گزارش های زندان ها

تغییرات مثبت در وضعیت محابس بعد از سپردن مسوولیت آن به وزارت امورداخله و سفر کاری پنچ روزه وزیر امور داخله به ولایات هرات، فراه، غورو بادغیس.

سفر کاری پنچ روزه وزیر امور داخله به ولایات هرات، فراه، غورو بادغیس:
وزیر امور داخله کشور با جمعی از مسوولین ارشد وزارت امور داخله، به منظور بررسی وضعیت امنیتی، چگونه گی انکشاف پولیس و آوردن اصلاحات گسترده برای تضمین موفقیت پروسه انتقال، به زون غرب کشور سفر نمودند.


تغییرات مثبت در وضعیت محابس بعد از سپردن مسوولیت آن به وزارت امورداخله:
به اساس مصوبه شمار6 مورخ 29 ثور سال جاری شورای وزیران ، مسئولیت زندانهای افغانستان  از وزارت عدلیه  به وزارت امورداخله سپرده شود  و بتاریخ 20 جدی سال روان این مسئولیت  رسما به وزارت امورداخله  سپرده شد .


تغییرات مثبت در وضعیت محابس بعد از سپردن مسوولیت آن به وزارت امورداخله

تغییرات مثبت در وضعیت محابس بعد از سپردن مسوولیت آن به وزارت امورداخله :
به اساس مصوبه شمار6 مورخ 29 ثور سال جاری شورای وزیران ، مسئولیت زندانهای افغانستان  از وزارت عدلیه  به وزارت امورداخله سپرده شود  و بتاریخ 20 جدی سال روان این مسئولیت  رسما به وزارت امورداخله  سپرده شد .
وزارت امورداخله بررسی از وضعیت زندان ها را در مرحله نخست توسط یک کمیسیون با صلاحیت آغاز و اقدامات لازم را  انجام داد.
مجموعا در سطح کشور 34 محبس ولایتی و جود دارد که از جمله  15 محبس و 7 توقیف خانه جدیدآ اعمار گردیده و اعمار سه محبس ولایتی تحت کار است.
  با انتقال  مسوولیت محابس به وزارت امور داخله شخص وزیر امور داخله برای رسیده گی به  مشکلات محابس توجه خاص نموده و یکی از اهداف سفرهای کاریش به ولایت نیز رسیده گی به مشکلات زندانیان می باشد که در این راستا اقدامات جدی صورت گرفته وتا حدی چنین مشکلات حل شده است.

جلسه سپردن مسئولیت زندان ها از وزارت محترم عدلیه به وزارت امورداخله


تغییرات مثبت در وضعیت محابس بعد از سپردن مسوولیت آن به وزارت امورداخله :
به اساس مصوبه شمار6 مورخ 29 ثور سال جاری شورای وزیران ، مسئولیت زندانهای افغانستان  از وزارت عدلیه  به وزارت امورداخله سپرده شود  و بتاریخ 20 جدی سال روان این مسئولیت  رسما به وزارت امورداخله  سپرده شد .
وزارت امورداخله بررسی از وضعیت زندان ها را در مرحله نخست توسط یک کمیسیون با صلاحیت آغاز و اقدامات لازم را  انجام داد.
مجموعا در سطح کشور 34 محبس ولایتی و جود دارد که از جمله  15 محبس و 7 توقیف خانه جدیدآ اعمار گردیده و اعمار سه محبس ولایتی تحت کار است.
  با انتقال  مسوولیت محابس به وزارت امور داخله شخص وزیر امور داخله برای رسیده گی به  مشکلات محابس توجه خاص نموده و یکی از اهداف سفرهای کاریش به ولایت نیز رسیده گی به مشکلات زندانیان می باشد که در این راستا اقدامات جدی صورت گرفته وتا حدی چنین مشکلات حل شده است.
 
