خبر تازه

خبر تازه

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور داخله، در پیوند به تیر اندازی یک موظف امنیتی بر سه تبعه خارجی در شفاخانه کیور در کابل    ادامه.....