پالیسی جلوگیری از جذب افراد زیر سنین 18 سال به صفوف پولیس ملی و محلی

پالیسی جلوگیری از جذب افراد زیر سنین 18 سال به صفوف پولیس ملی و محلی   
سال 1390


وزارت امور داخلـــــه
معینیت پالیسی و استراتیژی
ریاست عمومی پالیســــــــــــــی
ریاست پالیسی تامینات مادی و تخنیکـــی
پالیسی جلوگیری از جذب افراد زیر سنین 18 سال به صفوف پولیس ملی و محلی!

مقدمه:
 اطفال و نوجوانان قشر مهم و فعال جامعه محسوب گردیده و آینده سازان کشور میباشند طی سال های سه دهه جنگ های تحمیلی و ادامه آن نابه سامانی های اقتصادی، اجتماعی،بیکاری  برخی کثیری از مردم و یک تعداد از فامیلها اطفال خورد سن جامعه را مجبور و وادار ساخته تا به خاطر تامین معیشت فامیلهایشان علی الرغم داشتن سن غیر قانونی به صفوف پولیس ملی و محلی جذب و چهره گردند.
هکذا بعضی از مسولان امور نیز به نسبت عدم آگاهی از قانون و حقوق اطفال و یا هم باچشم پوشی عمدی(خلاف ماده 56 قانون اساسی) به جلب و جذب اطفال زیر سن 18 سال مبادرت ورزیده اند، سن جلب و جذب در طرزالعمل قوماندانی عمومی جلب و جذب توضیح و مشخص گردیده که از 18 الی 35 سال میباشد.
دوره های طفولیت و نوجوانی در قوانین نافذه کشور و کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال تثبیت گردیده و مسولین با رعایت دقیق آن زمینه هر چه بهتر جذب جوانان فدا کار و وطن دوست،واجد شرایط وبا ظرفیت را که بتوانند نظم و امن عامه را در کشور تامین نمایند به صفوف پولیس ملی مساعد نمایند.

هدف:
 این پالیسی بمنظور جلوگیری و آگاهی مسولین قطعات و جزوتامهای پولیس ملی کشور در مرکز و ولایات پیرامون خود داری از جلب و جذب اطفال زیر سنین 18 سال به صفوف پولیس ملی و محلی و رعایت قوانین نافذه و طرزالعمل جلب و جذب ترتیب شده است.
ساحه تطبیق:
این پالیسی در تمام قطعات و جزوتامهای پولیس ملی، قوماندانی عمومی جلب و جذب، قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه، قوماندانی زونهای ساحوی، قوماندانی های امنیه ولایات،مراکز تربیوی پولیس ملی وریاست پولیس محلی قابل تطبیق است.

قابلیت تطبیق:
چالش های کنونی و بد امنی در کشور مستلزم یک نیروی پولیس ملی قدرتمند، با ظرفیت، مبین اراده مردم میباشد.
فراهم آوری تسهیلات لازم و دست یابی به چنین هدف بزرگ مستلزم عزم و اراده مسولین پولیس ملی میباشد. که اشخاص با صفات خوب اجتماعی و ملی را در صفوف پولیس ملی جلب و جذب نموده زمینه تعلیم و تربیه بهتر را برای شان مساعد نمایند.
مسولین امور اولویت وزیر امور داخله محتوای امر شماره (050) 15/4/1390 و طرزالعمل شماره (3312) 24/8/1385 قوماندانی عمومی جلب و جذب، قوانین نافذه کشور و کنوانسیون ملل متحد در خصوص حمایت از حقوق اطفال زیر سن 18 سال را بدون کم و کاست به منصه اجرا بگذارند تا درجه آسیب پذیری اطفال نوجوان به دلیل توانایی های محدود به صورت کلی مرفوع گردد.

