پولیس ملی پاسدار صلح وآزادی !

پولیس ملی پاسدار صلح وآزادی !

view-source:http://farm8.staticflickr.com/7053/7052784127_3c57735334_z.jpg
وطن محبوب ما افغانستان سرزمین با شکوه ،دارای استقلال ،حاکمیت ملی وتمامیت ارضی است .اینکشور زیبا درطول تاریخ موجویت خویش مهد تمدن وگهواره پرورش بهترین وشایسته ترینفرزندان وطن بوده وهست .با اینکه این سرزمین با شکوه دراداور مختلف تاریخ دستخوش حوادث روزگار ومیدان تاخت وتازونبرد های خونین میان عاصبان وکشور کشایان بوده است امابا همت والای فرزندان غیوروباشهامت اش دست اجانب وبیگانگان را از گریبانش کوتاه نموده لگام مرگ ونیستی ابدی رابردهان دشمنان خود کوبیده است اگرچه گاه وناگاه دشمنان صلح وارامش بوسیله عناصر مزدور وغلامان زرخریدش چشم طمع را از این سرزمین دلیر مردان تاریخ برنداشته باعث ویرانی کشور وپریشان خاطری مردمان صلحشور مان گردیده اند اما بامشت های گره خورده وکوبنده آزادی دوستان ووطن پرشتان غیور وطن مواجه گریده بادهن پرازخون با تلفات سنگین مالی وجانی از اینکشور رخت سفر بسته اند.

به شهادت تایخ –اریانای کهن ،خراسان باستان وافغانستان امروز زادگاه رادمردان دلیر وقوی پنجه وقهرمانان سربکف چون محمود غزنوی،احمد شاه بابای کبیر ،میرویس خان هوتک ،وزیرمحمد اکبرخان ،قهرمان ملی احمدشاه مسعود ،ده ها وصدها جانبازان وقهرمانان گمنام دیگر بوده که باقامت بلند واستواربا درایت ورهبری مدبرانه باوحدت ویکپارچگی کامل همه اقوام وملیت های ساکن کشور از استقلال حاکمیت ملی وتمامیت ارضی این خطه باستانی قاطیعانه ،جانبازانه دفاع کرده وازچنگیزومغل تااسکندر از استعمارگران کهن کارانگلیس تاقشون سرخ شوروی وازتیمورلنگ تا اسبتداد طالبانی همه را به زانو درآورده جواب دندان شکن داده اند.

قوای مسلح کشور ما بخصوص پولیس ملی افغانستان بااندرزازنیاکان واجدادبلند همت ونامدارمان درامر دفاع از وطن دربرابر دشمنان صلح ،ترقی وامنیت کمرهمت بسته ،جوانان آگاه ومیهن پرست اعم از زن ومرد درصفوف این نیروی بالنده ومدافع صدیق وراستین وطن گردهم آمده باصف فشرده بااتحاد ویکپارچگی ازصلح ،امنیت وآزادی کشور پاسداری ،حمایت وحفاظت نمودهاند .

جنرالان ،افسران ،ساتنمنان وسربازان پولیس ملی به مثابه بهترین وصادق ترین مدافعین وطن وتنفیذ کننده گان قانون درحیات سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی کشور ومردم رنجدیده ماسهم فعال ونقش ارزنده بازی کرده واز آوان ایجاد این دژاستوارونیرومند تا اکنون درحالیکه وظیفه تنفیذ قانون را به عهده داشته اند درخط مقدم دفاع از شرف آزادی وجبه تا بناک مبارزه علیه دشمنان صلح وسربلندی افغانستان قد برافراشته واز کشور محبوب وزیبای ما جانبازانه دفاع وپاسداری کرده اند.

نیروهای پولیس ملی افغانستان این مدافعین آرمانهای ملی دربدترین شرایط ،درگرما وسرمای شدید ازنزدیک تادورترین زوایای کشور ،ازقله های سربفلک کشیده هندوکش وپامیر تادره های پرپیچ خم زلفقار ،دردل دشت ها ودره های این مرزبوم ودرکنار امواج مست وخروشان امووآباسین برای دفاع از صلح وامنیت دربرابر دشمنان عزت ،شرف وناموس وطن وعلیه مزدوران فروخته شده اجنبی وطالبان نامنهاد تروریستان وآدم کشان القاعده صف ارائی کرده ازسرحدات ،مرزها وکوه پایه های مرد خیز ما واز جان ومال مردم حراست وپاسبانی نموده اند .

