گزارش وزارت امور داخله راجع به وضعیت محابس

اجراات وزارت امورداخله د رمورد نظارت ازوضعیت حقوق بشری  درمحابس،

جلوگیری از تخطی های حقوق بشر در سطح وزارت امورداخله

 

وزارت امورداخله با درنظر داشت رعایت قانون اساسی ، قانون پولیس ملی ، قانون محابس وتوقیف خانه ها، قوانین ملی، کنوانسـیون های ملل متحد باالخصوص کنوانسیون ملل متحد  درمورد منع عمل شکنجه  وسایر رفتار ها ومجازات های ظا لمانه و غـیر انسانی، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق طفل وسایر کنوانسیون های که افغانستان به ان ملحق گردیده، اوامر محترم وزیر امورداخله در خصوص:

 • امر {0112} مورخ 24/12/1389 تحت عنوان "انکشاف وحمایت حقوق بشری غرض تقویت حاکمیت قانون درسطح وزارت امورداخله " 
 • امر (0117) مورخ 10/10/1390 درمورد "تنفیذ وحاکمیـت قانون به منظورجلوگیری از نقض حقوق بشر
 • امر نمبر(0169) مورخ 24/12/1390 درمورد "مـــنع شکنجه وسایر اعمال غیر انسانی در نظارت خانه ها، توقیف خانه ها، محابـس وادارات کشفی وزارت امورداخله"  
 • امرنمبر08 مورخ 5/2/ 1389 درمورد"جلوگیری از جلب وجذب اطفال زیر سن به صفوف پولیس"
 • امر(055) مورخ 15/4/1390 در مورد" تامین حقوق اطفال وجلوگیری از جذب طفال زیر سن به صفوف پولیس" 
 • امر(023) مورخ 8/3/1389در مورد"جلوگیری از هرنوع ازار واذیت جنسی قشر اناث در صفوف پولیس"
 • امریه (055) مورخ 16/6/1390 پیرامون جلب وجذب قشر اناث

به صفوف پولیس ملی با طرح وتطبیق پلان های نظارتی منظورشده وضیعــت حقوق بشری محابس، توقیف خانه ها، نظارت خانه ها ، شکایات  اهالی از پولیس ، شکایات پولیس از پولیس ، موارد خشونت علیه زنان ، تساوی جندر ، تامین حقوق اطفال وسایر تخلفات ونقض حقوق بشـــری را در زون های هفت گانه، قوماندانی های امنیه ولایات، حوزه های امنیتی شهر کابل وولسوالی ها ی کشور با داشتن (375) تن ازمنسوبین  خویش مورد بررسی نظارت وارزیابی قرار میدهد ، به منظور تسریع هر چه بیشتر اجراات در نظر است که در تشکیل سال 1391 (102) بست دیگر نیز در تشکیل بخش جندر حقوق بشر واطفال در سطح وزارت امورداخله افزود گردد .

به تاسی از هدایت مقام محترم وزارت امورداخله در سال 1390 به تعداد (20) تن از افسران ریاست جندر ، حقوق بشر وحقوق اطفال به منظور نظار ت وضعیت حقوق بشری  ووضع مظنونین در نظارت خانه های قوماندانی زون ساحوی 101 اسمائی ، قومانــــدانی های امنیه ولایات بدخشان ، تخار ، کندز ، بغلان ، فاریاب ، بادغیس ، هرات ، کاپــــــیسا ، پنجشیر ، پروان ، سرپل ، جوزجان ، بلخ ، سمنگان ، ننگرهار ، لغمان ، کنرها ،  ریاســت های مبارزه با جرایم جنائی ، استخبارات ، مبارزه با تروریزم ، قوماندانی های ولـــــسوالی های چهارده گانه ولایت کابل و محابس ولایات ننگرهار، لغمان ، کنرها، پنجشیر، کاپیسا پروان، کندز ، کندها ر، محبس اناثیه بادام باغ ومحبس مرکزی پلچــــــــرخی را از نزدیک مشاهده نموده نواقص مشکلات وخلاهای که در جریان نظارت به ملاحظه رسیده به وقـــت وزمان معین به مقامات محترم غرض رفع نواقص واتخاذ تدابیراخبار گردیده است .