جلسه سپردن مسئولیت زندان ها از وزارت محترم عدلیه به وزارت امورداخله


تغییرات مثبت در وضعیت محابس بعد از سپردن مسوولیت آن به وزارت امورداخله :
در جریان سه ماه گذشته جلالتماب وزیر امورداخله به 17ولایت سفرنمود که درنتیجه ،  اقدامات لازم و جدی برای بهبود وضعیت زندانیان انجام داده است و برای بهبود هرچی بهتر وضعیت زندانها مسئولین پانزده زندان بشمول زندانهای ولایات بلخ ، جوزجان،سرپل ، بغلان ، ارزگان، پکتیکا ، فراه ،کابل ،سمنگان ،بامیان، کنرها ، غور ، غزنی ، تخار ، نیمروز و میدان وردک را تبدیل نموده است .
بمنظور بهبود در وضعیت زندگی محبوسین بتعداد (1970) تخته کمپل ، دوشک ، بالشت و روجایی             و 150 پایه چپرکت به محابس مختلف کشور توزیع گردیده و 14 عراده وسایط آمبولانس ، تیز رفتار و پنچ پایه جنراتور بمنظور تنویر محابس اکمال گردیده است که این روند به سرعت جریان دارد.
 اعاشه زندانیان طبق نورم معینه که از طرف دولت در ۲۴ ساعت محاسبه شده بدون کمی و کاستی در آشپزخانه ها توزیع میگردد و همچنان برای محبوسین بستره منظم همراه با چپرکت وجود دارد که از آن استفاده می نمایند.

جلسه سپردن مسئولیت زندان ها از وزارت محترم عدلیه به وزارت امورداخله


تغییرات مثبت در وضعیت محابس بعد از سپردن مسوولیت آن به وزارت امورداخله :
در جریان سه ماه گذشته جلالتماب وزیر امورداخله به 17ولایت سفرنمود که درنتیجه ،  اقدامات لازم و جدی برای بهبود وضعیت زندانیان انجام داده است و برای بهبود هرچی بهتر وضعیت زندانها مسئولین پانزده زندان بشمول زندانهای ولایات بلخ ، جوزجان،سرپل ، بغلان ، ارزگان، پکتیکا ، فراه ،کابل ،سمنگان ،بامیان، کنرها ، غور ، غزنی ، تخار ، نیمروز و میدان وردک را تبدیل نموده است .
بمنظور بهبود در وضعیت زندگی محبوسین بتعداد (1970) تخته کمپل ، دوشک ، بالشت و روجایی             و 150 پایه چپرکت به محابس مختلف کشور توزیع گردیده و 14 عراده وسایط آمبولانس ، تیز رفتار و پنچ پایه جنراتور بمنظور تنویر محابس اکمال گردیده است که این روند به سرعت جریان دارد.
 اعاشه زندانیان طبق نورم معینه که از طرف دولت در ۲۴ ساعت محاسبه شده بدون کمی و کاستی در آشپزخانه ها توزیع میگردد و همچنان برای محبوسین بستره منظم همراه با چپرکت وجود دارد که از آن استفاده می نمایند.

باز دید وزیر امور داخله از زندان پلچر خی


تغییرات مثبت در وضعیت محابس بعد از سپردن مسوولیت آن به وزارت امورداخله :
مشکل اساسی در بخش محابس نبود تعمیرات معیاری می باشد و اکثرآ زندانها منازل کرایی می باشد که از لحاظ ساختمان غیر معیاری اند  هم اکنون در هشت ولایت کشور محبوسین در تعمیر های کرایی نگهداری میشوندو  بتعداد ۱۵ محبس در کابل و ولایتها بشکل معیاری و اساسی ساخته شده است که مورد استفاده قرار دارد.
زندان برای محبوسین آخرین وسیله تربیتی می باشد که زندانیان پس از رهایی در جامعه مصدر خدمت شوند شیوه هاییکه زندانیان تجدید تربیت می شوند توسط پرسونل و استادان که از تحصیلات مسلکی برخوردار اند آموزش داده می شوند.
فراهم نمودن مصروفیت های سالم تفریحی و ورزشی و ایجاد کتاب خانه ها در زندانها  که زندانیان بتوانند مطابق دلخواه خود از آن استفاده نمایند و تدریس کتب دینی وبرنامه سواد اموزی برای زندانیان از پلان های است که وزارت امور داخله آنرا روی دست دارد هم اکنون وزارت امور داخله در بعضی از زندانها این سهولت ها را برای زندانیان فراهم نموده است .
علاوه از آن فراگیری حرفه های مختلف از طرف معاونیت صنعتی این ریاست برای زندانیان روی دست گرفته شده است تا اکثریت زندانیان به حرفه های مختلف دسترسی پیدا کنند و در رشد وضعیت مادی و معنوی خود و کشورشان سهم بگیرند.

