عکس های زندان ها

view-source:http://farm8.staticflickr.com/7121/6891760488_ae00cc8372_z.jpg

باز دید وزیر صاحب از زندان ولایت غور

view-source:http://farm8.staticflickr.com/7084/6891760678_18f6e70800_z.jpg

باز دید وزیر صاحب از زندان ولایت غور

view-source:http://farm8.staticflickr.com/7220/7037854891_f695058b16_z.jpg

منسوبین نظم عامه پولیس ملی در زون غرب

view-source:http://farm8.staticflickr.com/7132/6891760614_f394fd0c4c_z.jpg

باز دید وزیر صاحب از زندان ولایت غور

view-source:http://farm8.staticflickr.com/7183/7037855039_1a59f51b50_z.jpg

دیدار وزیر امور داخله با مقامات ولایت هرات

view-source:http://farm8.staticflickr.com/7219/7037855115_7b4b4e69aa_z.jpg

باز دید وزیر صاحب از زندان پلچر خی 23حوت 1390

view-source:http://farm8.staticflickr.com/7130/6891761090_673253a1ee_z.jpg

صحبت وزیر امور داخله به منسوبین پولیس ملی در هرات

view-source:http://farm8.staticflickr.com/7082/6891761162_7b295d3fc6_z.jpg

جلسه سپردن مسئولیت زندان ها از وزارت عدلیه به وزارت امورداخله 20 جدی 1390

view-source:http://farm8.staticflickr.com/7187/6891761288_c46a39566f_z.jpg

جلسه سپردن مسئولیت زندان ها از وزارت عدلیه به وزارت امورداخله 20 جدی 1390

view-source:http://farm8.staticflickr.com/7040/7037855749_23da8c77fd_z.jpg.

سفر وزیر صاحب به ولایت های بدخشان تخار قندز بغلان 27قوس 1390

view-source:http://farm8.staticflickr.com/7184/6891761726_ea144e9c00_z.jpg

سفر کاری وزیر صاحب با هیت رهبری به ولایت میدان وردک 5دلوه 1390

view-source:http://farm8.staticflickr.com/7205/6891761804_de9a38a3f8_z.jpg

سفر کاری وزیر صاحب به ولایت لوگر 28 حوت 1390