لازم به تذکر است  که کمیته نظارتی متشکل از نماینده گان وزارت محترم عدلیه ، ریاست محترم عمومی امنیت ملی،  مـــــــقام محترم ســـتره محکمه، مقام محترم لوی خارنوالی ،کمیسون  محترم مستقل حقوق بشر افغانســـتان ونمایندگان بخش های مختلف وزارت امورداخله تحــت ریاست محترم ریس حقوق پولیس از وضیعت حقوق بشری محابس،  وتوقیف خانه ها  فعالیت دارند که تا اکـــــــنون ازتوقیف خانه ولایت کابل وبه تعداد چند مراتب از امور محبس مرکزی پلچرخی نظارت به عمل اورده اند. هم چنان محترم وزیر صاحب امور داخله نیز حین سفر کاری بــه ولایات کشور مشکلات وشکایات محبوسین محابس ولایات بدخشان، تخار ، نـنگرهار، کــــــــنرها، خوست، پکتیکا، هرات، فراه، بغلان، کندز، کندهار، پروان، محبس مرکزی پلچرخی و  غیره را ا زنزدیک مورد ارزیابی قرار داده چنانچه در بازدید که از محبوسین محبس پلچرخی  با اشتراک محترم زلمی زابلی ریس کمیسون سمع شکایات مشرانو جرگه صورت گرفت در حصه رفع مشکلات محبوسین به ادارات وزارت امورداخله  ذیلا اصدار هدایت وبامراجع زیربط  تفاهم صورت گرفت:

 • در حصه تخلیه تمام چاهای سیفتیک  باشاروالی محترم کابل مفاهمه  وحل مشکل صورت گرفت.
 • غرض ایجاد یک کلینیک صحی، توظیف داکتران وادویه بعد اتز مفاهمه با محترم وزیر صحت عامه  داکتران معالج توظیف وادویه لازم اماد ه گردید.وهم به ریس شفاخانه دوصدو بستر پولیس هدایت داده شد تا  درمورد جدا توجه داشته باشد.-
 • در مورد ان عده از محبوسین بی سرنوشت که تا اکنون دوسیه های نسبتی شان معطل بوده با محترم ریس ستره محکمه ومحترم لوی خارنوال تماس حاصل که درنتیجه هیئت با صلاحیت از جانب لوی خارنوالی توطیف وهمین اکنون مصروف بررسی دوسیه های محبوسین میباشد.
 • مشکل برق محبوسین پلچرخی از طریق توظیف انجینران ریاست برق کابل مرفوع گردیده است.
 • در حصه کیفیت اعاشه، تهیه (4000) پایه چپرکت،  ترمیم ورنگمالی اطاق به معینت تامیناتی وریاست تسهیلاتوظیفه وهدایت داده شد.
 • راجع به اعمار یک باب کتاب خانه،  مسایل ورزش ، حفظ الصحیه محبوسین  وسهولت برای  پایوزان انان به قوماندانی محبس مرکزی اصدار هدایت صورت گرفت.

 از شروع سال جاری الی اکنون در نظارت خانه های پولیس جمعاً به تعداد {6177} تـــن مظنونین تحت نظارت قرار گرفته است که از جمله صرف به تعداد {88} تن مظــــنونــین اضافه تر از {72} ساعت تحت نظارت پولیس قرار گرفته که درمورد به مسئولین مربــوط جداً توصیه داده شد تا در نظارت مظنونین مواد مندرج ماده { 31} قانون اجراات جزائی و ماده {25} قانون پولیس را رعایت نمایند . اوراق واسناد توقیفی سایر مظنونین قبل از معیاد {72} ساعت غرض اجراات بعدی به حارنوالی های مربوطه محول گردیده است تا جائـیکه به ملاحظه رسیده د رتمام نظارت خانه های یاد شده مظنونین از عملکرد پولـــــــــــیس کدام شکایت خاص نداشتند وضعیت نظارت خانه های زون ساحوی {101} اســمائی ونــــظارت خانه قوماندانی امنیه ولایات سمنگان ، نظارت خانه قوماندانی امنیه ولایت ننگرهارونظارت خانه ریاست مبارزه با جرایم جنائی از لحاظ پاکی وصفائی از وضعــــیت خوب برخوردار بوده وضعیت سایر نظارت خانه ها قناعت بخش ارزیابی گردید..

