره و پروسس ویزه شان کار صورت میگیرد.یعنی خلاصه باید گفت که بخاطر گرفتن ویزه باید اسناد و مکاتیب ذیل موجود باشد مکتوب آیسا،مکتوب ریاست امور قونسلی وزارت خارجه،مکتوب یا احکام ریاست ارتباط خارجه وزارت امور داخله و هم چنان مکتوب رسمی معینیت اداری وزارت امورداخله با جوزا کار شخص ویزه گیرنده که از طرف ریاست صدور جواز کار وزارت محترم کاروامور اجتماعی شهدا و معلولین صادر میگردد لازمی و ضروری میباشد. پروسجرفوق جهت جلو گیری از جعل و تقلب اسناد اجرای درست اسناد اطمینان از تحویلی پول به خزینه دولت غرض رسیده گی به موقع به حقوق اتباع خارجی وداخلی وغیره موارد ضروری که درقوانین ملی وبین المللی
تسجیل گردیده است (انواع ویزه،قیمت،شرایط اخذ ویزه،پروسجروغیره موارد درقانون جدید اقامت اتباع خارجی تغیر پیدا میکند)  
...ادامه دارد