باز دید وزیر امور داخله از زندان ولایت کنر


تغییرات مثبت در وضعیت محابس بعد از سپردن مسوولیت آن به وزارت امورداخله :
مشکل اساسی در بخش محابس نبود تعمیرات معیاری می باشد و اکثرآ زندانها منازل کرایی می باشد که از لحاظ ساختمان غیر معیاری اند  هم اکنون در هشت ولایت کشور محبوسین در تعمیر های کرایی نگهداری میشوندو  بتعداد ۱۵ محبس در کابل و ولایتها بشکل معیاری و اساسی ساخته شده است که مورد استفاده قرار دارد.
زندان برای محبوسین آخرین وسیله تربیتی می باشد که زندانیان پس از رهایی در جامعه مصدر خدمت شوند شیوه هاییکه زندانیان تجدید تربیت می شوند توسط پرسونل و استادان که از تحصیلات مسلکی برخوردار اند آموزش داده می شوند.
فراهم نمودن مصروفیت های سالم تفریحی و ورزشی و ایجاد کتاب خانه ها در زندانها  که زندانیان بتوانند مطابق دلخواه خود از آن استفاده نمایند و تدریس کتب دینی وبرنامه سواد اموزی برای زندانیان از پلان های است که وزارت امور داخله آنرا روی دست دارد هم اکنون وزارت امور داخله در بعضی از زندانها این سهولت ها را برای زندانیان فراهم نموده است .
علاوه از آن فراگیری حرفه های مختلف از طرف معاونیت صنعتی این ریاست برای زندانیان روی دست گرفته شده است تا اکثریت زندانیان به حرفه های مختلف دسترسی پیدا کنند و در رشد وضعیت مادی و معنوی خود و کشورشان سهم بگیرند.

باز دید وزیر امور داخله از زندان ولایت بادغیس


تغییرات مثبت در وضعیت محابس بعد از سپردن مسوولیت آن به وزارت امورداخله :
سترپاسوال بسم الله محمدی وزیر امور داخله در سفرهای کاریش که به ولایات مختلف کشور داشتند در قدم اول وضع معیشتی، چگونگی تامین امنیت، جای بود و باش و مشکلات زندانیان را از نزدیک بررسی نموده و برای رفع کمی و کاستی های زندانیان به ادارات مربوط این وزارت دستور لازم را داده اند تا بر حل این مشکلات به گونه جدی رسیده گی کنند که ظرف دو ماه گذشته این تلاشها و اقدامات نتایج خوبی را در پی داشته است و زندانیان نیز از تلاشهای وزارت امور داخله در این راستا استقبال می کنند.

زندان ولایت میدان وردک


تغییرات مثبت در وضعیت محابس بعد از سپردن مسوولیت آن به وزارت امورداخله :
سترپاسوال بسم الله محمدی وزیر امور داخله در سفرهای کاریش که به ولایات مختلف کشور داشتند در قدم اول وضع معیشتی، چگونگی تامین امنیت، جای بود و باش و مشکلات زندانیان را از نزدیک بررسی نموده و برای رفع کمی و کاستی های زندانیان به ادارات مربوط این وزارت دستور لازم را داده اند تا بر حل این مشکلات به گونه جدی رسیده گی کنند که ظرف دو ماه گذشته این تلاشها و اقدامات نتایج خوبی را در پی داشته است و زندانیان نیز از تلاشهای وزارت امور داخله در این راستا استقبال می کنند.