اطاق های نظارت خانه های ریاست مبارزه با جرایم جنائی ، ریاست استخبارات ونظارت خانه قوماندانی امنیه ولایت فاریاب ، نظارت خانه قوماندانی امنیه کاپیسا وپروان نهایــــت کوچک بوده برای بود وباش مظنونین مناسب نمی باشد .

در اکثر از نظارت خانه های پولیس مظنونین از عدم بررسی دوسیه های نسبتی شان به وقت وزمان معین از جانب حارنوالی های مربوطه شکایت داشتند .

قابل ذکر است که برعلاوه از کنترول ونظارت که از طریق ریاست جندر وحقـــوق بشر صورت میگرد از جانب موظفین مدیریت های جندر وحقوق بشر زون های هفــــت گانه وامریت های جندر وحقوق بشر قوماندانی های امنیه ولایات نظارت خانه ها ، توقیف خانه ها ومحابس مربوطه به طور مــــــــتداوم بیش از (500) مراتب مورد کنترول ونظارت قرار گرفته است.

 • اسامی طاوس نام که در نظارت خانــــه زون ساحـــــوی {101} اسمائی بالاثر لت وکوب پولیس حوزه یازده هم فوت نموده بالاثر سعی وتلاش مدیـــــــریت جندر وحقوق بشر زون ساحوی {101}اسمائی اسامی زیرک نام وامر کشف حوزه یازده هم امنیتی نیزدستگیر و تحت بازپرس قانونی قرار گرفته است. به همین ترتیب درموضـــــــوع دوسیه نسبتی اختطاف مسمات حمیده بنت جان محمد طفل پنج ساله مسکونه ولایت غزنی که به اتهام ان سمونمل عبدالمالک امر نوجوانان مدیریت مبارزه باجرایم جنائی قوماندانی امنیه ولایت کندهار ازطرف حارنوالی نظامی ان ولایت رها نموده بود بالاثر سعی وتــــــــــلاش مدیریت جندر وحقوق بشر زون ساحوی {404} میوند سمونل عبدالمالک را به مــــــــنظور کتمان جرم وتامین عدالت رسما به مقام محترم لوی حارنوالی معرفی نموده است .
 • به تعداد (5) نفر از افسران پولیس قوماندانی های امنیه ولایات کندهار ، خوست وکنرها که در وظایف شان غفلت واز صلاحیت وظیفوی خویش استفاده غیر قانـــــونی نـــمود ه بود برای سه نفر شان توصیه ودونفر شان رسما به خارنوالی معرفی گردیـــــــــده اســــــــــت.

 

