اطلاعیه اداره توزیع تذکره الکترونیکی وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان

جمهوری اسلامی افغانستان وزارت امورداخله
دافغانستان داسلامی جمهوریت دکورنیو چارو وزارت
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Interior
ریاست عمومی دفتر مقام
رياست مطبوعات و روابط عامه      
اطلاعیه


اطلاعیه اداره توزیع تذکره الکترونیکی وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان

به اطلاع آنعده کاندیدانی که قبلآ کارت شمولیت امتحان اخذ نموده اند رسانیده میشود که مطابق به تقسیم اوقات ذیل جهت سپری نمودن امتحان رقابتی با کارت توزیع شده پست تیم های ثبت نام تذکره  الکترونکی اصل تذکره تابعت شان در تالار لویه جرگه متصل به اکادمی پولیس تشریف بیاودند.
1.      کاندیدان بخش ذکور در پست همکار اجتماعی  به روز یکشنبه مورخ 3 جدی1391 ساعت 9 صبح
2.      کاندیدان بخش ذکورواناث درپست سرتیم به روز دوشنبه مورخ 4 جدی 1391 ساعت 9 صبح
3.      کاندیدان دربخش ذکوردرپست مامور ارشد ، به روز سه شنبه مورخ 5 جدی  ساعت 9 صبح
4.      کاندیدان بخش ذکور درپست مامورثبت نام به روز چهارشنبه مورخ 6 جدی 1391 ساعت 9 صبح
محل امتحان تالاربزرگ لویه جرگه متصل به اکادمی پولیس  
 

یادداشت:
1.   به آگاهی کاندیدان محترم رسانیده میشود که برعلاوه دسترسی به مهارت های کمپیوتر، آشنایی مکمل به لسان های پشتو و دری حتمی میباشد . اشخاصیکه در پارچه های امتحان شان اغلاط املائی وانشائی دیده شود ، رد میشوند.
2.      کاندیدان سوالات را به دقت خوانده ، بادرنظرداشت املا وانشا درست آنرا حل نمایند.
3.      قلم خوردگی در انتخاب حل سوالات چهارجوابه وصحیح وغلط ، جواب غلط پنداشته میشود.
4.   کاندیدان موفق مکلف اند در  دورترین وپرچالش ترین ولایات ، ولسوالی ها  ، قراء و قصبات ایفای وظیفه نمایند و ظرف سه سال حق فسخ قرار داد را ندارند . تنها خانم ها از این امر مستثنی می باشد.
5.      از غیر حاضران بعدآ امتحان گرفته نمیشود . لطفآ سبب سرگردانی خود ، مقامات و مسوولین واقع نشوند.