پولیس ملی تحت رهبری وزعامت دلیر مرد مبارز ومجاهد نستوه وطن سترجنرال بسم الله "محمدی"که خودیکی از سنگرداران جهاد ومقاومت مردم ماعلیه قشون سرخ والقاعده ویکی از همرزمان نزدیک ابرمرد تاریخ نوین افغانستان سردار شهدای گلگون کفن وقهرمان ملی احمد شاه مسعود بوده سیر رشد وتکامل خود را می پیماید .

چنانچه هم اکنون درصفوف جوشنده ان بیشتر از یکصدوبیست هزارانسان متعهد وسرسپرده اقوام مختلف کشورما ودرحدود یک هزاروسه صد تن زنان ودختران صلحشور با الهامازملالی ها،زرغونه ها نازوانا ها وسایرقهرمانان نامدار وگمنام زن وابسته به اقوام مختلف این سرزمین باستان گرد هم امده وبا استفاده از شش اولویت کاری رهبری خرد مند خود (وزیر امور داخله)باشور واشتیاق فروان دریک دست کتاب ودردست دیگر سلاح گرفته برای سرکوبی خائینین ووطن فروشان بیگانه ،تروریستان وادم کشان حرفوی که باعث کشتار انسانهای بیگناه ،اطفال ،زنان وپیرمردان وتخریب پل ها،سرک ها ،مساجد،مکاتب ،وپوهنتون ها ،موسسات عام المنفه ،مزارع وکشت زارهای مردم ما میشوند رزمیده با ایثار جانها ی شرین شان دین بزرگ ما دروطن را انجام میدهند.

تاریخ افغانستان نوین از خود گذری های مردان جان بکف شهدای جانفدای پولیس ملی کشورمان جنرال بزرگ ،قوماندان معرکه وسنگرهای نبرد جهاد ومقاومت ،معین اسبق مبارزه علیه مواد مخدرشهید محمد داود "داود"جنرال خان محمد ،جنرال عبدالرحمن "سیدخیلی "جنرال شاه جهان "نوری"وغیره شهداوقهرمانان وطن را با خط درشت وزرین دردل اوراقش جاخواهد داد .

پولیس ملی افغانستان این سنگرداربزرگ دفاع از وطن ونوامیس ملی باعزم قوی اسلامی وافغانی درچوکات قوت های رزمنده سرحدی ،پولیس مبارزه با موادمخدر،وقوت های رزمی و جان فدای امن ونظم عامه ،نظم خاص وسایربخش ها دراطراف واکناف کشور ازمنافع اولیای وطن عزیزومردم ما قاطیعانه دفاع نموده درولایات شرق وغرب وشمال وجنوب مردانه وبی هراس باباندگروپهای مافیای مواد مخدر،آدم ربایان،تروریست ها،دست وپنجه نرم می کنند تامردم عذاب دیده ورنگشیده ما را از شرجنایت کاران ودشمنان حرفوی وکورمارهای تاریک اندیش که از ورای سرحدات دزدانه ،برای تخریب ،ترور ووحشت واجرای ده هاصدها عمل شوم ضد انسانی اسلام داخل کشور می شوند درامان نگهدارند .

پولیس ملی اعم اززن ومرد بحیث نیروی پیشتاز وآگاهی صف مقدم مبارزه علیه جنایت کاران ،شب وروزبه مثابه چراغ شهر تحت شعار(پولیس خدمت گارمردم )مصروف پاسداری وحفاظت اردارای های مردم ما درجاده ها ،سرک ها ،درکنار دروازه های مکاتب ومساجد ،پوهنتون ها ،شهرها ،بازارها ،کوچه ها وپس کوچه ها وخانه های هموطنان پهره وگزمه نموده وبرزوایای تاریک شهرها ،قراوقصبات نور وروشنائی پخش کرده از مال وجان وناموس حفاظت مینمایند .

پولیس ملی به حیث نیروی متعهد ،وفرزندان شایسته وفداکار وطن ،بمثابه سنگرنشینان دلیر وبی باک ،همانطویکه هم اکنون مواضع وسنگرهای مبارزه علیه دشمنان وطن را گرم وسوزان نگهداشته اند ،تجدید پیمان شان دربرابر ملت ودولت جمهوری اسلامی افغانستان برای هرنوع دفاع از وطن محبوب ودوست داشتنی شان بقوت خود باقیست .

سمونوال سید آقا"سیدی"