 • غرض انکشاف برنامه های تعلیمی حقوق بشر با همکاری مالی اداره محترم ایوپول رساله کوچک جیبی را که شامل موضوعات چون اهمیت حقوق بــشر برای پولیس ، رعایت حقوق بشراز جانب پولیس در جریان گرفتاری ونظارت، واعمال که سبب نقض حقوق بشری میگردد برای پولیس ترتیب وبه منظور استفاده بدســـــــــترس تمام معینیت ها ، ریاست ها ، زون های ساحوی و قوماندانی های امنیه ولایات قرار داده است .
 • به منظور حصول اطمینان از مسایل حقوق بشروبه منظور سطح اگاهی اموزش تعلیمات حقوق بشری منسوبین پولیس دیپارتمنت جندر وحقوق بشر در چوکات قومانـــــدانی اکادمی پولیس ایجاد ومضمون جندر وحقوق بشر درنصاب تعلیمی اکادمی پولیس شامل وعملاً تدریس میگردد .
 • براي تعداد 12 نفر به منظور فعالیت در عرصه جندر وحقوق بشر تقدير نامه وبرای (6) نفر معاش یک ماهه باتمام امتیازات شان توزيع گرديد .
 • به تعداد 200 قطعه تصديق نامه براي مداومين كورسها كه از طرف رياست جندر،حقوق بشرواطفال به همكاري كميسيون مستقل حقوق بشر داير گرديده بود توزيع گرديد .
 • كورس  تجویدقرآن كريم  براي قشر اناث در مسجد قرار گاه وزارت امورداخله تدویر ویک تعداد افسرن به کورس ارتقای ظرفیت معرفی  گردیده است.
 • كورس اساسات اداري وكورس ويژه تحقيقات  برای منسوبین پولیس تدویرودر همکاری با کمیسون محترم مستقل حقوق بشر (جی اس پی پی) ایوپول ، اداره لتفا، اداره سستیکاوسایر مراجع کورس ها وسمینار های اموزشی در ارتباط به قانون منع خشونت علیه زنان ، کنوانسون منع شکنجه ،کنوانسیون حقوق اطفال، حقوق بشر وپولیس وسایر موضوعات  در ولایات پنجشیر، پروان، کاپیسا،قومانداني عمومي سرحدي، ریاست عمومی امن ونظم عامه زون (101) اسمایی ، زون 202شمشادتدویر وهم از جانب هیئت  موظف در قوماندانی های امنیه ولایات بدخشان، تخار ، کندز، بغلان، سمنگان، بلخ، جوز جان، سرپل، فاریاب، ننگرهار، لغمان، کنر ها، پروان، پنجشیر وکاپیسا سمینار های اموزشی حقوق بشری برای منسوبین پولیس  تدویرگردیده است.
 • کورس تحت عنوان دسترسي پوليس به عدالت براي قوماندانان ولسوالي هاوکورس دفاع خودي توسط ترينران جندر وحقوق بشر در قومانداني آكادمي پوليس تدویروبه پبش برده شده است.
 • كورس متوديكي درسي براي ترينران تعليم و تربيه در قرارگاه وزارت به مدت 30 روزوكورس PTC براي استادان مديريت تعليم و تربيه در آكادمي پوليس براي مدت 6 هفته تدویر گردیده است.
 • تهيه و اكمال قوانين نافذه كشور از وزارت محترم جليله عدليه و توزيع آن به زون هاي 7 گانه و قومانداني هاي امنيه ولايات .

 

طی سال جاری به تعداد (145) شکایت اهالی از پولیس به  تعداد(51) شکایت پولـــیس از پولــــــــیس به تــــــعداد( 35) شکایت مردم از پولیس محلی به تعدا (48) شکایـــت مردم از افراد ولگرد مورد بررسی و در حصه حل ان به مراجع مربوط وظیفه داده شده که ا  زصورت اجراات تعدادی زیادی  ازان اطمینان ارائیه گردیده است.

طی ایام مذکور به تعداد (145) واقعه لت وکوب قشر اناثبه تعداد(143) واقعه قتل زنان، به تعداد(66) واقعه خودکشی زنان،به تعداد(118 )موارد فرار ازمنزل، به تعداد(21) واقــــعه خودسوزی( به تعداد (118) موارد خشونت ،(71) موارد زنا به تعداد(18) موارد تجـــــاوز جنسی،به تعداد(3) موارد ازدواج اجباری  ثبت وبررسی گردیده است.

در جریان مدت یکسال پیرامن طرح قانون محابس وتوقیف خانه ها، طرح قانون امور ذاتی پولیس،  طرح قانون جرگه ها وشورای اصلاحی، ،طرح کتاب تحت عـــــــنوان اقدام پولیس در قضایای خشونت علیه زنان ابراز نظر صورت گرفته وبه مراجع مربوط ارسال گردیده است.