باز دید وزیر امور داخله از زندان ولایت لوگر


سفر کاری پنچ روزه وزیر امور داخله به ولایات هرات، فراه، غورو بادغیس

وضع امنیتی و بازدید از محابس:
وزیر امور داخله کشور با جمعی از مسوولین ارشد وزارت امور داخله، به منظور بررسی وضعیت امنیتی، چگونه گی انکشاف پولیس و آوردن اصلاحات گسترده برای تضمین موفقیت پروسه انتقال، به زون غرب کشور سفر نمودند.
در این سفر که مسوولان ارشد بخش های سرحدی، اوپراسیون، جنایی، تأمینات، مبارزه با تروریزم، صحیه، محابس و تعلیم و تربیه وزارت امور داخله نیز ایشان را همراهی می کردند، از قطعات پولیس، مراکز آموزشی نظامی و زندان ها در ولایت های هرات، فراه، غور و بادغیس دیدار بعمل آوردند.
وزیر امور داخله در بازدید از زندان ها در این ولایات، چگونه گی وضعیت زندانیان را به بررسی گرفت و بر رعایت حقوق بشر در زندان ها تأکید کرد.
ایشان وضعیت زندانیان را در ولایت های هرات و فراه رضایت بخش خواندند و اما افزودند که در ولایت های غور و بادغیس، وضعیت زندانیان خوب نیست و بر حل این مشکلات تأکید کردند.

 


وضع امنیتی و بازدید از محابس:
وزیر امور داخله کشور با جمعی از مسوولین ارشد وزارت امور داخله، به منظور بررسی وضعیت امنیتی، چگونه گی انکشاف پولیس و آوردن اصلاحات گسترده برای تضمین موفقیت پروسه انتقال، به زون غرب کشور سفر نمودند.
در این سفر که مسوولان ارشد بخش های سرحدی، اوپراسیون، جنایی، تأمینات، مبارزه با تروریزم، صحیه، محابس و تعلیم و تربیه وزارت امور داخله نیز ایشان را همراهی می کردند، از قطعات پولیس، مراکز آموزشی نظامی و زندان ها در ولایت های هرات، فراه، غور و بادغیس دیدار بعمل آوردند.
وزیر امور داخله در بازدید از زندان ها در این ولایات، چگونه گی وضعیت زندانیان را به بررسی گرفت و بر رعایت حقوق بشر در زندان ها تأکید کرد.
ایشان وضعیت زندانیان را در ولایت های هرات و فراه رضایت بخش خواندند و اما افزودند که در ولایت های غور و بادغیس، وضعیت زندانیان خوب نیست و بر حل این مشکلات تأکید کردند.

ملاقات وزیر امور داخله با نماینده گان و مسولین حکومت در غور


وضع امنیتی و بازدید از محابس:
در این سفر پنج روزه، وزیر امور داخله شماری از منسوبان پولیس ملی را به علت فساد اداری و سوء استفاده از صلاحیت ها، از کار برکنار، تبدیل و برخی دیگر را هم به دادگاه معرفی کردند.
در کنار به میان آمدن تغییرات در پست های مسوولان این زندان ها، تجهیزات تازه نیز در اختیار این زندان ها قرار گرفت و نیز با این زندان ها، از سوی وزیر امور داخله کمک مالی صورت گرفت.
بررسی اوضاع امنیتی، افزایش توانمندی های پولیس در این ولایت ها تا سال دوهزار و چهارده میلادی برای عملی شدن هرچه بهتر برنامه انتقال، تنظیم و اصلاحات در تشکیلات پولیس و تنظیم جریان ترافیک در این شهرها، از برنامه های اساسی این سفر بود

باز دید وزیر امور داخله از زندان پلچر خی


وضع امنیتی و بازدید از محابس:
در این سفر پنج روزه، وزیر امور داخله شماری از منسوبان پولیس ملی را به علت فساد اداری و سوء استفاده از صلاحیت ها، از کار برکنار، تبدیل و برخی دیگر را هم به دادگاه معرفی کردند.
در کنار به میان آمدن تغییرات در پست های مسوولان این زندان ها، تجهیزات تازه نیز در اختیار این زندان ها قرار گرفت و نیز با این زندان ها، از سوی وزیر امور داخله کمک مالی صورت گرفت.
بررسی اوضاع امنیتی، افزایش توانمندی های پولیس در این ولایت ها تا سال دوهزار و چهارده میلادی برای عملی شدن هرچه بهتر برنامه انتقال، تنظیم و اصلاحات در تشکیلات پولیس و تنظیم جریان ترافیک در این شهرها، از برنامه های اساسی این سفر بود