منظوری پالیسی:
پالیسی جلوگیری از جلب و جذب زیر سن 18 سال بعد از تدوین از طرف گروپ کاری مرور و تائید حقوقی ریاست عمومی حقوق پولیس ،مشاوریت حقوقی مقام و ریاست جندر وحقوق بشر از طرف وزیر امور داخله منظور و قابل تطبیق میباشد.

شرح پالیسی:
این پالیسی در روشنی موادات(54و4و49) قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اطفال مصوب سال 1382 ،رعایت کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال مصوف سال 1989 و ماده (1و2) پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق طفل در مورد منع اشتراک اطفال در منازعات مسلحانه مصوب سال 2000 و سایر قوانین و مقررات نافذه کشور، اوامر، دایرکتیف ها و طرزالعمل های وزارت امور داخله بمنظور تأمین حقوق اطفال بدون تبعیض، صرف نظر از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، منطقه، مذهب و سایر وابستگی های آن تدوین گردیده است.
مطابق ماده(30) قانون مدنی افغانستان، ماده اول کنوانسیون بین المللی حقوق طفل تمام افرادیکه زیر سن 18 سال قرار دارند طفل نامیده میشوند.

اصطلاحات آتی مفاهیم ذیل را افاده میکند:
طبق حکم ماده (4) رسیدگی به تخلفات اطفال، اطفال به سه کتگوری تقسیم شده اند:
اطفال غیر ممیز: شخص است که سن 7 سالگی را تکمیل نکرده باشد.
اطفال ممیز : شخص است که سن 7 سالگی را تکمیل و سن 12 سالگی را تکمیل نکرده باشد.
اطفال نوجوان : شخص است که سن 12 سالگی را تکمیل و سن 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد.
وظایف و مسئولیت های مسئولین حین جلب و جذب افراد به صفوف پولیس ملی و پولیس محلی موارد آتی را جداً رعایت و تطبیق نمایند:

طبق ماده ششم قانون رسیدگی به تخلفات اطفال.
سن اطفال به اساس تذکره تابعیت وی تثبیت میگردد.
هرگاه طفل تذکره تابعیت نداشته باشد و یا حالت ظاهری وی با سن مندرج تذکره تابعیت عدم مطابقت را نشان دهد نظریه طب عدلی در زمینه خواسته میشود.
در مواردیکه تعین سن به اساس نظریه داکتر طب عدلی یا طبیب دیگر با سوابق قضیه و حالت ظاهری طفل مغایرت داشته باشد موضوع تعین مجدد سن به هیات طبی که کمتر از سه نفر داکتر نباشد راجع میگردد.
همچنان در ماده (1) و (2) پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق طفل در مورد منع اشتراک اطفال در منازعات مسلحانه مصوب سال 2000 آمده است.
الف: دولت های عضو تمامی اقدامات ممکن را جهت منع اشتراک مستقیم آن دسته از نیرو های مسلحانه شان که سن 18 سالگی را تکمیل ننموده اند در منازعات اتخاذ مینمایند.
ب: دولت های عضو افراد را که سن 18 سالگی را تکمیل نکرده اند اجباراً به نیرو های مسلح شان جذب نمی نمایند.
بمنظور جلب و جذب افراد و اشخاص داوطلب به صفوف پولیس ملی و جلو گیری از جذب اشخاص زیر سن (18) سال قوماندانی عمومی جلب  و جذب، ریاست های خدمات صحیه، ثبت و احوال نفوس، قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه و سایر مراکز تعلیمی، قطعات  و جزوتاهای مرکز و ولایات کشور نکات آتی را جداً رعایت نمایند:
از جذب و سوق افراد و اشخاص زیر سن 18 سال و تنظیم آنها به صفوف پولیس ملی و پولیس محلی جداً خود داری بعمل آید و استثناآت در زمینه قابل پذیرش نبوده ارتکاب عمل تخلف از قانون موجب تعقیب عدلی میگردد.
قوماندانی عمومی جلب و جذب با طرح پلان مشخص در هماهنگی با ادارات فوق الذکر چگونگی پروسه جلب نوجوانان را در قطعات و جزوتامهای مرکز و ولایات مورد بررسی قرار داده و در زمینه با در نظرداشت محتوی پالیسی گذارش بررسی را به مقامات مسئول و ذیصلاح تقدیم بروفق هدایت آن به اجراات مقتضی متوصل گردند.
در صورت شک و تردید کمیسیون جلب و جذب در مورد تثبیت سن ظاهری و تذکره تابعیت از مراجع ذیربط احصائیوی طالب معلومات گردیده در صورت کشف بروز تخلف با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.
افراد داوطلب کاملاً با شرایط مشخص شده طرزالعمل منظور شده پذیرش جوانان به صفوف پولیس ملی مطابقت داشته باشند.
اسناد و مدارک اثباتیه تابعیت افراد داوطلب و واجد شرایط دقیقاً بررسی گردد.
مسئولین جلب و جذب مرکز و ولایات و مسئولین ثبت و احوال نفوس مکلف هستند تا از جلب و جذب افراد زیر سن 18 سال و صدور تذکره تابعیت مندرج سن غیر قانونی اجتناب ورزند.
افراد و اشخاص زیر سن 18 سال به هیچ عنوان در صفوف پولیس ملی و محلی جذب شده نمیتواند.
محتویات اوامر شماره (36) مؤرخ 5/2/1389 و امر شماره (050) مؤرخ 15/4/1390 وزارت امور داخله قابل تطبیق بوده بر وفق آن اجراات بعمل آید.
رفع مجبوریت اطفال جامعه به خاطر تامین معیشت فامیل هایشان حسب هدایت قانون بی بضاعتان هویدا و روشن است حقوق و تعلیم و تربیه نوجوانان زیر سن 18 سال در پرتو قوانین  نافذه کشور ثابت بوده به هیچوجه این حقوق صلب شده نمی تواند زیرا حق تعلیم و تربیه آنان به عنوان ابزار رشد طفل و هم بحیث زمینه تحقق حقوق بشری دیگر از جمله مهمترین حقوق اقتصادی و اجتماعی محسوب میگردد و برای تسهیل ودسترسی به سطح زندگی بهتر ،محو فقر و کاهش اثرات کار اجباری بر اطفال و ترویج برابری جنسیت مهم است .
تعلیم و تربیه برای اطفال امکان آن را می دهد تا آنها از لحاظ فکری و ذهنی رشد مناسب نموده و منحیث اشخاص صاحب عقل سلیم در همه امور زندگی اجتماعی و شخصی آینده کشور شرکت فعالانه داشته باشند.    

تاریخ انفاذ:
این پالیسی از طرف ریاست ع حقوق پولیس ملی،مشاوریت حقوقی مقام و ریاست جندر و حقوق بشر مرور           و نظریات شان انعکاس یافته است.

فهرست اعضاء  گروپ کاری :
مل پاسوال عبدالرزاق (سیغانی)بحیث رئیس گروپ.
سمونوال امان الله مدیر عمومی تنفیذ قانون ریاست ع پالیسی .
سرحارمن غلام رضا (راهی) معاون مدیریت ع پالیسی تعلیمات پرسونل.
سمونمل اسد الله مسئول زون های ساحوی مدیریت ع کنترول و نظارت از تطبیق پالیسی ها.
سمونوال محمد عیسی (قرلق)مسئول زون های ساحوی مدیریت ع کنترول و نظارت از تطبیق پالیسی ها.

ماخذأت:
در تدوین پالیسی جلوگیری از جلب و جذب اطفال زیر سن 18 سال موادداتی از قانون اساسی ج.ا.ا ،قانون رسیدگی به تخلفات اطفال زیر سن 18 سال ،کانوانسیون های ملل متحد در رابطه ،طرزالعمل قوماندانی ع جلب و جذب ،سایر پالیسی ها و قوانین نافذه کشور استفاده گردیده است.