 • حضور فزیکی منسوبین پولیس ملی در اکثریت محلات عامه به منظور تامین امنیت و اتخاذ تدابیروقایوی از جرایم باالخصوص جرایم خشونت علیه زنان .
 • حمایت از زنان که قربانی خشونت گردیده و در صورت ضرورت انتقال انها غرض تداوی لازم به مراکز صحی در مرکز و ولایات کشور.
 • ارجاع قضایای خشونت های فامیلی مطابق احکام قانون به مراجع عدلی و قضائی .
 • راه اندازی و تدویر کورس های اموزشی قانون منع خشونت علیه زنان برای منسوبین پولیس ملی در مرکز و ولایات کشور .
 • تحقیق از اکثریت  مظنونین اناثیه توسط پولیس ملی اناثیه .
 • اشتراک در جلسات و نشست هائیکه پیرامون کاهش خشونت های فامیلی از جانب ادارات محترم ذیربط  دولتی و غیر دولتی تدویر گردیده است .
 • اشتراک منظم در جلسات کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان .

فعالیت های وزارت امورداخله درقبال تحقق تساوی جندر و عدالت جندر:

 • تهیه وترتیب پلان کاری بخاطر تحقق و تطبیق استراتیژی در مورد جلب وجذب تعداد (5000) قشر اناث اعم از ملکی و نظامی در چوکات وزارت امورد اخله الی سال(1393) میلاد.
 • توزیع تعدا )000003) جلد کتابچه غرض تبلیغ وجلب وجذب قشر اناث به صفوف پولیس و موضوعات منع خشونت علیه زنا به مکاتب اناثیه مرکز وولایات به حمایه مالی اداره محترم لتفا توزیع گردیده است.
 • همکاری با کمپنی صباح فلم در رابطه به تهیه فلم کوتاه  غرض جلب وجذب قشر اناث به صفوف پولیس ملی و همچنان همکاری بایک تن از ژورنالستان فرانسوی در رابطه به تهیه فلم مستند از کار و فعالیت پولیس اناثیه در افغانستان .
 • کنترول وبررسی از وضعیت حقوق جندر درسطح ریاست ها وقطعات اپارات مرکز و قوماندانی های امنیه اکثریت ولایات کشور.
 • معرفی منسوبین اناث اینوزارت به کورسهای مختلف مسلکی ، میتودیکی وآموزشی غرض ارتقاء ظرفیت کاری شان.
 • تدویروراه اندازی کورس اداره ومنجمنت برای تعداد (20) تن از افسران بلند رتبه پولیس ملی اناثیه اپارات مرکز.
 • تدویر وراه اندازی کورس رهنمود اساسات اداری برای تعداد (25) تن از افسران وساتنمنان اناثیه درمرکز.
 • ایجاد هماهنگی لازم بین وزارت محترم امور داخله و کمیسیون محترم مستقل انتخابات در رابطه به تأمین امنیت زنان کاندید و زنان رای دهنده در انتخابات پارلمانی .
 • اشتراک نماینده این ریاست در جلسات پیرامون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان  که در وزارت محترم امور خارجه دایر میگــردد .
 • تدویر وراه اندازی کورس های دفاع خودی و کشف استخباراتی برای پولیس اناثیه غرض ارتقاء ظرفیت کاری شان  با همکاری  پروژه محترم پولیس ناروی و اداره محترم (CSTC-A).
 •   تهیه وترتیب مینوت یونیفورم مشخص برای پولیس ملی اناثیه با درنظرداشت ارزش های دین مبین اسلام .
 •   تدویر سیمینار  غرض آگاهی دهی موضوعات ومفاهیم جندر برای روسای آپارات مرکزی ومدیران عمومی قرار گاه وزارت ، قوماندانی محترم زونهای ساحوی (101) آسمائی و(202) شمشاد با روئسای محترم تحقیقات جنائی زونهای متذکره .
 • به تعداد (250 ) تن پولیس اناثیه طی (12) دوره کورس دفاع خودی  اسناد فراغت حاصل نموده اند که کورس متذکره برای پولیس اناثیه در قو ماندانی محترم زونهای ساحوی شش گانه پولیس ملی با همکاری پروژه محترم  پولیس ناروی دایر گردیده است.
 • تهیه وترتیب تعداد 5  پالیسی  ریاست جندر در رابطه به { هدف از ایجاد تشکیل ریاست جندر ودید گاه این ریاست ، امنیت زنانیکه در پولیس ملی شامل اند ، جلو گیری از آزار واذیت پولیس اناث در محل کار ، ارتقاء ظرفیت پولیس اناثیه .   .
 • تهیه وچاپ دو نوع بروشور این ریاست به همکاری مالی اداره محترم لتفا و اداره محترم ایوپــول.
 • اکمال اجناس تخنیکی و لوژستیکی دیپارتمنت جندرو حقوق بشر در قوماندانی اکادمی پولیس با همکاری اداره محترم یوپـــول.
 • اعزام (7) تناز مدیران جندر وحقوق بشر زون های ساحوی پولیسغرض اموزش حقوق بشر دوستانه به کشور ایتالیا.
 • اعزام پولیس اناثیه به کشور های ( جاپان ، جرمنی ، ایالات متحده امریکا، پولند، نیپال،هندوستان،پاکستان و غیره غرض ارتقا ظرفیت های مسلکی و کاری شان .