دیدار وزبرامور داخله از محبس غور


وضع امنیتی و بازدید از محابس:
دور ساختن افراد ناسالم و گماشتن افراد مسلکی در پست ها، از نیاز هایی است که وزیر امور داخله بر آنها درین سفر تأکید نموده، مردم و نهاد های دولتی هم در این چهار ولایت، خواهان این اقدام شدند. به تعداد 70 تن از منسوبین پولیس درین حوزه تغییر و تبدیل گردید.
ایشان در این سفر با والیان، قومندانان امنیه، قومندانان زون غرب، اعضای پارلمان، اعضای شوراهای ولایتی، سران قوم و مسوولان نهاد های مختلف دیدار کردند و به مسولین پولیس هدایت دادند تا به پیشنهادات و مشکلات مطرح شده از سوی آنان رسیده گی صورت گیرد.
در مقابل این مقام ها از سفر ستر پاسوال بسم الله محمدی و همراهان شان به غرب کشور، استقبال کردند و این سفر ها را در افزایش انگیزه دهی به پولیس و پیشبرد کار ها موثر گفتند.

منسوبین نظم عامه پولیس ملی در زون غرب


تغییرات مثبت در وضعیت محابس بعد از سپردن مسوولیت آن به وزارت امورداخله :
دور ساختن افراد ناسالم و گماشتن افراد مسلکی در پست ها، از نیاز هایی است که وزیر امور داخله بر آنها درین سفر تأکید نموده، مردم و نهاد های دولتی هم در این چهار ولایت، خواهان این اقدام شدند. به تعداد 70 تن از منسوبین پولیس درین حوزه تغییر و تبدیل گردید.
ایشان در این سفر با والیان، قومندانان امنیه، قومندانان زون غرب، اعضای پارلمان، اعضای شوراهای ولایتی، سران قوم و مسوولان نهاد های مختلف دیدار کردند و به مسولین پولیس هدایت دادند تا به پیشنهادات و مشکلات مطرح شده از سوی آنان رسیده گی صورت گیرد.
در مقابل این مقام ها از سفر ستر پاسوال بسم الله محمدی و همراهان شان به غرب کشور، استقبال کردند و این سفر ها را در افزایش انگیزه دهی به پولیس و پیشبرد کار ها موثر گفتند.

دیدار وزیر امور داخله با مقامات ولایت هرات


وضع امنیتی و بازدید از محابس:
به باور وزیر امور داخله این سفر ها، و آوردن تغییرات در وضعیت پولیس، باعث بلند رفتن توانایی های پولیس گردیده، فساد از میان برداشته شده و با سپردن کار به اهل کار، به توفعات مردم رسیده گی صورت می گیرد.
این اصلاحات تضمین کننده موفقیت پروسه انتقال است.
 
همچنان وزیر امور داخله در این سفر، از زون 606 انصار و دیگر قطعات نظامی به شمول مراکز اردوی ملی و امنیت ملی دیدن کردند.
ایشان کارکرد های شماری از منسوبان پولیس را به شمول قومندان زون 606 انصار و قومندان امنیه هرات، با توزیع تقدیر نامه ها موردستایشقرار دادند.

دیدار وزیر امور داخله با بزرگان مردم هرات


وضع امنیتی و بازدید از محابس:
به باور وزیر امور داخله این سفر ها، و آوردن تغییرات در وضعیت پولیس، باعث بلند رفتن توانایی های پولیس گردیده، فساد از میان برداشته شده و با سپردن کار به اهل کار، به توفعات مردم رسیده گی صورت می گیرد.
این اصلاحات تضمین کننده موفقیت پروسه انتقال است.
 
همچنان وزیر امور داخله در این سفر، از زون 606 انصار و دیگر قطعات نظامی به شمول مراکز اردوی ملی و امنیت ملی دیدن کردند.
ایشان کارکرد های شماری از منسوبان پولیس را به شمول قومندان زون 606 انصار و قومندان امنیه هرات، با توزیع تقدیر نامه ها موردستایشقرار دادند.

صحبت وزیر امور داخله به منسوبین پولیس ملی در هرات