شورای مشورتی وزیر امور داخله در رسانه ها

Police Consultative Council established | Pajhwok Afghan News

یک شورا به منظور بھبود روابط پولیس با مردم ایجاد شد

نخستین نشست شورای مشورتی پولیس ملی افغانستان برگزار گردید

نشست شورای مشورتی پولیس ملی افغانستان برگزار شد

شورای مشورتی برای ارتباط بھتر پولیس با مردم

نخستین شورای مشورتی پولیس برگزار شد

سخنگوی وزارت داخلھ: پولیس ملی افغانستان شورای مشورتی را ایجاد مینماید

نخستین نشست شورای مشورتی پولیس ملی افغانستان برگزار گردید

 وزیر داخلھ: پولیس انضباتی ایجاد می شود

 پولیس در جلب حمایت مرم موفق نبوده است

شورای مشورتی پولیس بھ منظور تقویت روابط پولیس با مردم ، ایجاد می شود ٠ امتیاز مثبت

شورای مشورتی پولیس ملی به منظور تقویت ھرچه بھتر روابط پولیس با مردم  ایجاد می شود

 شوراي مشورتی پولیس ملی به منظور تقویت هرچه بهتر روابط پولیس با مردم ، ایجاد می شود

نخستین شورای مشورتی پولیس ملی برگزار شد

وزارت امور داخله از تقویت وبهبود روابط مردم با پولیس ملی خبر می دهد

وزارت داخله شورای مشورتی را برای تقویت پولیس ایجاد کرد