 

 • ایجاد دفتر مجهز اخذ و ثبت شکایات جندر ، به منظور رسیدگی به موقع شکایات شاکیان پولیس ملی به همکاری مالی اداره محترم ایوپـول.
 • رسيده گي لازم به تعداد (63) قضیه از شكايات آنعده از شکایان منسوبین اناث وذکور كه در مقابل نابرابري ها مواجه و مورد اذيت و آزار و خشونت قرار گرفته اند.
 • تثبیت (2753) بست مشخص برای منسوبین اناث اینوزارت اعم از ملکی ونظامی در میکانیزم تشکیل منظور شده سال 1390 وزارت امور داخله به منظور تسریع پروسه جلب وجذب قشر اناث.
 • اخذ ترفیعات فوق العاده برای تعداد (72) تن از افسران و ساتنمنان اناث  قطعات و جزوتامهای وزارت امور داخله به مناسبت روز های ملی و بیــــــــــــن المللی .
 • توزیع تعداد(80) قطعه تقدیر نامه ها وتحسین نامه برای مامورین ملکی واجیران اناثیه اینوزارت  به مناسبت روز های ملی وبین المللی.
 • برای فامیل یک تن شهید قشر اناثیه مبلغ (15000) افغانی وبرا ی فامیل های سه نفر زخمی پولیس اناثیه مبلغ (50000) افغانی به اساس پیشنهادریاست جندر ومنظوری محترم وزیر امور داخله توزیع گردیده است.
 • ایجاد آمریت حل پرابلم های خانوادگی درسطح ریاست مبارزه با جرائیم جنایی و ممثل آن درسطح قوماندانی های امنیه ولایات ، ولسوالی های تیپ اول وحوزه های امنیتی درمرکز وولایات کشورغرض پیگیری درست قضایای خشونت علیه زنان.
 • ریاست جندر وزارت امورداخله در سطح یونت جندر های کشور به اساس  ارزیابی فعالیت به افتخار هشتم مارچ از طرف کمیسون محترم اصلاحات اداری باتقدیر نامه مفتخر گردیده است.
 • مدیر عمومی حقوق جندر وزارت امورداخله نسبت فعالیت های ارزنده وموثر به  اخذ مدال مفتخر گردیده است.
 • کار روی ایجاد قطعه خاص عملیاتی پولیس ملی اناثیه ، باکمیت (25)  که درمرکز قوماندانی آیساف به اساس هدایت ان مقام محترم  جریان دارد .

همکاری ادارات محترم داخلی و خارجی در رابطه به تحقق عدالت جندر در سطح وزارت امور داخله !

اداره محترم لتفا :

 • درحصه چاپ و نشر استیکر ها، پوستر ها وسایر نشریه ها پیرامون جلب وجذب قشر اناث و ارائیه مفاهیم و اهداف جندرریاست جندر، حقوق بشر واطفال وزارت امور داخله را همکاری نموده انــــد.
 •  دررابطه به تدویر سیمینار های آگاهی دهی جندر و سیمینار های رهنمودی و میتودیکی ان ریاســت را همکاری همه جانبه نموده انــــــد.
 • در رابطه به تهیه فلم های کوتاه جلب وجذب و اسپارت های کوتاه غرض جلب و جذب قشر اناث ان ریاست را همکاری نمــــوده اند.
 • در رابطه به راه اندازی کمپاین های جلب و جذب قشر اناث ان ریاست را همکاری نمـــــوده اند.
 • در اکمال وسایط تخنیکی و مفروشاتی برای ان ریاســـت و قدمه های ان ریاست در مرکز و ولایات همکاری نموده انـــــد.

 

اداره محترم ( CSTC-A) :

 • در رابطه به ارتقای ظرفیت های کاری پولیس ملی اناثیه این وزارت را همکماری همه جانبه نموده است  .
 • در رابطه به مشخص ساختن بست های قشر اناث در چوکات تشکیلاتی سال 1390 این وزارت را با هماهنگی ریاست جندر، حقوق بشر واطفال و ریاست محترم تشکیلات پولیس همکاری نموده است.

 

اداره محترم (EUPOL) :

 • در رابطه به ایجاد دفتر مجهز اخذ و ثبت شکایات جندر (هلپ لاین) در چوکات ریاست جندر، حقوق بشر واطفال همکاری نموده اند  .
 • درحصه اموزش مسلکی  پولیس ملی اناثیه به منظور ارتقای ظرفیت های کاری شان این وزارت را همکاری نموده اند .
 • چاپ تعداد ( 40000 ) جلد بوکلیت تبلیغاتی  به منظور بلند بردن سطح اگاهی پولیس ملی این وزارت را همکاری نموده اند .
 • چاپ تعداد (40000) قطعه بروشور اگاهی دهی از دفتر اخذ وثبت شکایات جندر .

 

سایر ادارات داخلی وخارجی:

 • يكتعداد از قوانين اسلامي،ملي ، بين المللي و قوانين پوليس،مجلات،پوسترها و بروشورها از دفتر (G.T.Z)،وزارت محترم امور زنان و كميسيون محترم مستقل حقوق بشر اكمال و به مراجع ذيربط به منظور ارتقاء ظرفيت پرسونل رسماً ارسال گرديــــــده و همچنان هيئت مركب از نماينده گان اداره محترم لتفا،رياست محترم عمومي تعليم وتربيه و رياست جندر به ولايت ننگرهار و لغمان بمنظور جلب و جذب قشر اناث در صفوف پوليس ملي اعزام گرديده كه نتايج مثبت و مثمر در قبال داشت.
 • پيرامون ارزيابي و نائل شدن به اهداف جندر،پرسونل اينرياست طبق پلان منظور شده از رياست هاي محترم عمومي مبارزه با جرايم جنائي،مبارزه با مواد مخدر،اعمالاتخانه،رياست عمومي لوژستيك و قومانداني اكادمي پوليس بازديد به عمل آورده كه گزارش آن حاوي مشكلات ارائه شده از طرف هيئت موظف ترتيب و رسماً به مقام محترم معينيت اداري وتأميناتي تقديم گرديده است.
 • جهت ادغام عموميت سازي جندر و ايجاد و هماهنگي تماس هاي دوامدار با دونرها و ساير ادارات وزارت خانه هاي ذيربط به جندر ادامه داشته و دارد.